Процедура : 2015/2979(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1362/2015

Внесени текстове :

B8-1362/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0471

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 471kWORD 67k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))


Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Ришард Чарнецки, Марк Демесмакер, Ружа Томашич, Ангел Джамбазки, Зджислав Краснодембски, Рафаеле Фито, Томаш Пьотър Поремба, Джефри Ван Орден от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))  
B8‑1362/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Дейтънското мирно споразумение, неговата обща рамка и дванадесетте приложения към него,

–  като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005 г.(1), от 15 януари 2009 г.(2) и от 9 юли 2015 г.(3) относно Сребреница,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 11 март 2005 г. относно конституционното положение в Босна и Херцеговина и правомощията на върховния представител,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Дейтънското мирно споразумение беше подписано на 14 декември 1995 г. в Париж и сложи край на най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война;

Б.  като има предвид, че споразумението прекрати войната, но не успя да създаде функционираща и самостоятелна държава;

1.  отново подчертава значението на подписването на Дейтънското мирно споразумение, припомня всички трагични жертви на войната в Босна и Херцеговина и изразява искрените си съболезнования на семействата на тези, които са загубили живота си;

2.  отбелязва със съжаление, че 20 години след края на конфликта и създаването на общо рамково споразумение, в което се очертават основните аспекти на установяването на мир и на бъдещия облик на страната, поредицата от правителства не са успели да постигнат достатъчен напредък по програмата за реформи и да изградят напълно функционираща и самостоятелна държава;

3.  призовава органите на властта да използват 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение като стимул за отбелязване на напредък по отношение на необходимите реформи – особено с оглед на предстоящата молба на Босна и Херцеговина за членство в ЕС – което ще позволи да се поеме пътят към осигуряване на истинско равенство и за трите съставни народности;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, правителството и парламента на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

(1)

OВ C 157 E, 6.7.2006 г., стp. 468.

(2)

OВ C 46 E, 24.2.2010 г., стp. 111.

(3)

Приети текстове, P8_TA (2015)0276.

Правна информация - Политика за поверителност