Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1361/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1361/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0461

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 567kWORD 84k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1110/2015

σχετικά με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού του


σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέσσερα έως επτά,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1), της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(2), της 16 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(3) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης στην Ουγγαρία(4),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 27 Νοεμβρίου 2015, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου για την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου (O-0001402015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αποτελούν οικουμενικές αξίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ως ευρωπαϊκές αξίες κοινές σε όλα τα κράτη μέλη που σέβονται τις αρχές του πλουραλισμού, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα ασύλου, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέργειες της ουγγρικής κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τα τελευταία έτη σε σοβαρή υποβάθμιση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ειδικότερα ως προς την εξουσία και τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τους εκλογικούς νόμους και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις προεκλογικές εκστρατείες της αντιπολίτευσης, τη διοργάνωση και τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος και της εισαγγελίας, την παρακώλυση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και στα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και τις κακόβουλες πράξεις και τη ρητορική μίσους κατά ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι Ρομά, οι Εβραίοι, οι ΛΟΑΔΜ, οι μετανάστες, οι άστεγοι ή άλλοι φτωχοί άνθρωποι·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, να ξεκινήσει εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου 2015, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα το άσυλο, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία, τα σύνορα, την αστυνομία και την εθνική άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή κατέστησε σαφείς ορισμένες ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με την ουσία και την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε στην εν λόγω επιστολή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωση που παρουσιάστηκε κατά τη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να εξασφαλίσει ότι η Ουγγαρία – όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος – θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου όσον αφορά την Ουγγαρία δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

1.  επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

2.  καταγγέλλει τη σειρά βεβιασμένων μέτρων που ελήφθησαν κατά τους τελευταίους μήνες και τα οποία κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και οδήγησαν σε αδικαιολόγητη ποινικοποίηση της ιδιότητας του μετανάστη και του αιτούντος άσυλο· καταδικάζει την αυξανόμενη τάση για κράτηση των αιτούντων άσυλο και ξενοφοβική ρητορική που συνδέει τους μετανάστες με κοινωνικά προβλήματα ή κινδύνους ασφαλείας, έτσι ώστε η ένταξη των λίγων μεταναστών που παραμένουν στην χώρα να καταστεί ακόμα πιο προβληματική·

3.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία όλων των κρατών μελών πρέπει να αντανακλά τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να συνάδει με αυτές·

4.  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη και την απουσία αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου όσον αγορά τις εν λόγω ανησυχητικές εξελίξεις, ειδικότερα στην Ουγγαρία· προτρέπει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διοργανώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα συζήτηση και να εγκρίνουν συμπεράσματα ειδικότερα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

5.  παρατηρεί ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία κατά τα τελευταία χρόνια, ανησυχίες οι οποίες, αθροιζόμενες, υποδεικνύουν ενδεχομένως μία αναδυόμενη συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· είναι της άποψης ότι η Ουγγαρία συνδυάζει παραβιάσεις δικαιωμάτων που διαπιστώνονται σε άλλα κράτη μέλη και προσφέρει, ως εκ τούτου την ευκαιρία στην ΕΕ να αποδείξει την ικανότητα και την προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών της αξιών από κράτος μέλος· επισημαίνει με ανησυχία ότι εξελίξεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, η Γαλλία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια παρόμοιας υπονόμευσης του κράτους δικαίου·

6.  καταδικάζει το γεγονός ότι η προσέγγιση που η Επιτροπή ακολουθεί επί του παρόντος επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές και τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας ενώ αγνοεί τάσεις και επαναλαμβανόμενα πρότυπα· είναι πεπεισμένο ότι, ειδικότερα, οι διαδικασίες επί παραβάσει έχουν αποτύχει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να οδηγήσουν σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία ειδικότερα, να αξιολογήσει το ενδεχόμενο σοβαρής συστημικής παραβίασης των θεμελίων αξιών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ με έμφαση στον συνδυασμένο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένα μέτρα με τα οποία επιδεινώνεται η κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, τέλος, να εκτιμήσει κατά πόσον επίκειται συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου σε αυτό το κράτος μέλος η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

7.  καταδικάζει την αδράνεια της Επιτροπής όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα κινεί διαδικασίες κατά κρατών μελών υποχρεώνοντάς τα να επιβάλουν μέτρα λιτότητας παρά τις δραματικές τους κοινωνικές συνέπειες και τον αντίκτυπό τους σε θεμελιώδη δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

8.  επαναλαμβάνει με έμφαση τις συστάσεις του προς την Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία, ειδικότερα εις ό, το αφορά τη νέα αρχιτεκτονική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προσεχή προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το «δίλημμα της Κοπεγχάγης» και την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση την καταχώριση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με την οποία καλείται η Επιτροπή να προτείνει να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ από την Ουγγαρία· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ειδική έκθεση σχετικά με την Ουγγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, με στόχο την έγκριση αιτιολογημένης πρότασης που καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει δράση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.

(3)

ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.

(4)

ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 154.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου