Procedūra : 2015/2979(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1364/2015

Pateikti tekstai :

B8-1364/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0471

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1362/2015
9.12.2015
PE574.433v01-00
 
B8-1364/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP))


Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP))  
B8-1364/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi subyrėjus Jugoslavijai Vakarų Balkanų regione prasidėjo kruvinas karas, į kurį įsikišo užsienio šalys; kadangi tuometiniai įvykiai Vakarų Balkanuose parodė ES, jos valstybių narių ir visos tarptautinės bendruomenės nepajėgumą vykdyti krizių prevencijos politiką;

B.  kadangi Deitono susitarimu buvo nutrauktas karas, tačiau šalies serbų, kroatų ir bosnių konfliktas buvo greičiau įšaldytas nei išspręstas; kadangi Deitono susitarimu nustatyta politinė sistema įtvirtino etninį susiskirstymą ir apsunkino sprendimų priėmimą;

C.  kadangi pernelyg sudėtinga ir neveiksminga institucinė sistema, bendros vizijos ir politinės valios stoka ir etnocentristinis požiūris smarkiai trukdo siekti pažangos šioje šalyje; kadangi užsitęsusi politinė aklavietė yra didelė kliūtis šalies stabilizacijai ir vystymuisi, tai pat atima iš piliečių saugios ir klestinčios ateities galimybes;

D.  kadangi Bosnija ir Hercegovina ir toliau priklausoma nuo užsienio pagalbos, kad galėtų funkcionuoti; kadangi daugiau kaip 50 proc. Bosnijos ir Hercegovinos valstybės pajamų leidžiama administracijos išlaikymui įvairiais lygmenimis; kadangi, kita vertus, Bosnijoje ir Hercegovinoje vienas didžiausių Europoje jaunimo nedarbo lygis (59 proc. aktyvių 15–24 metų amžiaus gyventojų);

E.  kadangi politinė įtampa tarp abiejų subjektų ir tarp trijų etninių bendruomenių nesiliauja ir trukdo Bosnijai ir Hercegovinai tinkamai funkcionuoti; kadangi šią įtampą atspindi šalies teisminių institucijų veikloje – šios institucijos nėra pakankamai veiksmingos nagrinėdamos karo nusikaltimais kaltinamų asmenų bylas ir priimdamos galutinius sprendimus; kadangi sudėtinga ir nevienalytė teisinė sistema yra didžiausia veiksmingo persekiojimo už karo nusikaltimus Bosnijoje ir Hercegovinoje kliūtis;

F.  kadangi negalima leisti karo nusikaltimus įvykdžiusiems asmenims išvengti teisingumo; kadangi nebaudžiamumo už karo nusikaltimus nutraukimas – pagrindinis reikalavimas siekiant sudaryti Bosnijai ir Hercegovinai galimybę užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema;

G.  kadangi Bosnija ir Hercegovina tebėra tarptautinis protektoratas; kadangi JT vyriausiasis įgaliotinis Bosnijoje ir Hercegovinoje turi plačius įgaliojimus, įskaitant įstatymų leidžiamąją galią ir administracinius įgaliojimus; kadangi dėl šios priežasties Bosnijos ir Hercegovinos politikai gali išvengti politinės atsakomybės, atsakingumo ir atskaitomybės;

H.  kadangi dauguma Bosnijos politikų ir užsienio pareigūnų šiuo metu pritaria, kad Deitono susitarimas jau atliko savo vaidmenį; kadangi Bosnijos ir Hercegovinos Prezidiumo priimtas, visų politinių partijų pasirašytas ir 2015 m. vasario 23 d. parlamento patvirtintas rašytinis įsipareigojimas imtis institucijų veiksmingumo ir efektyvumo priemonių, pradėti reformas visais valdymo lygmenimis, taip pat imtis susitaikymo proceso paspartinimo priemonių ir didinti administracinius gebėjimus yra žingsnis konstitucinės reformos link, tačiau jį įgyvendinant dar nepasiekta apčiuopiamų rezultatų;

