Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1362/2015

Ingivna texter :

B8-1362/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0471

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 322kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE573.407v01-00
 
B8-1362/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))  
B8-1362/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till detta,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005(1), 15 januari 2009(2) och 9 juli 2015(3) om Srebrenica,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 11 mars 2005 om den konstitutionella situationen i Bosnien och Hercegovina och den höga representantens befogenheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på den blodigaste konflikten i Europa sedan andra världskriget.

B.  Avtalet stoppade kriget men medförde inte någon fungerande och livskraftig stat.

1.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av Daytonavtalets undertecknande, minns alla tragiska dödsoffer i kriget i Bosnien och Hercegovina och uttrycker sina uppriktiga kondoleanser till familjerna till dem som miste livet i konflikten.

2.  Europaparlamentet beklagar att landet nu, 20 år efter konfliktens slut och upprättandet av ett allmänt ramavtal om grunddragen i fredsuppgörelsen och landets framtida utformning, befinner sig i en situation där flera regeringar efter varandra misslyckats med att komma framåt i reformarbetet och bygga upp en helt fungerande och livskraftig stat.

3.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna utnyttja 20-årsdagen för Daytonavtalet som ett tillfälle att komma vidare med de nödvändiga reformerna – särskilt mot bakgrund av Bosnien och Hercegovinas pågående ansökan om EU-medlemskap – i riktning mot verklig jämlikhet för alla landets tre nationer.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

 

(1)

EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0276.

Rättsligt meddelande