Postup : 2015/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1364/2015

Předložené texty :

B8-1364/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0471

NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE574.433v01-00
 
B8-1364/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))


Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))  
B8‑1364/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bosně a Hercegovině,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že rozpad Jugoslávie vyústil v krvavou válku a intervenci zahraničních sil na západním Balkáně; vzhledem k tomu, že na tehdejším vývoji událostí na západním Balkáně se podepsala skutečnost, že EU, její členské státy a mezinárodní společenství jako celek neměly připravenou strategii, jak předcházet krizím;

B.  vzhledem k tomu, že Daytonskou dohodou se sice válka ukončila, ovšem konflikt mezi Srby, Chorvaty a Bosňáky v zemi byl touto dohodou spíše zmrazen, než vyřešen; vzhledem k tomu, že v rámci politického systému zřízeného Daytonskou dohodou přetrvávají etnické rozpory a rozhodovací proces se zkomplikoval;

C.  vzhledem k tomu, že příliš složitý a nevýkonný instituční systém, absence společné vize a politické vůle a etnocentrické postoje vážným způsobem brzdí pokrok v zemi; vzhledem k tomu, že dlouhodobý politický pat je závažnou překážkou stabilizace a rozvoje země a připravuje její občany o bezpečnou a perspektivní budoucnost;

D.  vzhledem k tomu, že fungování Bosny a Hercegoviny je stále závislé na zahraniční pomoci; vzhledem k tomu, že 50 % příjmů přicházejících do státní pokladny Bosny a Hercegoviny je zase vynaloženo na udržování administrativního chodu země na mnoha úrovních; vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina má zároveň jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti mladých v Evropě (59 % aktivní populace ve věku 15 až 24 let);

E.  vzhledem k tomu, že politické napětí mezi dvěma entitami a mezi třemi etnickými komunitami přetrvává a je pro fungování Bosny a Hercegoviny kontraproduktivní; vzhledem k tomu, že toto napětí v zemi se odráží v činnosti jejího soudnictví, které není plně výkonné při vedení procesů s osobami obviněnými z válečných zločinů, ani pokud jde o vydávání konečných rozsudků; vzhledem k tom, že největší překážkou účinného stíhání válečných zločinů v Bosně a Hercegovině je složitost a roztříštěnost legislativního rámce;

F.  vzhledem k tomu, že válečným zločincům nesmí být dovoleno spravedlnosti uniknout; vzhledem k tomu, že ukončení beztrestnosti válečných zločinců je základním předpokladem pro to, aby Bosna a Hercegovina mohla získat důvěru veřejnosti ve svůj soudní systém;

G.  vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina je stále mezinárodním protektorátem; vzhledem k tomu, že vysoký představitel OSN pro Bosnu a Hercegovinu má širokou škálu pravomocí, včetně pravomocí legislativních a administrativních; vzhledem k tomu, že za této situace mohou političtí představitelé Bosny a Hercegoviny zůstat bez zájmu a angažovanosti na politických záležitostech a mohou se vyhýbat politické odpovědnosti;

H.  vzhledem k tomu, že většina bosenských politiků a zahraničních úředníků se shoduje na tom, že Daytonská dohoda již není aktuální; vzhledem k tomu, že písemně formulovaný příslib (učiněný prezidentem Bosny a Hercegoviny, podepsaný vedoucími představiteli všech politických stran a schválený parlamentem dne 23. února 2015), že budou přijata opatření k zajištění funkčnosti a výkonnosti orgánů, k zahájení reforem na všech úrovních správy, k urychlení procesu usmíření a posílení administrativních kapacit, byl sice krokem k ústavní reformě, nicméně dosud nepřinesl žádné hmatatelné výsledky;

I.  vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina čelí výzvám, jako je např. uprchlická krize, organizovaný zločin (zejména obchod s drogami a obchodování s lidmi) a náboženský extremismus; vzhledem k tomu, že velké množství žadatelů o azyl v oblasti západního Balkánu uvízne; vzhledem k tomu, že tato situace může zvýšit pravděpodobnost násilí v regionu a že problémy, které k němu vedou, např. napětí mezi etniky, organizovaný zločin a vysoká míra nezaměstnanosti, se mohou v nadcházejících měsících ještě prohloubit;

1.  zdůrazňuje, že vyřešení problémů v Bosně a Hercegovině je zásadním předpokladem stability a prosperity v balkánském regionu; zdůrazňuje, že hospodářské prosperity a sociální stability lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li vycházet z nezávislé demokratické společnosti a státu, které budou podporovat začlenění; poukazuje na to, že ústavní reforma, která bude zaměřena na upevnění, zjednodušení a posílení institucionálního rámce zřízeného na základě Daytonské dohody, zůstává klíčem k transformaci Bosny a Hercegoviny v účinný a plně funkční stát; naléhavě vyzývá všechny politické představitele Bosny a Hercegoviny a mezinárodní společenství, aby pracovali na nutných změnách, a to i pokud jde o řešení problému nákladné a složité administrativní struktury země, v jejímž důsledku dochází k překrývání pravomocí státního ústředí, autonomních entit, federálních jednotek a obcí;

2.  zdůrazňuje, že klíčový význam má skutečná zainteresovanost občanů Bosny a Hercegoviny na reformních procesech; vyzývá proto k okamžitému zahájení jednání, která by ukončila protektorátní status Bosny a Hercegoviny;

3.  naléhavě vyzývá politické síly na všech úrovních moci v zemi, aby se angažovaly v další spolupráci a dialogu s cílem vyřešit stávající spory; vítá závazek přijatý vedoucími představiteli všech politických stran, který za svůj přijal i parlament, totiž že budou zahájeny reformy na všech úrovních správy a urychlen proces usmíření; vyzývá k tomu, aby tyto procesy byly transparentní a inkluzivní;

4.  domnívá se, že je nezbytně třeba posílit úlohu občanské společnosti v politických procesech na základě toho, že jí bude umožněno formulovat zájmy občanů, zejména mladých lidí; odsuzuje skutečnost, že institucionální mechanismy spolupráce s občanskou společností jsou stále slabé a brání rozvoji participativnější, inkluzivnější a odpovědnější demokracie v celé zemi; vyzývá proto k ustavení transparentních a inkluzivních mechanismů veřejných konzultací, do nichž se zapojí všechny zúčastněné strany, ke zřízení rámce pro veřejné diskuze o důležitých legislativních rozhodnutích a k přijetí vnitrostátní strategie pro občanskou společnost;

5.  vyzývá územní entity a systém státní justice, aby zajistily, že pachatelé válečných zločinů budou souzeni, a naplnily tak očekávání statisíců obětí války v Bosně a Hercegovině a usnadnily proces usmíření a pokojnou koexistenci všech tří etnických komunit na celém území Bosny a Hercegoviny;

6.  vyzývá k tomu, aby političtí představitelé tří etnik, z nichž se obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny skládá, upustili od nacionalistické a etnocentrické rétoriky; odsuzuje všechny druhy segregace a diskriminace v zemi z důvodu náboženství či etnické příslušnosti;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, předsednictvu Bosny a Hercegoviny, Radě ministrů Bosny a Hercegoviny, Parlamentnímu shromáždění Bosny a Hercegoviny, vládám a parlamentům Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské a vládám deseti federálních jednotek Bosny a Hercegoviny.

Právní upozornění