Procedura : 2015/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1394/2015

Teksty złożone :

B8-1394/2015

Debaty :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0473

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 337kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.464v01-00
 
B8-1394/2015

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1112/2015

złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP))


Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP))  
B8-1394/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym(1),

–  uwzględniając dyrektywę 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych(2), w szczególności jej art. 4, który stanowi, że nie udziela się patentów na odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby wytwarzania roślin i zwierząt,

–  uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., w szczególności jej art. 53 lit. b),

–  uwzględniając decyzję Rozszerzonej Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawach G2/12 (dotyczącej pomidorów) i G2/13 (dotyczącej brokułów),

–  uwzględniając przepisy wykonawcze Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, zwłaszcza zawartą w nich zasadę 26, w której stwierdzono, że w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych i patentów, których przedmiotem są wynalazki biotechnologiczne, stosuje się dyrektywę 98/44/WE jako uzupełniający środek interpretacji,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie nowych odmian roślin z dnia 2 grudnia 1961 r. zmienioną w Genewie w dniu 10 listopada 1972 r., 23 października 1978 r. i 19 marca 1991 r. (zwaną dalej „konwencją UPOV”),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin(3) (zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 2100/94”), w szczególności jego art. 15 lit. c) i d),

–  uwzględniając Porozumienie Rady w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z dnia 19 lutego 2013 r.(4) (zwane dalej „Porozumieniem w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego”), w szczególności jego art. 27 lit. c),

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (O-000146/2015 – B8‑1112/2015),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dostęp do biologicznego materiału roślinnego obejmującego cechy roślin jest absolutnie niezbędny, by wspierać wzrost i innowacyjność oraz tworzyć nowe odmiany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, przeciwdziałania zmianie klimatu i zapobiegania monopolom w sektorze hodowli roślin, a równocześnie zaoferowania większych szans MŚP;

B.  mając na uwadze, że prawa własności intelektualnej to mający kluczowe znaczenie środek służący ochronie zachęt gospodarczych do tworzenia nowych produktów roślinnych i zapewnianiu konkurencyjności;

C.  mając na uwadze, że należy wyłączyć możliwość udzielenia patentu na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, np. rośliny, nasiona, naturalne cechy i geny;

D.  mając na uwadze, że dyrektywa 98/44/WE ustanawia przepisy dotyczące wynalazków biotechnologicznych, w szczególności inżynierii genetycznej; mając jednak na uwadze, że jak wskazano w motywie 52 i 53 tej dyrektywy, zamiarem prawodawcy nie było włączenie do zakresu dyrektywy możliwości udzielania patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym;

E.  mając na uwadze, że Europejski Urząd Patentowy nie podjął jeszcze decyzji w sprawie licznych zastosowań produktów roślinnych o charakterze czysto biologicznym, w związku z czym powstaje pilna potrzeba wyjaśnienia zakresu i interpretacji dyrektywy 98/44/WE, w szczególności jej art. 4;

F.  mając na uwadze, że u podstaw międzynarodowego systemu ochrony odmian roślin opierającego się na Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (konwencji UPOV) oraz unijnego systemu opierającego się na rozporządzeniu Rady (WE) nr 2100/94 leży zasada, że posiadacz prawa do ochrony odmiany rośliny nie może uniemożliwiać innym wykorzystywania chronionej rośliny do dalszej działalności hodowlanej;

G.  mając na uwadze, że dyrektywa 98/44/WE wyraźnie uznaje swobodę wykorzystywania do celów doświadczalnych materiału objętego zakresem patentu, jak wynika z art. 12 ust. 3 lit. b) oraz art. 13 ust. 3 lit. b);

H.  mając na uwadze, że wyłączenie, o którym mowa w art. 27 lit. c) Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, będzie miało zastosowanie jedynie do patentów przyznanych w ramach jednolitego systemu ochrony patentowej i nie będzie automatycznie stosowane do patentów krajowych w UE, a także mając na uwadze, że spowoduje to niespójność, jeżeli chodzi o możliwość hodowli z wykorzystaniem materiału biologicznego objętego zakresem patentu;

1.  wyraża zaniepokojenie z powodu niedawnej decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawach G2/12 (dotyczącej pomidorów) i G2/13 (dotyczącej brokułów), która może doprowadzić do wzrostu liczby patentów udzielanych przez Europejski Urząd Patentowy w odniesieniu do naturalnych cech wprowadzanych do nowych odmian z wykorzystaniem procesów o charakterze czysto biologicznym, takich jak krzyżowanie i selekcja;

2.  wzywa Komisję do wyjaśnienia zakresu i interpretacji dyrektywy 98/44/WE, w szczególności jej art. 4 w powiązaniu z art. 12 ust. 3 lit. b) i art. 13 ust. 3 lit. b), w celu zapewnienia jasności prawa, jeśli chodzi o zakaz udzielania patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym oraz o fakt, że dozwolona jest hodowla z wykorzystaniem materiału biologicznego objętego zakresem patentu;

3.  wzywa Komisję do powiadomienia Europejskiego Urzędu Patentowego o przyszłym wyjaśnieniu możliwości udzielania patentów na produkty uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, by wyjaśnienie to można było stosować jako uzupełniający środek interpretacji;

4.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia w Unii ochrony gwarantowanego dostępu do materiału uzyskanego w procesach o charakterze czysto biologicznym i wykorzystywania tego materiału w hodowli roślin, by nie dochodziło do kolizji z praktyką państw członkowskich, jeśli chodzi o gwarantowanie wyłączenia w odniesieniu do odmian roślin;

5.  wzywa Komisję do przedłożenia sprawozdania w sprawie rozwoju i skutków prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej zgodnie z art. 16 lit. c) dyrektywy 98/44/WE oraz apelem Parlamentu zawartym w rezolucji z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania procesów o charakterze czysto biologicznym;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Europejskiemu Urzędowi Patentowemu.

(1)

Dz.U. C 261 E z 10.9.2013, s. 31.

(2)

Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13.

(3)

Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.

(4)

Dz.U. C 175 z 20.6.2013, s. 1.

Informacja prawna