Menetlus : 2015/2979(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1364/2015

Esitatud tekstid :

B8-1364/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0471

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 251kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE574.433v01-00
 
B8-1364/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP))


Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP))  
B8‑1364/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bosnia ja Hertsegoviina kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jugoslaavia lagunemise tagajärg oli verine sõda ning väliste jõudude sekkumine Lääne-Balkani riikide piirkonnas; arvestades, et Lääne-Balkani riikides tol ajal aset leidnud sündmused peegeldasid ka ELi, liikmesriikide ja kogu rahvusvahelise kogukonna läbikukkumist, kuna ei suudetud võtta meetmeid selliste kriiside ärahoidmiseks;

B.  arvestades, et Daytoni rahukokkulepe lõpetas sõja, kuid pigem külmutas kui lahendas konflikti riigi serblaste, horvaatide ja bosniakkide vahel; arvestades, et Daytoni rahukokkuleppega loodud poliitiline süsteem põlistas etnilised jaotused ja muutis otsuste tegemise keerukaks;

C.  arvestades, et ülemäära keerukas ja ebatõhus riigistruktuur, ühise visiooni ja poliitilise tahte puudumine ning rahvuskeskne suhtumine on riigi edusamme tõsiselt kahjustanud; arvestades, et pikaleveninud poliitiline ummikseis takistab tõsiselt riigi stabiliseerumist ja arengut ning võtab kodanikelt lootuse turvalisele ja jõukale tulevikule;

D.  arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina sõltub riigina toimimise osas endiselt välisabist; arvestades, et üle 50 % Bosnia ja Hertsegoviina riigitulust kulub arvukate haldustasandite ülalpidamisele; arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina noorte töötuse määr on üks kõrgemaid Euroopas (59 % aktiivsest elanikkonnast vanuserühmas 15–24 on tööta);

E.  arvestades, et kahe üksuse ja kolme etnilise kogukonna vahel valitsevad pidevad poliitilised pinged, mis kahjustavad Bosnia ja Hertsegoviina toimimist; arvestades, et need pinged kajastuvad riigi kohtusüsteemis, mis ei ole täielikult tulemuslik sõjakuritegudes süüdistatavate kohtuasjade menetlemises ja lõplike otsuste tegemises; arvestades, et suurim takistus sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmisel Bosnias ja Hertsegoviinas on keerukas ja killustunud õigusraamistik;

F.  arvestades, et sõjakuritegude toimepanijail ei tohi lasta õigusemõistmise eest pääseda; arvestades, et sõjakuritegude karistamata jätmisele lõpu tegemine on põhiline eeldus selleks, et Bosnia ja Hertsegoviina üldsus hakkaks riigi kohtusüsteemi usaldama;

G.  arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina on ikka rahvusvaheline protektoraat; arvestades, et ÜRO kõrgel esindajal Bosnias ja Hertsegoviinas on ulatuslikud volitused, sealhulgas seadusandlikud ja administratiivsed volitused; arvestades, et see võimaldab Bosnia ja Hertsegoviina poliitikutel vältida poliitilist isevastutust ja aruandekohuslust;

H.  arvestades, et enamik Bosnia poliitikuid ja välisametnikke on nüüdseks jõudnud arusaamisele, et Daytoni rahukokkulepe on oma aja ära elanud; arvestades, et kirjalik lubadus (mille võttis vastu Bosnia ja Hertsegoviina presidentuur, millele kirjutasid alla kõigi Bosnia ja Hertsegoviina parlamendis esindatud poliitiliste parteide juhid ja mille parlament 23. veebruaril 2015 kinnitas) meetmete kohta, millega tagatakse institutsioonide toimivus ja tulemuslikkus, alustatakse kõigi valitsustasandite reforme, kiirendatakse leppimisprotsessi ja parandatakse haldussuutlikkust, oli samm põhiseaduse reformi suunas, kuid ei ole andnud käegakatsutavaid tulemusi;

