Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1361/2015

Pateikti tekstai :

B8-1361/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 78k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1110/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą įtraukas,

–  atsižvelgdamas ypač į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, jų skatinimu ir apsauga ES,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią 2009 m. gruodžio mėn. kartu su Lisabonos sutartimi,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1), 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“(2), 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl pastarųjų politinių įvykių Vengrijoje(3) ir 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo(4),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Europos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 0158),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą po jo apsilankymo Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą, pateiktą 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, yra visuotinės vertybės ir kadangi šios vertybės yra įtvirtintos ES sutarties 2 straipsnyje kaip Europos vertybės bendros visoms valstybėms narėms, kurių principai yra pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

B.  kadangi pagal ES pagrindinių teisių chartiją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

C.  kadangi teisė į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal ES sutartį ir SESV;

D.  kadangi dėl Vengrijos vyriausybės veiksmų per daugelį metų labai pablogėjo padėtis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityse, visų pirma dėl Konstitucinio teismo įgaliojimų ir sudėties, rinkimų įstatymų ir opozicijos kampanijų vykdymo apribojimų, teismų ir prokuratūros struktūros ir veikimo, pilietinės visuomenės organizacijų veiklos trukdymo, galimybių susipažinti su informacija apribojimų ir žiniasklaidos laisvės, taip pat imigrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių žmogaus teisių, prieš tokias grupes kaip romai, žydai, LGBTI asmenys, migrantai, benamiai ar kiti skurstantys asmenys nukreiptų priešiškų veiksmų ir neapykantą kurstančių kalbų;

E.  kadangi Komisija neatsižvelgė į Parlamento prašymą, pateiktą jo 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje, pradėti demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje nuodugnios stebėsenos procesą;

F.  kadangi 2015 m. liepos mėn. ir rugsėjo mėn. Vengrijos parlamentas priėmė keletą teisės aktų pakeitimų, visų pirma susijusių su prieglobsčiu, baudžiamuoju kodeksu, baudžiamuoju procesu, sienomis, policija ir nacionaline gynyba; kadangi Komisija, atlikusi preliminarų vertinimą, pabrėžė keletą susirūpinimą keliančių aspektų ir klausimų, susijusių su šių pakeitimų turiniu ir įgyvendinimu; kadangi 2015 m. spalio 6 d. Komisija Vengrijos vyriausybei nusiuntė administracinį raštą; kadangi Vengrijos vyriausybė atsakė į šį raštą;

G.  kadangi savo pareiškime, pateiktame 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje, Komisija pareiškė, kad ji yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant pažeidimo tyrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų, jog Vengrija – ir bet kuri kita valstybė narė – laikytųsi savo įsipareigojimų pagal ES teisę ir gerbtų Sąjungos vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje;

H.  kadangi Komisija mano, jog šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

1.  patvirtina savo poziciją, pareikštą 2015 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje;

2.  smerkia įvairias skubias priemones, kurių imtasi pastaraisiais mėnesiais ir dėl kurių tapo labai sunku pasinaudoti tarptautine apsauga, o migrantai ir prieglobsčio prašytojai buvo nepagrįstai kriminalizuojami; smerkia tai, kad prieglobsčio prašytojai vis dažniau sulaikomi ir pasigirsta ksenofobinės retorikos, migrantus siejančios su socialinėmis problemomis arba pavojumi saugumui, dėl to nedaugeliui šalyje likusių migrantų dar problemiškiau integruotis;

3.  primena, kad visų valstybių narių teisės aktai turi atspindėti demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms teisėms principus bei su jais derėti;

4.  smerkia visus valstybių narių vykdomus pagrindinių teisių pažeidimus ir tai, kad Taryba nedavė atsako į šiuos nerimą keliančius įvykius, visų pirma Vengrijoje; ragina Tarybą ir Europos Vadovų Tarybą nedelsiant surengti diskusijas ir priimti išvadas, ypač dėl padėties Vengrijoje;

5.  pažymi, kad dėl šių pastarojo meto įvykių kilo susirūpinimas dėl teisinės valstybės principų, demokratijos ir pagrindinių teisių laikymosi Vengrijoje, ir tai, kartu sudėjus, galėtų reikšti, kad šioje valstybėje narėje kyla sisteminė grėsmė teisinei valstybei; mano, kad Vengrijoje vykdomi įvairūs pažeidimai, kurių pasitaiko ir kitose valstybėse narėse, – tai yra ES išbandymas, ar ji geba ir nori duoti atsaką į tam tikroje valstybėje narėje iškilusią grėsmę vertybėms, kuriomis ji grindžiama, ir šių vertybių pažeidimą; susirūpinęs pažymi, kad naujausi įvykiai kai kuriose kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje ir Čekijoje, yra nerimą keliantys ženklai, kad jose panašiai pažeidžiamas teisinės valstybės principas;

6.  smerkia tai, kad dabartinė Komisijos strategija – pagrindinį dėmesį skirti mažiau svarbiems ir techniniams teisės aktų aspektams ignoruojant tendencijas ir modelius; mano, kad dauguma atvejų pažeidimo nagrinėjimo procedūra visų pirma nelėmė realių pokyčių ar neištaisė padėties platesne prasme; pakartoja raginimą Komisijai pradėti taikyti ES teisinės valstybės stiprinimo sistemos pirmosios pakopos nuostatas – nedelsiant inicijuoti demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties, visų pirma Vengrijoje, nuodugnios stebėsenos procesą, įvertinant galimą šiurkštų sisteminį ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų pagrindinių Sąjungos vertybių, įskaitant bendrą keleto kitų priemonių, kurios blogina demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtį, poveikį, pažeidimą, ir įvertinti, ar toje valstybėje narėje teisinei valstybei nekyla sisteminė grėsmė, kuri galėtų peraugti į akivaizdų šiurkštaus pažeidimo pagal ES sutarties 7 straipsnį pavojų;

7.  smerkia tai, kad Komisija nesiima veiksmų dėl demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių ir tuo pat metu inicijuoja procedūras prieš valstybes nares, versdama jas taikyti griežto taupymo priemones, nepaisant jų dramatiškų socialinių padarinių ir poveikio pagrindinėms teisėms, žmogaus teisėms ir ekonominėms, socialinėms bei kultūrinėms teisėms;

8.  dar kartą tvirtai pakartoja rekomendacijas Komisijai, pateiktas savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliucijoje „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“, visų pirma atsižvelgiant į naują žmogaus teisių sąrangą, kurią sukūrė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, būsimą ES prisijungimą prie EŽTK, neatidėliotiną būtinybę spręsti vadinamąją Kopenhagos dilemą ir ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimą;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad užregistruota Europos piliečių iniciatyva dėl Vengrijos vykdomų ES pagrindinių vertybių pažeidimų raginti Komisiją pasiūlyti taikyti ES sutarties 7 straipsnį; paveda Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnį parengti konkretų pranešimą dėl Vengrijos siekiant priimti pagrįstą pasiūlymą, kuriame Taryba būtų raginama imtis veiksmų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0315.

(3)

OL C 249 E, 2013 8 30, p. 27.

(4)

OL C 199 E, 2012 7 7, p. 154.

Teisinis pranešimas