Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1361/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1361/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0461

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 249kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1110/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP))  
B8‑1361/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja erityisesti sen toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen kappaleen,

–  ottaa huomioon erityisesti SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 6 ja 7 artiklan samoin kuin SEU-sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklat, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista, edistämistä ja suojaamista EU:ssa,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan, josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa 1. joulukuuta 2009,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta(1), 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa(2), 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä(3) ja 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä(4),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 27. marraskuuta 2015 antaman selonteon vierailustaan Unkariin,

–  ottaa huomioon Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 esitetyn komission julkilausuman,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (O-000140/2015 – B8‑1110/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ovat yleismaailmallisia arvoja ja että nämä arvot on vahvistettu SEU-sopimuksen 2 artiklassa yhteisinä eurooppalaisina arvoina kaikille jäsenvaltioille, joiden periaatteina ovat moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo;

B.  ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan;

C.  toteaa, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä SEU-sopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisesti;

D.  toteaa, että Unkarin hallituksen toimet ovat viime vuosina heikentäneet vakavasti demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa ja että näillä toimilla on erityisesti muutettu perustuslakituomioistuimen toimivaltaa ja kokoonpanoa sekä vaalilakeja, rajoitettu opposition kampanjointia, muutettu oikeuslaitoksen ja syyttäjänviraston organisaatiota ja toimintaa, hankaloitettu kansalaisyhteiskunnan järjestöjen työtä, rajoitettu tiedonsaantia ja lehdistönvapautta sekä maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia samoin kuin sallittu vihamielisyydet ja vihapuhe, jotka kohdistuvat sellaisiin ryhmiin kuin romanit, juutalaiset, hlbti-henkilöt, maahanmuuttajat, asunnottomat tai muuten köyhät;

E.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut parlamentin Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 hyväksymässään päätöslauselmassa esittämään pyyntöön aloittaa perusteellinen valvontaprosessi, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa;

F.  huomauttaa, että heinä- ja syyskuussa 2015 Unkarin parlamentti hyväksyi useita lakimuutoksia, jotka liittyivät erityisesti turvapaikka-asioihin, rikoslakiin, rikosoikeudellisiin menettelyihin, rajavalvontaan, poliisitoimeen ja maanpuolustukseen; toteaa, että komission alustavassa arvioinnissa tuotiin esille lukuisia huolenaiheita ja kysymyksiä kyseisten lakimuutosten sisällöstä ja täytäntöönpanosta; toteaa, että komissio lähetti 6. lokakuuta 2015 hallinnollisen kirjeen Unkarin hallitukselle; panee merkille, että Unkarin hallitus vastasi kyseiseen kirjeeseen;

G.  ottaa huomioon, että Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 esittämässään julkilausumassa komissio ilmoitti olevansa valmis käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja, myös rikkomusmenettelyä, varmistaakseen, että Unkari – samoin kuin mikä tahansa muu jäsenvaltio – noudattaa EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja;

H.  ottaa huomioon, että komission mukaan edellytykset oikeusvaltiota koskevan toimintakehyksen käynnistämiseksi Unkarin osalta eivät täyty tässä vaiheessa;

1.  toistaa Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan;

2.  tuomitsee viime kuukausina toteutetut useat hätiköidyt toimenpiteet, joilla on tehty kansainvälisen suojelun saamisesta äärimmäisen hankalaa ja joilla on perusteettomasti kriminalisoitu maahantulijoita ja turvapaikanhakijoita; tuomitsee sen, että Unkarissa turvaudutaan yhä useammin turvapaikanhakijoiden säilöönottoon ja muukalaisvihamielisiin palopuheisiin, joissa maahantulijat yhdistetään sosiaalisiin ongelmiin tai turvallisuusriskeihin, jolloin maahan jääneiden harvojen maahanmuuttajien kotoutuminen vaikeutuu entisestään;

3.  toteaa jälleen, että kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännössä on heijastettava ja kunnioitettava demokratian periaatteita, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia;

4.  tuomitsee kaikki perusoikeuksien loukkaukset jäsenvaltioissa ja sen, että neuvosto ei ole reagoinut tähän huolestuttavaan kehitykseen erityisesti Unkarissa; kehottaa neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa käymään asiasta keskustelun ja hyväksymään päätelmät varsinkin Unkarin tilanteesta mahdollisimman pian;

5.  panee merkille, että nämä tapahtumat ovat herättäneet viime vuosina huolta oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta Unkarissa ja että tilanne kokonaisuutena katsoen saattaa olla oire kyseisessä jäsenvaltiossa syntymässä olevasta oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvasta järjestelmäuhasta; katsoo, että Unkarissa tehdyissä oikeuksien loukkauksissa yhdistyvät muissakin jäsenvaltioissa tapahtuneet loukkaukset ja että Unkari on siten testi, jolla EU voi osoittaa kykynsä ja halukkuutensa reagoida omia perusarvojaan koskeviin uhkiin ja rikkomuksiin jäsenvaltiossa; panee huolestuneena merkille eräissä muissa jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, Ranskassa, Slovakiassa ja Tšekissä, esiintyneet merkit samanlaisesta oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä;

6.  tuomitsee sen, että komissio keskittyy toimissaan nykyisin lähinnä lainsäädännön marginaalisiin ja teknisiin näkökohtiin ja jättää huomiotta suuntaukset ja kehityskulut; katsoo, että etenkään rikkomusmenettelyt eivät useimmiten ole johtaneet todellisiin muutoksiin tai tilanteen laaja-alaisempaan käsittelyyn; kehottaa jälleen komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta erityisesti Unkarissa ja jossa arvioidaan unionin perustana olevien, SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen mahdollista systeemistä, vakavaa loukkaamista, myös erinäisten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa heikentävien toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko kyseisessä jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva järjestelmäuhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara;

7.  tuomitsee sen, että komissio ei ole puuttunut demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien heikentymiseen ja että se samanaikaisesti käynnistää jäsenvaltioita vastaan menettelyjä, joissa se velvoittaa ne toteuttamaan säästötoimia, vaikka niillä on rajuja sosiaalisia seurauksia ja ne vaikuttavat perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin sekä taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin;

8.  toistaa jälleen painokkaasti suositukset, jotka se esitti komissiolle 3. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa, ja erityisesti suositukset, jotka koskevat EU:n perusoikeuskirjalla ja EU:n tulevalla liittymisellä Euroopan ihmisoikeussopimukseen luotua ihmisoikeuksien uutta rakennetta, tarvetta puuttua välittömästi niin sanottuun Kööpenhaminan ongelmaan sekä demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n mekanismin perustamista;

9.  panee merkille rekisteröidyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa komissiota pyydetään ehdottamaan SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisten toimien käynnistämistä väitetyistä EU:n perusarvojen loukkauksista Unkarissa; kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan työjärjestyksen 83 artiklan mukaisesti Unkaria koskevan erityisen mietinnön, jonka tavoitteena on hyväksyä perusteltu ehdotus, jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0227.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0315.

(3)

EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(4)

EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Oikeudellinen huomautus