Procedūra : 2015/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1361/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1361/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0461

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 485kWORD 78k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-1110/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) preambulu, jo īpaši tās otro un ceturto līdz septīto ievilkumu,

–  ņemot vērā īpaši LES 2. pantu, 3. panta 3. punkta otro ievilkumu, 6. un 7. pantu, kā arī LES un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantus, kas attiecas uz pamattiesību ievērošanu, veicināšanu un aizsardzību ES,

–  ņemot vērā 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, ko izsludināja 2007. gada 12. decembrī Strasbūrā un kas stājās spēkā kopā ar Lisabonas līgumu 2009. gada decembrī,

–  ņemot vērā 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par stāvokli Ungārijā(1), 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par pamattiesību stāvokli Ungārijā — standarti un prakse(2), 2012. gada 16. februāra rezolūciju par neseno politisko notikumu attīstību Ungārijā(3) un 2011. gada 10. marta rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā(4),

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Eiropas Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. novembra paziņojumu, kas pieņemts pēc vizītes Ungārijā,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentā notikušajās 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (O-0001402015 – B8-1110/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesību, ievērošanas vērtības ir universālas vērtības un tā kā šīs vērtības ir iestrādātas LES 2. pantā kā kopīgas Eiropas vērtības visām dalībvalstīm, kuru principi ir plurālisms, nediskriminēšana, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība;

B.  tā kā ES Pamattiesību harta aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp tādu iemeslu dēļ kā dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā un sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, ticība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai dzimumorientācija;

C.  tā kā, pienācīgi ievērojot 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju un tai pievienoto 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu un saskaņā ar LES un LESD ir garantētas patvēruma tiesības;

D.  tā kā Ungārijas valdības darbības gadu gaitā ir izraisījušas nopietnu situācijas pasliktināšanos attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, īpaši attiecībā uz Konstitucionālās tiesas pilnvarām un sastāvu, vēlēšanu likumiem un ierobežojumiem par opozīcijas kampaņu organizēšanu, tiesas iestāžu un prokuratūras organizāciju un darbību, pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības kavēšanu, ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi informācijai un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī imigrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesībām, naidīgu rīcību un naida kurināšanu, kas vērsta pret tādām grupām kā romi, ebreji, LGBTI personas, migranti, bezpajumtnieki vai citi nabadzīgi cilvēki;

E.  tā kā Komisija nav reaģējusi uz Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par situāciju Ungārijā ietverto prasību veikt padziļinātu uzraudzību par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokli Ungārijā;

F.  tā kā 2015. gada jūlijā un septembrī Ungārijas parlaments pieņēma vairākus likumu grozījumus, jo īpaši attiecībā uz patvērumu, kriminālkodeksu, kriminālprocesa likumu, robežām, policiju un valsts aizsardzību; tā kā Komisijas provizoriskajā novērtējumā tika uzsvērtas vairākas problēmas un jautājumi, kas saistīti ar šo grozījumu būtību un īstenošanu; tā kā Komisija 2015. gada 6. oktobrī nosūtīja administratīvu vēstuli Ungārijas valdībai; tā kā Ungārijas valdība sniedza atbildi uz šo vēstuli;

G.  tā kā Eiropas Parlamenta 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs par stāvokli Ungārijā Komisija savā paziņojumā norādīja, ka ir gatava izmantot visas tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp pienākuma pārkāpuma procedūru, lai nodrošinātu, ka Ungārija vai jebkura cita dalībvalsts ievēro ES tiesību aktos paredzētās saistības un ciena LES 2. pantā noteiktās Savienības vērtības;

H.  tā kā Komisija uzskata, ka nosacījumi par tiesiskuma sistēmas izmantošanu attiecībā uz Ungāriju pašlaik nav izpildīti,

1.  atkārtoti pauž savu nostāju, kas izklāstīta 2015. gada 10. jūnija rezolūcijā par stāvokli Ungārijā;

2.  nosoda virkni sasteigto pasākumu, kas pieņemti pēdējos mēnešos un kas ir padarījuši piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai ārkārtīgi grūtu, kā arī ir nepamatoti kriminalizējuši migrantus un patvēruma meklētājus; nosoda to, ka arvien biežāk notiek patvēruma meklētāju aizturēšana un tiek pausta ksenofobiska retorika, kas migrantus sasaista ar sociālām problēmām vai drošības apdraudējumu, tādējādi padarot to nedaudzo migrantu integrāciju, kas ir palikuši valstī, vēl sarežģītāku;