I.  kadangi Bosnija ir Hercegovina susiduria su tokiais iššūkiais kaip pabėgėlių krizė, organizuotas nusikalstamumas (ypač prekyba narkotikais ir žmonėmis) ir religinis ekstremizmas; kadangi vis daugiau prieglobsčio prašytojų įstrigs Vakarų Balkanuose; kadangi dėl to gali padaugėti smurto šiame regione, kuriame jau anksčiau buvusios problemos, pvz., etninė įtampa, organizuotas nusikalstamumas ir didelis nedarbas, per ateinančius mėnesius gali pasidaryti dar opesnės;

1.  pabrėžia, kad siekiant stabilumo ir klestėjimo Balkanų regione būtina išspręsti problemas Bosnijoje ir Hercegovinoje; pabrėžia, kad ekonominė gerovė ir socialinis stabilumas įmanomi, tik jeigu jie grindžiami nepriklausoma, demokratine ir įtraukia visuomene ir valstybe; pažymi, kad konstitucinė reforma, kuria siekiama įtvirtinti, supaprastinti ir sustiprinti Deitono susitarimu nustatytą institucinę sistemą, tebėra būtina norint Bosniją ir Hercegoviną paversti veiksminga, įtraukia ir visapusiškai funkcionuojančia valstybe; ragina visus Bosnijos ir Hercegovinos politinius lyderius ir tarptautinę bendruomenę siekti reikalingų permainų, be kita ko, spręsti šalies brangios ir sudėtingos administracinės sistemos problemą, dėl kurios dubliuojamos centrinės valdžios, subjektų, kantonų ir savivaldybių kompetencijos;

2.  pabrėžia, kad itin svarbu, jog Bosnijos ir Hercegovinos gyventojai prisiimtų tikrą atsakomybę už reformų procesą; todėl ragina nedelsiant pradėti derybas, kuriose būtų siekiama nutraukti Bosnijos ir Hercegovinos protektorato statusą;

3.  ragina visų valdžios lygmenų politines jėgas šalyje toliau bendradarbiauti ir plėtoti dialogą siekiant įveikti esamus nesutarimus; teigiamai vertina visų politinių partijų lyderių išreikštą ir parlamento patvirtintą įsipareigojimą pradėti reformas visais valdymo lygmenimis ir paspartinti susitaikymo procesą; ragina užtikrinti, kad šie procesai būtų skaidrūs ir įtraukūs;

4.  mano, kad itin svarbu stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį politiniuose procesuose sudarant jai galimybę aiškiai reikšti piliečių, ypač jaunimo, interesus; apgailestauja dėl to, kad instituciniai bendradarbiavimo su pilietine visuomene mechanizmai išlieka silpni ir trukdo plėtoti labiau dalyvaujamąją, įtraukią ir atsakomąją demokratiją šalyje; todėl ragina kurti skaidrius ir įtraukius piliečių konsultavimo mechanizmus, įtraukiančius visas visuomenines suinteresuotąsias šalis, siekiant sukurti viešųjų diskusijų svarbių teisėkūros sprendimų klausimais pagrindą ir patvirtinti nacionalinę pilietinės visuomenės strategiją;

5.  ragina valstybės subjektus ir valstybės lygmens teisinę sistemą patraukti karo nusikaltimus įvykdžiusius asmenis atsakomybėn ir išpildyti šimtų tūkstančių karo Bosnijoje ir Hercegovinoje aukų lūkesčius siekiant sudaryti palankias sąlygas susitaikymo procesui ir taikiam visų trijų etninių bendruomenių sambūviui visoje Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje;

6.  ragina atsisakyti nacionalistinės ir etnocentrinės retorikos, kurią vartoja trijų Bosnijos ir Hercegovinos tautų politiniai lyderiai; smerkia bet kokią šalyje vykdomą segregaciją ir diskriminaciją dėl religijos arba etninės priklausomybės;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos Prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos ir Serbų Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Bosnijos ir Hercegovinos 10 apskričių / kantonų vyriausybėms.

Teisinis pranešimas