Procedūra : 2015/2979(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1362/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1362/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0471

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 469kWORD 63k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP))  
B8-1362/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Deitonas miera līgumu, tā vispārējo satvaru un divpadsmit pielikumus,

–  ņemot vērā 2005. gada 7. jūlija(1), 2009. gada 15. janvāra(2) un 2015. gada 9. jūlija(3) rezolūcijas par Srebreņicu,

–  ņemot vērā Venēcijas komisijas 2005. gada 11. marta atzinumu par Bosnijas un Hercegovinas konstitucionālo situāciju un Augstā pārstāvja pilnvarām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ar 1995. gada 14. decembrī parakstīto Deitonas miera līgumu tika pielikts punkts asiņainākajam konfliktam Eiropā kopš Otrā pasaules kara;

B.  tā kā ar līgumu izdevās izbeigt karu, bet neizdevās izveidot funkcionējošu un patstāvīgu valsti,

1.  atgādina par Deitonas miera līguma parakstīšanas nozīmīgumu, piemin visus kara upurus Bosnijā un Hercegovinā un pauž visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem;

2.  ar nožēlu norāda uz to, ka ir pagājuši 20 gadi kopš konflikta beigām un vispārējā ietvarlīguma izveides, kurā iekļauti galvenie mierizlīguma un valsts nākotnes aspekti, taču valsts valdības, kas nomainījušas cita citu, tā arī nav spējušas pienācīgi izpildīt reformu programmu un izveidot pilnībā funkcionējošu un patstāvīgu valsti;

3.  aicina iestādes izmantot Deitonas miera līguma 20. gadskārtu kā pamudinājumu virzīties uz priekšu nepieciešamo reformu īstenošanā, īpaši, ņemot vērā Bosnijas un Hercegovinas nolūku iesniegt pieteikumu iestājai ES, kuru rezultātā vajadzētu panākt, ka visas trīs valsts pamatnācijas kļūst patiesi vienlīdzīgas;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Bosnijas un Hercegovinas valdībai, parlamentam un tās autonomo sastāvdaļu pārvaldei, kā arī Rietumbalkānu reģiona valstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV C 157 E, 6.7.2006., 468. lpp.

(2)

OV C 46 E, 24.2.2010., 111. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0276.

Juridisks paziņojums