I.  arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina seisab silmitsi selliste probleemidega nagu pagulaskriis, organiseeritud kuritegevus (eriti uimasti- ja inimkaubandus) ja usuäärmuslus; arvestades, et üha rohkem varjupaigataotlejaid jääb toppama Lääne-Balkani riikidesse; arvestades, et see võib suurendada vägivalla tõenäosust piirkonnas, kus juba varem eksisteerinud probleemid, nagu etnilised pinged, organiseeritud kuritegevus ja kõrge töötuse määr võivad lähikuudel süveneda;

1.  rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina probleemide lahendamine on Balkani piirkonna stabiilsuse ja õitsengu jaoks määrava tähtsusega; rõhutab, et majanduslik jõukus ja ühiskondlik stabiilsus on võimalikud üksnes siis, kui need põhinevad sõltumatul, demokraatlikul ja kaasaval ühiskonnal ja riigil; märgib, et Daytoni rahukokkuleppega loodud institutsioonilise raamistiku kindlustamisele, ühtlustamisele ja tugevdamisele suunatud põhiseaduse reform on peamine eeldus, et muuta Bosnia ja Hertsegoviina tõhusaks, kaasavaks ja täielikult toimivaks riigiks; nõuab tungivalt, et kõik Bosnia ja Hertsegoviina poliitilised juhid ja rahvusvaheline kogukond pingutaksid vajalike muudatuste tegemiseks, sh lahendaksid probleemid riigi kuluka ja keeruka haldusstruktuuriga, kus kattuvad riigi, üksuse, kantoni ja kohaliku omavalitsuse tasandi pädevused;

2.  rõhutab, et võtmetähtsusega on Bosnia ja Hertsegoviina rahva tegelik vastutus reformiprotsessides; nõuab seetõttu viivitamata läbirääkimiste alustamist, et lõpetada Bosnia ja Hertsegoviina protektoraadi staatus;

3.  nõuab tungivalt, et poliitilised jõud riigi kõigil võimutasanditel teeksid ulatuslikumat koostööd ja alustaksid dialoogi, et lahendada olemasolevad vaidlusküsimused; kiidab heaks kõigi erakondade juhtide väljendatud ja parlamendi toetuse saanud kohustuse võtmise, et käivitada reformid kõigil valitsustasanditel ja kiirendada leppimisprotsessi; nõuab nende protsesside puhul läbipaistvust ja kaasamist;

4.  peab väga oluliseks kodanikuühiskonna rolli suurendamist poliitilistes protsessides, et kodanikud ja eriti noored saaksid oma huvisid väljendada; taunib asjaolu, et kodanikuühiskonnaga koostööks vajalikud institutsioonilised mehhanismid on endiselt nõrgad ning pidurdavad suuremat osalust, kaasamist ja arvestamist võimaldava demokraatia arengut kogu riigis; nõuab seetõttu läbipaistvate ja kaasavate üldsusega konsulteerimise mehhanismide loomist, mis kaasaksid kõiki avalikke sidusrühmi, raamistiku loomist tähtsate seadusandlike otsuste avalikuks arutamiseks ning riikliku kodanikuühiskonna strateegia vastuvõtmist;

5.  kutsub üksusi ja riigi tasandi kohtusüsteemi üles sõjakuritegude toimepanijaid vastutusele võtma ja täitma sadade tuhandete sõjaohvrite ootusi Bosnias ja Hertsegoviinas, eesmärgiga soodustada leppimisprotsessi ja kõigi kolme etnilise kogukonna rahumeelset kooseksisteerimist kogu Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil;

6.  nõuab loobumist natsionalistlikust ja rahvuskesksest retoorikast, mida väljendavad Bosnia ja Hertsegoviina kolme peamise rahvuse juhid; mõistab hukka igasuguse eristamise ja diskrimineerimise usulisel või etnilisel alusel riigis;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Bosnia ja Hertsegoviina presidentuurile, Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogule, Bosnia ja Hertsegoviina parlamentaarsele assambleele, Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni ning Serblaste Vabariigi valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning Bosnia ja Hertsegoviina 10 maakonna/kantoni valitsustele.

Õigusalane teave