Procedura : 2015/2979(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1362/2015

Teksty złożone :

B8-1362/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0471

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 325kWORD 67k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))  
B8‑1362/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając układ pokojowy z Dayton, jego ramy ogólne i dwanaście załączników do niego,

–  uwzględniając swoje rezolucje dnia 7 lipca 2005 r.(1), z dnia 15 stycznia 2009 r.(2) oraz z dnia 9 lipca 2015 r.(3) w sprawie Srebrenicy,

–  uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie sytuacji konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie oraz uprawnień Wysokiego Przedstawiciela,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że układ pokojowy z Dayton został podpisany w dniu 14 grudnia 1995 r. w Paryżu i zakończył najkrwawszy konflikt w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej;

B.  mając na uwadze, że układ ten zakończył wojnę, jednak nie doprowadził do utworzenia samodzielnego i dobrze funkcjonującego państwa;

1.  przypomina o znaczeniu podpisania układu pokojowego z Dayton, pamięta o wszystkich ofiarach wojny w Bośni i Hercegowinie i przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom ofiar;

2.  ubolewa nad tym, że 20 lat po zakończeniu konfliktu i sporządzeniu ogólnej umowy ramowej określającej główne aspekty ustaleń pokojowych i przyszły kształt kraju, kolejne rządy nie zdołały przeprowadzić odpowiednich reform i zbudować w pełni funkcjonującego i samodzielnego państwa;

3.  wzywa władze, by wykorzystały 20. rocznicę układu pokojowego z Dayton do przeprowadzenia koniecznych reform – w szczególności w kontekście planowanego wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w UE – których celem będzie zagwarantowanie prawdziwej równości wszystkim trzem narodom składowym;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Bośni i Hercegowiny oraz jej części składowych, a także rządom i parlamentom państw Bałkanów Zachodnich.

(1)

Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 468.

(2)

Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 111.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0276.

 

Informacja prawna