Διαδικασία : 2015/2979(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1363/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0471

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 84k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE574.432v01-00
 
B8-1363/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP))


Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον   
B8‑1363/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (Γενική Συμφωνία-Πλαίσιο για την Ειρήνη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη), που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον Νοέμβριο του 1995 και υπογράφηκε από τη Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, τη Δημοκρατία της Κροατίας και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στο Παρίσι, στις 14 Δεκεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci, του Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης του 2003, και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση» και τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ένταξης στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

 

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με την οποία καθιερώθηκε μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τα συμπεράσματα σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2015)0611), (που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Βοσνία και Ερζεγοβίνη έκθεση 2015» (SWD (2015) 0214)), καθώς και το Ενδεικτικό Έγγραφο Στρατηγικής σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2014-2017) που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 17ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαΐου στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον Νοέμβριο του 1995 και η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 14 Δεκεμβρίου 1995, έθεσε τέρμα στον τραγικό τετραετή πόλεμο και έδωσε την ευκαιρία για την πολιτική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιβληθέν από τη Συμφωνία του Nτέιτον Σύνταγμα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχει παγιώσει ένα κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει αφαιρέσει από τις κεντρικές αρχές τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την παροχή εξωτερικής βοήθειας μέσω της σημαντικής παρουσίας και των δραστηριοτήτων της διεθνούς κοινότητας (Ηνωμένα Έθνη, ΕΕ και ΝΑΤΟ) δεν έχουν επιτύχει την ανάπτυξη μιας καλά οργανωμένης, πιο λειτουργικής και ευημερούσας χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση επί της υπόθεσης Sejdić-Finci του 2009 είναι απλώς ενδεικτική όσον αφορά την ανάγκη ουσιαστικών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, μαζί με άλλες σαφείς ενδείξεις για την αναζωπύρωση των εθνοτικών εντάσεων, το πολιτικό τέλμα και τον διοικητικό κατακερματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο έχει οδηγήσει σε επίμονα υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποτυπώδη οικονομική ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα εθνοκεντρικά πολιτικά κόμματα και ηγέτες κερδίζουν έδαφος μέσα στην ατμόσφαιρα που δημιουργείται από το σημερινό θεσμικό και πολιτικό αδιέξοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι πολιτικοί έχουν διατηρήσει επικριτική στάση όσον αφορά την ενότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, συμπεριλαμβανομένων των περιστασιακών εκκλήσεων για τη διάλυση της χώρας, ή για μεγαλύτερη αυτονομία των συνιστωσών οντοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα υποστηρίζουν σταθερά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) αποτελεί το πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και προβλέπει τη σταδιακή καθιέρωση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέτει επίσης κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους και ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΣ θα συμβάλει επίσης στη σταδιακή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με τα πρότυπα και τη νομοθεσία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό οφέλη για τους πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, και περισσότερο υγιεινών και ασφαλών προϊόντων·

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πολυάριθμων θυμάτων και των αγνοουμένων του πολέμου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔπΓ) και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εγχώριων εγκλημάτων πολέμου, προκειμένου να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των βιαιοπραγιών και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ενώ η Συμφωνία του Ντέιτον ήταν αναγκαία συμφωνία όσον αφορά τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, είναι απαραίτητο να κινήσει μια ουσιαστική αναθεώρηση του Συντάγματος και της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών, δικαστικών και άλλων τομέων· τονίζει ότι τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να καταστεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας αποτελεσματικό και αποδοτικό, και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· τονίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ·

3.  τονίζει ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με κατάλληλες νομικές και συνταγματικές αλλαγές στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση σειρά πρωτοβουλιών — ορισμένες βασίζονται σε διεθνή συμμετοχή και άλλες σε μια εγχώρια βάση — που αποσκοπούν στην έναρξη των εργασιών σχετικά με την αλλαγή του συντάγματος με βάση το Ντέιτον στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να παραγάγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα πράγμα που οφείλεται στις εθνοκεντρικές πολιτικές που πραγματοποιούνται από τους ηγέτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και την ανεπαρκή δέσμευση των διεθνών παραγόντων· τονίζει ότι όλες οι μελλοντικές πρωτοβουλίες πρέπει να επιδοθούν σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους συλλογισμούς προκειμένου να οικοδομηθεί μια ανοιχτή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

5.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, μαζί με τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη διεύρυνση, να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταρτίσει συνολικό σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλοι διεθνείς παράγοντες θα συνεργαστούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής προόδου σχετικά με τη συνταγματική αλλαγή και την τροποποίηση της συμφωνίας του Ντέιτον·

6.  θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παροτρύνει τις γειτονικές χώρες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τους εγγυητές της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον, να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης, η οποία θα ενισχύσει την κεντρική αρχή, θα άρει τον κατακερματισμό και θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των θεσμών της χώρας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ευθύνη να συμβάλουν στη σταθερότητα της περιοχής·

7.  επισημαίνει ότι η ΕΕ και η διεθνής συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχουν πολιτικό, καταλυτικό και διευκολυντικό ρόλο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να διατηρήσουν την ευθύνη και τον ενστερνισμό της συνταγματικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας, με στόχο την καθιέρωση μίας νέας συνταγματικής αρχιτεκτονικής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη η οποία θα μπορεί να εγγυηθεί τις δικαιολογημένες ανάγκες των κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενότητα και αποτελεσματικότητα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα λήψης πολιτικών αποφάσεων·

8.  υπογραμμίζει ότι η διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική δομή του κράτους και την πολιτική, διοικητική και δικαστική συνιστώσα αυτού· καλεί την Επιτροπή της Βενετίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης να προσφέρουν πλήρη στήριξη στις προσπάθειες αυτές, ώστε οι μεταρρυθμίσεις να ευθυγραμμισθούν με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου