Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1361/2015

Predkladané texty :

B8-1361/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0461

NÁVRH UZNESENIA
PDF 373kWORD 80k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1351/2015
9.12.2015
PE573.406v01-00
 
B8-1361/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1110/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP))  
B8-1361/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–  so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 Zmluvy o EÚ, ako aj na články Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv a slobôd Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku(1), z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku(2), zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku(3) a z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku(4),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 27.novembra 2015 po jeho návšteve Maďarska,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie uskutočnené počas plenárnej rozpravy o situácii v Maďarsku, ktorá sa konala 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na otázku Komisii o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-0001402015 – B8‑1110/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hodnoty úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám sú univerzálnymi hodnotami a keďže tieto hodnoty sú zakotvené v článku 2 ZEÚ ako európske hodnoty spoločné všetkým členským štátom, ktorých zásadami sú pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi;

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže sa zaručuje právo na azyl, s riadnym ohľadom na pravidlá Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a protokolu k nemu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so ZEÚ a ZFEÚ;

D.  keďže opatrenia maďarskej vlády viedli v priebehu rokov k vážnemu zhoršeniu situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, najmä pokiaľ ide o právomoc a zloženie ústavného súdu, volebné zákony a obmedzovanie opozičných kampaní, organizáciu a fungovanie súdnictva a prokuratúry, bránenie činnostiam organizácií občianskej spoločnosti, obmedzovanie prístupu k informáciám a slobody médií a v oblasti ľudských práv prisťahovalcov, žiadateľov o azyl a utečencov, ide aj o nepriateľské činy a nenávistné prejavy namierené na skupiny, ako sú Rómovia, Židia, LGBTI osoby, migranti, bezdomovci a ďalší chudobní ľudia;

E.  keďže Komisia nezareagovala na žiadosť Parlamentu vyjadrenú v jeho uznesení z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku, aby vykonala hĺbkové monitorovanie procesu týkajúceho sa situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku;

F.  keďže v júli a septembri 2015 prijal maďarský parlament množstvo legislatívnych noviel týkajúcich sa najmä azylu, trestného zákonníka, trestného práva procesného, hraníc, polície a národnej obrany; keďže v predbežnom posúdení Komisia upozornila na množstvo problémov a otázok týkajúcich sa obsahu a implementácie týchto zmien; keďže 6. októbra 2015 Komisia zaslala maďarskej vláde administratívny list; keďže maďarská vláda na tento list neodpovedala;

G.  keďže počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Európskom parlamente 2. decembra 2015 o situácii v Maďarsku, Komisia vyhlásila, že je pripravená použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, vrátane konania o nesplnení povinnosti, aby zabezpečila, že Maďarsko – a ktorýkoľvek iný členský štát – bude plniť svoje povinnosti plynúce z práva EÚ a bude rešpektovať hodnoty Únie, ktoré sú zakotvené v článku 2 ZEÚ;

H.  keďže Komisia sa domnieva, že v tejto fáze nie sú splnené podmienky na to, aby sa v súvislosti s Maďarskom aktivoval rámec právneho štátu;

1.  opakovane potvrdzuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 10. júna2015 o situácii v Maďarsku;

2.  odsudzuje sériu unáhlených opatrení prijatých v uplynulých mesiacoch, ktoré vytvorili extrémne prekážky brániace prístupu k medzinárodnej ochrane a na základe ktorých boli migranti a žiadatelia o azyl neodôvodnene trestne stíhaní; odsudzuje stále častejšie zadržiavanie žiadateľov o azyl a xenofóbnu rétoriku, ktoré spája migrantov so sociálnymi problémami či bezpečnostným rizikom, čím ešte sa integrácia tých pár migrantov, ktorí zostali v krajine, stáva ešte problematickejšia;

3.  pripomína, že všetky právne predpisy členských štátov musia odrážať zásady demokracie, právneho štátu a základných práv a musia byť s týmito zásadami v súlade;

4.  odsudzuje všetky prípady porušovania základných práv členskými štátmi a absentujúcu reakciu zo strany Rady na tento znepokojujúci vývoj situácie, najmä v Maďarsku; naliehavo žiada Radu a Európsku radu, aby čo najskôr uskutočnili diskusiu a prijali závery predovšetkým v súvislosti so situáciou v Maďarsku;

5.  so znepokojením poznamenáva, že pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokracie a základných práv v Maďarsku za posledné roky, nedávny vývoj vzbudzuje znepokojenie a ako celok by mohol poukazovať na vznikajúce systémové ohrozenie zásad právneho štátu v tomto členskom štáte; vyjadruje presvedčenie, že Maďarsko kombinuje porušovanie práv, ku ktorým dochádza v iných členských štátoch, a EÚ teda stojí pred skúškou, v ktorej má dokázať svoju schopnosť a ochotu reagovať na ohrozenie a nerešpektovanie svojich vlastných základných hodnôt členským štátom; so znepokojením poznamenáva, že vývoj v niektorých iných členských štátoch, napr. v Poľsku, Francúzsku, na Slovensku a v Českej republike, vykazuje znepokojujúce známky podobného narúšania právneho štátu;

6.  odsudzuje skutočnosť, že prístup, ktorý momentálne zaujala Komisia, sa zameriava hlavne na okrajové a technické aspekty právnych predpisov, pričom ignoruje tendencie a vzorce; vyjadruje presvedčenie, že najmä konanie o nesplnení povinnosti vo väčšine prípadov neviedlo ku skutočným zmenám, ani neriešilo situáciu zo širšieho hľadiska; opakovane vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvý stupeň rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a aby preto bezodkladne iniciovala hĺbkový monitorovací proces v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, najmä v Maďarsku, v ktorom by hodnotila možné závažné systémové porušovanie hodnôt, na základe ktorých Únia vznikla, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ZEÚ, vrátane vplyvu niektorých opatrení zhoršujúcich situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv a posúdenia vzniku systémového ohrozenia zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré by sa mohlo rozvinúť do podoby jasného rizika vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ;

7.  odsudzuje skutočnosť, že Komisie nereaguje na porušovanie zásad demokracie, právneho štátu a základných práv, no na druhej strane otvára konania proti členským štátom, ktorým prikazuje zavádzať úsporné opatrenia napriek ich dramatickým sociálnym dôsledkom a ich dosahu na základné práva, ľudské práva a hospodárske, sociálne a kultúrne práva;

8.  rozhodne opakuje svoje odporúčania Komisii, ktoré uviedol vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv; normy a postupy v Maďarsku, najmä pokiaľ ide o novú štruktúru ľudských práv vytvorenú v Charte základných práv Európskej únie, ako aj nadchádzajúce pristúpenie EÚ k EDĽP, naliehavú potrebu riešiť tzv. kodanskú dilemu a zriadenie mechanizmu EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv;

9.  berie na vedomie registráciu európskej iniciatívy občanov, ktorá vyzýva Komisiu, aby navrhla aktiváciu článku 7 ZEÚ v prípade údajného porušovania základných hodnôt EÚ Maďarskom; poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby v súlade s článkom 83 rokovacieho poriadku vypracoval osobitnú správu o Maďarsku s cieľom prijať odôvodnený návrh, ktorým vyzve Radu, aby prijala opatrenia podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0227.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(3)

Ú. v. EÚ C 249 E, 30.08.13, s. 27.

(4)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Právne oznámenie