Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1361/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1361/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0461

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1110/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (2015/2935(RSP))  
B8‑1361/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preambulu Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njezinu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–  uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(1), od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj(2), od 16. veljače 2012. o nedavnim političkim promjenama u Mađarskoj(3) i od 10. ožujka 2011. o mađarskom zakonu o medijima(4),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 27. studenog 2015. nakon njegova posjeta Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije iznesenu na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o stanju u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015. (O-0001402015 – B8‑1110/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, univerzalne te su sadržane u članku 2. UEU-a kao europske vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca;

B.  budući da je Poveljom o temeljnim pravima EU-a zabranjena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

D.  budući da je postupanje mađarske vlade tijekom godina dovelo do ozbiljnog pogoršanja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, posebno u pogledu utjecaja i sastava Ustavnog suda, izbornih zakona i ograničenih mogućnosti vođenja kampanje za oporbu, organizacije i funkcioniranja pravosuđa i državnog odvjetništva, ometanja aktivnosti organizacija civilnog društva, ograničenja u vezi s pristupom informacijama i slobodom medija te ljudskim pravima imigranata, tražitelja azila i izbjeglica, neprijateljskog djelovanja i govora mržnje protiv skupina kao što su Romi, Židovi, pripadnici zajednice LGBTI, migranti, beskućnici i druge siromašne osobe;

E.  budući da Europska komisija nije odgovorila na zahtjev Parlamenta da se, u skladu s njegovom Rezolucijom od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj, pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj;

F.  budući da je mađarski parlament u srpnju i rujnu 2015. usvojio niz zakonodavnih izmjena posebno onih koje se odnose na pitanja azila, kaznenog zakona, kaznenog postupka, zaštite granica, policiju i nacionalnu obranu; budući da su preliminarnom procjenom Komisije otkriveni brojni problemi i pitanja u vezi sa sadržajem i primjenom tih izmjena; budući da je Komisija 6. listopada 2015. uputila administrativno pismo mađarskoj vladi; budući da je mađarska vlada odgovorila na to pismo;

G.  budući da je Komisija u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu priopćila da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i postupke zbog kršenja, kako bi se zajamčilo da Mađarska, baš kao i svaka druga država članica, djeluje u skladu sa svojim obvezama prema pravu Unije i da poštuje vrijednosti Unije iz članka 2. UEU-a;

H.  budući da Komisija smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u vezi s Mađarskom;

1.  ponavlja svoj stav iznesen u Rezoluciji od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj;

2.  osuđuje niz ishitrenih mjera poduzetih tijekom proteklih mjeseci kojima se u velikoj mjeri otežava pristup međunarodnoj zaštiti i neopravdano kriminalizira migrante i tražitelje azila; osuđuje sve učestalije pritvaranje tražitelja azila i sve veću upotrebu ksenofobične retorike kojom se migrante povezuje s društvenim problemima ili sigurnosnim rizikom, čime se integracija malog broja migranata koji ostaju u Mađarskoj dodatno otežava;

3.  podsjeća na to da zakonodavstvo svih država članica mora biti u skladu s načelima demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

4.  osuđuje sva kršenja temeljnih prava za koja su odgovorne države članice, kao i izostanak reakcije Vijeća na ovaj zabrinjavajući razvoj događanja, posebno u Mađarskoj; apelira na Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da što prije održe raspravu i donesu zaključke, ponajprije o stanju u Mađarskoj;

5.  napominje da su ta zbivanja izazvala zabrinutost u pogledu načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u Mađarskoj tijekom proteklih godina što bi, gledano kao skup povezanih događaja, moglo označiti početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici; smatra da se u Mađarskoj krše prava kao i u drugim državama članicama te Mađarska u tom smislu predstavlja izazov za EU u vezi s dokazivanjem njegovih mogućnosti i njegove spremnosti da reagira na prijetnje i kršenje vrijednosti na kojima je osnovan, a za koje je odgovorna država članica; sa zabrinutošću napominje da razvoj događanja u nekim drugim državama članicama, kao što su Poljska, Francuska, Slovačka i Češka Republika pokazuje zabrinjavajuće znakove sličnog ugrožavanja vladavine prava;

6.  osuđuje to što je trenutačni pristup Komisije usredotočen uglavnom na marginalne i tehničke aspekte zakonodavstva te se njime zanemaruju trendovi i obrasci; smatra da se u prvom redu postupcima zbog kršenja u većini slučajeva nije uspjelo ostvariti stvarne promjene niti se pozabaviti stanjem u širem smislu; ponavlja svoj poziv Komisiji da aktivira prvu fazu okvira EU-a radi jačanja vladavine prava te da stoga odmah pokrene postupak temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, ponajprije u Mađarskoj, kojim bi se ocijenila moguća sustavna teška kršenja vrijednosti na kojima je utemeljena Unija u skladu s člankom 2. UEU-a, uključujući zajednički učinak niza mjera zbog kojih se pogoršava stanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, te da ocijeni nastajanje sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici koja bi se mogla razviti u očigledan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a;

7.  osuđuje inertnost Komisije u vezi s demokracijom, vladavinom prava i temeljnim pravima, dok istodobno pokreće postupke protiv država članica kojima ih obvezuje na uvođenje mjera štednje unatoč njihovim dramatičnim društvenim posljedicama i njihovu utjecaju na temeljna prava, ljudska prava te ekonomska, socijalna i kulturna prava;

8.  odlučno ponavlja svoje preporuke Europskoj komisiji iznesene u Rezoluciji od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj, a ponajprije s obzirom na novo ustrojstvo ljudskih prava iz Povelje o temeljnim pravima Europske unije, kao i predstojeće pristupanje EU-a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), hitnu potrebu za rješavanjem tzv. „dileme iz Kopenhagenaˮ i uspostavljanje mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

9.  prima na znanje registraciju Europske građanske inicijative kojom se poziva Komisiju da predloži aktiviranje članka 7. UEU-a za navodno kršenje temeljnih vrijednosti EU-a u Mađarskoj; nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da izradi nacrt posebnog izvješća o Mađarskoj u skladu s člankom 83. Poslovnika u cilju usvajanja obrazloženog prijedloga kojim se poziva Vijeće da postupi u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0315.

(3)

SL C 249 E, 30.8.2013., str. 27.

(4)

SL C 199 E, 7.7.2012., str. 154.

Pravna napomena