Процедура : 2015/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1395/2015

Внесени текстове :

B8-1395/2015

Разисквания :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0473

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 71k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1112/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP))


Паоло Де Кастро, Евелин Регнер, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Ерик Андрийо, Виорика Дънчила, Никола Капуто, Мери Хънибол, Марк Тарабела, Енрико Газбара, Микела Джуфрида, Карин Каденбах, Момчил Неков, Тибор Сани, Рикарду Серан Сантуш, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Пол Бранън, Мария Нойхл, Лиса Яконсари, Кристел Шалдемозе от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP))  
B8-1395/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси(1),

–  като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(2), и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че растителните сортове и животинските видове и биологичните по своята същност процеси за производство на растения или животни не са патентоспособни,

–  като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

–  като взе предвид решението на Разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 25 март 2015 г. по дела G2/12 (относно домати) и G2/13 (относно броколи),

–  като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК, и по-специално член 26 от него, в който се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения,

–  като взе предвид Международната конвенция от 2 декември 1961 г. за закрила на новите сортове растения, във вида, в който е преразгледана в Женева на 10 ноември 1972 г., 23 октомври 1978 г. и 19 март 1991 г. (наричана по-долу „Конвенцията UPOV от 1991 г.“),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения(3) (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2100/94“), и по-специално член 15, букви в) и г) от него,

–  като взе предвид Споразумението на Съвета относно единен патентен съд от 19 февруари 2013 г.(4) (наричано по-долу „Споразумението относно ЕПС“), и по-специално член 27, буква в) от него,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че достъпът до биологичен растителен материал, включващ растителни характеристики, е абсолютно необходим за насърчаването на растежа и иновациите и за развитието на нови сортове с цел гарантиране на световната продоволствена сигурност, борба с изменението на климата и предотвратяване на монополите в рамките на сектора на селекционирането, като същевременно се предоставят повече възможности за МСП;

Б.  като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост са важно средство за гарантирането на икономическите стимули за разработване на нови растителни продукти и гарантиране на конкурентоспособност;

В.  като има предвид, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, следва да бъдат изключени от патентоспособност;

Г.  като има предвид, че Директива 98/44/ЕО законодателства за биотехнологичните изобретения, и по-специално генното инженерство; като има предвид обаче, че, както е посочено в съображения 52 и 53 от нея, намерението на законодателя не беше да осигури патентоспособността на продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, в рамките на приложното поле на директивата;

Д.  като има предвид, че за многобройни заявки относно биологични по своята същност растителни продукти понастоящем се очаква решение от ЕПВ, и като има предвид, че по тази причина съществува неотложна необходимост от изясняване на приложното поле и тълкуването на Директива 98/44/ЕО, и по-специално на член 4 от нея;

Е.  като има предвид, че основополагащ принцип на международната система за правна закрила на сортовете растения, основаваща се на Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенцията UPOV), и на системата на ЕС, базираща се на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, е, че титулярят на правото върху даден сорт растение не може да попречи на други да използват защитеното растение за по-нататъшни дейности по селекция;

Ж.  като има предвид, че Директива 98/44/ЕО косвено признава свободата да се използва материал, попадащ в обхвата на патент за експериментални цели, както следва от член 12, параграф 3, буква б) и член 13, параграф 3, буква б);

З.  като има предвид, че освобождаването за селекционерите, предвидено в член 27, буква в) от Споразумението относно ЕПС, ще бъде приложимо единствено за патентите, издадени в рамките на единната патентна система, и няма автоматично да се прилага за национални патенти в ЕС, и като има предвид, че това ще доведе до нехармонизирано положение по отношение на възможността за селекция с биологичен материал, попадащ в обхвата на патент;

1.  изразява своята загриженост относно неотдавнашното решение на Разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) по дела G2/12 (домати) и G2/13 (броколи), което би могло да доведе до увеличаване на броя на издадените от ЕПВ патенти за естествени характеристики, които са въведени в новите сортове посредством използването на биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция;

2.  призовава Комисията да изясни приложното поле и тълкуването на Директива 98/44/ЕО, и по-специално член 4, както и член 12, параграф 3, буква б) и член 13, параграф 3, буква б) от нея, за да се гарантира правна яснота по отношение на забраната на патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси, и факта, че е разрешена селекцията с биологичен материал, попадащ в обхвата на патента;

3.  призовава Комисията да изпрати на ЕПВ предстоящото си разяснение относно патентоспособността на продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, така че то да може да се използва като допълнително средство за тълкуване;

4.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Съюзът обезпечава гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на растенията, както и неговото използване с цел да не се извършва намеса в практиката на държавите членки за гарантиране на освобождаването на селекционерите;

5.  призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците от патентното право в областта на биотехнологията и генното инженерство, както се изисква в член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейското патентно ведомство.

 

(1)

ОВ C 261 E, 10.9.2013 г., стр. 31.

(2)

ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.

(3)

ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(4)

OВ C 175, 20.6.2013 г., стр. 1.

Правна информация