3.  atgādina, ka visu dalībvalstu tiesību aktiem ir jāatbilst demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību principiem un jāatspoguļo minētie principi;

4.  nosoda jebkādus pamattiesību pārkāpumus dalībvalstīs un Padomes nereaģēšanu uz šiem satraucošajiem notikumiem, jo īpaši Ungārijā; mudina Padomi un Eiropadomi pēc iespējas drīzāk rīkot debates un pieņemt secinājumus tieši par stāvokli Ungārijā;

5.  norāda, ka šie notikumi ir radījuši bažas par tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību principiem Ungārijā pēdējo gadu laikā, jo tie kopumā varētu radīt pieaugošu sistēmisku apdraudējumu tiesiskumam šajā dalībvalstī; uzskata, ka Ungārijā ir apvienoti vairāki tiesību pārkāpumi, kas notiek citās dalībvalstīs, un tādējādi tas ir pārbaudījums Eiropas Savienībai, kurai ir jāpierāda sava spēja un gatavība reaģēt uz draudiem un savu pašu pamatvērtību pārkāpumiem kādā dalībvalstī; ar bažām norāda, ka notikumi dažās citās dalībvalstīs, piemēram, Polijā, Francijā, Slovākijā un Čehijā, liecina par satraucošām pazīmēm, ka tiesiskums ir apdraudēts līdzīgā veidā;

6.  nosoda to, ka Komisijas pašlaik ieņemtā pieeja galvenokārt ir vērsta uz tiesību aktu margināliem vai tehniskiem aspektiem, ignorējot tendences un modeļus; uzskata, ka konkrēti ar pienākuma pārkāpuma procedūrām vairumā gadījumu nav izdevies panākt reālas izmaiņas vai atrisināt situāciju plašākā kontekstā; atkārtoti aicina Komisiju izmantot ES sistēmas pirmo posmu, lai nostiprinātu tiesiskumu, un tādējādi nekavējoties sākt padziļinātas uzraudzības procesu attiecībā uz situāciju demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā, jo īpaši Ungārijā, novērtējot iespējamu smagu un sistēmisku to vērtību pārkāpumu, pamatojoties uz kurām Savienība ir dibināta atbilstoši LES 2. pantam, tostarp novērtējot vairāku tādu pasākumu kopējo ietekmi, kas pasliktina stāvokli demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā, un to, vai rodas sistēmisks apdraudējums tiesiskumam minētajā dalībvalstī, kas varētu izvērsties par drošu varbūtību, ka varētu tikt izdarīts smags pārkāpums LES 7. panta izpratnē;

7.  nosoda Komisijas bezdarbību attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām, vienlaikus uzsākot pret dalībvalstīm procedūras, kuras uzliek par pienākumu ieviest taupības pasākumus, neraugoties uz to dramatiskajām sociālajām sekām un to ietekmi uz pamattiesībām, cilvēktiesībām, kā arī ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;

8.  uzstājīgi atkārto Komisijai adresētos ieteikumus, kas izklāstīti 2013. gada 3. jūlija rezolūcijā par pamattiesību situāciju — standarti un prakse Ungārijā, jo īpaši attiecībā uz jauno cilvēktiesību struktūru, kas izveidota ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kā arī gaidāmo ES pievienošanos Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, steidzamo nepieciešamību risināt tā saukto Kopenhāgenas dilemmu un izveidot ES mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām;

9.  norāda, ka ir reģistrēta Eiropas pilsoņu iniciatīva, ar kuru Komisiju aicina ierosināt uzsākt LES 7. panta procedūru par Ungārijas izdarītiem iespējamiem ES pamatvērtību pārkāpumiem; uzdod Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sagatavot īpašu ziņojumu par Ungāriju saskaņā ar Reglamenta 83. pantu nolūkā pieņemt pamatotu priekšlikumu, kurā aicina Padomi rīkoties saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Ungārijas prezidentam, valdībai un parlamentam, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0227.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0315.

(3)

OV C 249 E, 30.8.2013., 27. lpp.

(4)

OV C 199 E, 7.7.2012., 154. lpp.

Juridisks paziņojums