Menetlus : 2015/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1394/2015

Esitatud tekstid :

B8-1394/2015

Arutelud :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0473

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 337kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.464v01-00
 
B8-1394/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1112/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP))


Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP))  
B8‑1394/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta(2), eelkõige selle artiklit 4, milles märgitakse, et taimesorte ja loomaliike ning olemuselt bioloogilisi taimede või loomade aretamise meetodeid patendiga ei kaitsta,

–  võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

–  võttes arvesse Euroopa Patendiameti (EPO) laiendatud apellatsioonikomisjoni 25. märtsi 2015. aasta otsust juhtumite G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, mille kohaselt kasutatakse biotehnoloogiliste leiutistega seotud Euroopa patenditaotluste ja patentide täiendava tõlgendamisvahendina direktiivi 98/44/EÜ,

–  võttes arvesse 2. detsembri 1961. aasta rahvusvahelist uute taimesortide kaitse konventsiooni, mida on muudetud Genfis 10. novembril 1972, 23. oktoobril 1978 ja 19. märtsil 1991 (edaspidi „Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu 1991. aasta konventsioon”),

–  võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta(3) (edaspidi „määrus (EÜ) nr 2100/94”), eelkõige selle artikli 15 punkte c ja d,

–  võttes arvesse nõukogu 19. veebruari 2013. aasta ühtset patendikohut käsitlevat lepingut(4) (edaspidi „ühtse patendikohtu leping”), eelkõige selle artikli 27 punkti c,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et juurdepääs taimetunnuseid hõlmavale bioloogilisele taimsele materjalile on tingimata vajalik majanduskasvu suurendamiseks ja uute sortide väljaarendamiseks, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus, võidelda kliimamuutustega ja vältida monopole sordiaretussektoris, pakkudes samal ajal VKEdele rohkem võimalusi;

B.  arvestades, et intellektuaalomandi õigused on uute taimsete saaduste arendamisele ja konkurentsivõime tagamisele suunatud majanduslike stiimulite ülitähtis kaitsevahend;

C.  arvestades, et olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete puhul, nagu taimed, seemned, iseloomulikud tunnused ja geenid, peaks patentsus olema välistatud;

D.  arvestades, et direktiiviga 98/44/EÜ reguleeritakse biotehnoloogilisi leiutisi, eelkõige geenitehnoloogiat; arvestades, et nagu on osutatud põhjendustes 52 ja 53, ei olnud seadusandja eesmärk kehtestada nimetatud direktiivi kohaldamisala raames olemuselt bioloogiliste protsesside käigus saadud toodete patentsus;

E.  arvestades, et mitmed olemuselt bioloogiliste taimsete saadustega seotud patenditaotlused ootavad praegu EPO otsust, ning arvestades, et seetõttu on vaja kiiresti täpsustada direktiivi 98/44/EÜ, eriti selle artikli 4 kohaldamisala ja tõlgendust;

F.  arvestades, et rahvusvahelisel uute taimesortide kaitse konventsioonil põhineva rahvusvahelise sordikaitse süsteemi ning nõukogu määrusel (EÜ) nr 2100/94 põhineva ELi süsteemi keskne põhimõte on, et kaitsealuse sordi õiguse omaja ei tohi takistada teisi kasutamast kaitsealust taimesorti edasiseks sordiaretustegevuseks;

G.  arvestades, et direktiivis 98/44/EÜ tunnistatakse selgesõnaliselt võimalust kasutada patendiga kaitstud materjali katse-eesmärkidel, nagu nähtub artikli 12 lõike 3 punktist b ja artikli 13 lõike 3 punktist b;

H.  arvestades, et ühtse patendikohtu lepingu artikli 27 punktis c sätestatud aretajate erandit kohaldatakse ainult ühtse patendisüsteemi raames väljastatud patendi suhtes ja seda ei kohaldata automaatselt riiklike patentide suhtes ELis, ning arvestades, et see põhjustab ebaühtlaseid tingimusi patendiga kaitstud bioloogilise materjali aretamise võimaluse valdkonnas;

1.  väljendab muret seoses EPO laiendatud apellatsioonikomisjoni hiljutiste otsustega juhtumite G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) kohta, mis võivad tuua kaasa suurema arvu EPO antavaid patente taimetunnustele, mis lisatakse uutele sortidele olemuselt bioloogiliste meetodite abil, nagu ristamine ja valik;

2.  kutsub komisjoni üles täpsustama direktiivi 98/44/EÜ kohaldamisala ja tõlgendamist, eelkõige artikli 4 ning artikli 12 lõike 3 punkti b ning artikli 13 lõike 3 punkti b puhul, et tagada õiguslik selgus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse ning asjaolu suhtes, et patendiga kaitstud bioloogilise materjali aretamine on lubatud;

3.  palub komisjonil edastada oma järgmine selgitus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse kohta EPO-le, et seda saaks kasutada täiendava tõlgendamisvahendina;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et liit tagab kindlustatud juurdepääsu sordiaretuse jaoks olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud materjalile ja selle kasutamise, et mitte sekkuda liikmesriikide tavasse tagada aretajate erand;

5.  palub komisjonil anda aru patendiõiguse arengu ja tähenduse kohta biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkonnas, nagu on nõutud direktiivi 98/44/EÜ artikli 16 punktis c ning nagu on nõudnud Euroopa Parlament oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa Patendiametile.

(1)

ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 31.

(2)

EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

(3)

EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

(4)

ELT C 175, 20.6.2013, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika