ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD
PDF 170kWORD 66k
2.12.2015
PE574.444v01-00
 
B8-1374/2015

ingediend overeenkomstig artikel 134, lid 1, van het Reglement


over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties


Andrey Kovatchev namens de PPE-Fractie

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  
B8-1374/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

–  gezien de conclusies van de Raad van 22 juni 2015 over de prioriteiten van de EU voor de 70e Algemene Vergadering van de VN,

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 april 2014 over de 69e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(1),

–    gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

–  gezien de ontwerpresolutie van 24 november 2015 over de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?(2),

–  gezien artikel 134, lid 1, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het streven van de EU naar een effectief multilateralisme, met de VN als kernelement, een integraal onderdeel vormt van het externe beleid van de EU en geworteld is in de overtuiging dat een multilateraal systeem gebaseerd op universele regels en waarden de beste wijze is om wereldwijde crises, uitdagingen en bedreigingen het hoofd te bieden;

B.  overwegende dat de EU – als de grootste donor van het VN-budget wereldwijd, en een van de meest actieve medewerkers bij het ontwerpen van de actieagenda van Addis Abeba en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling – vastbesloten is om deze agenda's verder vorm te geven, zowel binnen de EU als in het kader van het buitenlands beleid, door steun te bieden aan andere landen die inspanningen leveren om de agenda's te implementeren, en met name aan de landen die het meest in nood verkeren;

C.  overwegende dat de veiligheidssituatie van de EU steeds instabieler en onzekerder wordt vanwege het grote aantal langdurige of nieuwe bedreigingen voor de veiligheid;

D.  overwegende dat de EU pleit voor meer transparantie, democratie en effectiviteit bij verkiezingen in het gehele VN-bestel;

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

De samenwerking tussen de EU en de VN bij het vormen van nieuwe veiligheidsstrategieën, vredeshandhaving en crisismanagement

(  a)  nogmaals te benadrukken dat het Europese veiligheidslandschap steeds complexer wordt, gezien de gewelddadige conflicten vlakbij de EU, het feit dat de EU steeds meer blootgesteld wordt aan hybride oorlogvoering, cyberterrorisme, buitenlandse strijders, ongeziene migratiegolven, en het vervagen van de grens tussen buitenlandse en interne dreiging, en het dus steeds moeilijker wordt voor een land of een regio apart om hier een weg in te vinden; in dit opzicht, (i) een breder draagvlak te creëren voor de opvatting dat samenwerking voor defensie en intelligentie niet langer enkel een politieke optie is, maar een strategische en economische noodzaak; (ii) te zorgen voor een betere samenwerking met de VN op het gebied van vrede en veiligheid, terrorisme, georganiseerde misdaad, regionale conflicten, falende staten en de verspreiding van massavernietigingswapens;

 

(b)  nieuwe mogelijkheden voor een hechtere samenwerking tussen de EU en de VN te onderzoeken door hun strategische visie op veiligheid een nieuwe vorm te geven, respectievelijk in het kader van het nieuwe Europese veiligheidsbeleid en de VN-hervorming van de vredesoperaties en de architectuur voor vredesopbouw;

 

(c)  vredesafdwingende en vredeshandhavingsmissies te ondersteunen door zo nodig meer EU-steun (technische en financiële steun, uitrusting of EU-troepen) te verlenen, teneinde de VN te voorzien van doeltreffender de-escalatie-instrumenten;

  De situatie in Syrië

(d)  nogmaals zijn volledige steun uit te drukken voor de opvatting dat de Islamitische Staat van Irak en de Levant (Da'esh), het Jabhat Al-Nusra-front en andere terroristische organisaties die als dusdanig door de VN-Veiligheidsraad zijn aangemerkt, verslagen moeten worden, zoals overeengekomen werd door de deelnemers aan de gesprekken in Wenen met de steun van de VN-Veiligheidsraad;

(e)  (i) inspanningen te leveren om het geweld snel te beëindigen en een overgangsregering in te stellen, zoals werd afgesproken tijdens de vredesgesprekken in Wenen; (ii) ondersteuning te bieden bij het begin van het politieke proces tussen de regering en de oppositie in Syrië, dat moet leiden tot een geloofwaardige, inclusieve, niet-sektarische regering, en vervolgens tot een nieuwe grondwet en verkiezingen onder toezicht van de VN; (iii) de afgevaardigden van de militaire en intelligentiediensten te helpen bij de ontwikkeling van een gezamenlijke lijst van groepen en personen die mogelijk terroristische motieven hebben, die voltooid moet zijn als het politieke proces onder toezicht van de VN van start gaat;

De strijd tegen terrorisme

(f)  samen te werken met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om mensensmokkel tegen te gaan en streng op te treden tegen rekrutering voor en financiering van terroristische groeperingen door ronseling, organisatie, vervoer en uitrusting van terroristische strijders en de financiering van hun verplaatsingen en activiteiten te voorkomen en te bestrijden;

  Het conflict in het Midden-Oosten

(g)  de multilaterale pogingen voort te zetten om oplossingen te vinden voor de voortdurende conflicten in het Midden-Oosten, met speciale aandacht voor het Israëlisch-Palestijns conflict, waarvoor hernieuwde gestructureerde en substantiële vredesinspanningen nodig zijn;

  De ontwikkelingsagenda na 2015 en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

(h)  in overweging te nemen dat het nastreven van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) in het kader van de recent goedgekeurde agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling de EU de mogelijkheid geeft haar streven naar duurzame ontwikkeling om te zetten in concrete acties, bijvoorbeeld in het kader van het EU-pakket inzake kringloopeconomie, de Innovatie-unie, de Energie-unie, de digitale eengemaakte markt, of tijdens de conferentie over klimaatverandering in Parijs; de Europese Commissie aan te raden alle relevante directoraten-generaal (DG's) te betrekken bij de integratie van de Agenda 2030 in de komende herziening van de EU 2020-strategie;

  De VN-klimaatconferentie 2015

(i)  ervoor te zorgen dat de EU het voortouw blijft nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, en op dit gebied met de VN blijft samenwerken; de EU en de VN ondersteuning te bieden bij hun groeiende gezamenlijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de besluiten van COP21 spoedig ten uitvoer worden gelegd nadat tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering 2015 in Parijs een ambitieuze en wettelijk bindende overeenkomst werd bereikt; ervoor te zorgen dat deze overeenkomst duidelijke, eerlijke en ambitieuze doelstellingen voor alle landen omvat, dat de overeenkomst regelmatig kan worden herzien, strengere voorwaarden voor de landen bevat, om de klimaatverandering onder 2° C te kunnen houden, en elk land apart verantwoordelijk stelt voor het behalen van die doelstellingen, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het publiek.

  De EU en de hervorming van het VN-bestel

(j)  actief ondersteuning te bieden bij een grondige hervorming van het VN-stelsel, en met name de VN-Veiligheidsraad, om de legitimiteit, regionale vertegenwoordiging, verantwoordingsplicht en effectiviteit ervan te versterken; werk te maken van de langetermijndoelstelling dat de EU een zetel krijgt in een uitgebreidere VN-Veiligheidsraad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Commissie.

(1)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0259.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2015)0403.

Juridische mededeling