Procedure : 2015/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1395/2015

Indgivne tekster :

B8-1395/2015

Forhandlinger :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0473

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1112/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP))


Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP))  
B8-1395/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(2), særlig artikel 4, hvorefter plantesorter og dyreracer og overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter eller dyr ikke kan patenteres,

–  der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

–  der henviser til afgørelse af 25. marts 2015 fra det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i sag G2/12 (om tomater) og G2/13 (om broccoli),

–  der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder af 2. december 1961, som revideret i Genève den 10. november 1972, den 23. oktober 1978 og den 19. marts 1991 (i det følgende benævnt "UPOV-konventionen"),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(3) (i det følgende benævnt "forordning (EF) nr. 2100/94"), særlig artikel 15, litra c) og d),

–  der henviser til Rådets aftale af 19. februar 2013 om en fælles patentdomstol(4) (i det følgende benævnt "patentdomstolsaftalen"), særlig artikel 27, litra c),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at adgangen til biologisk plantemateriale, herunder planteegenskaber, er en absolut forudsætning for at kunne fremme vækst og innovation og udvikle nye sorter med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed, imødegå klimaændringer og forhindre monopoler i forædlingssektoren og samtidig skabe flere muligheder for SMV’er;

B.  der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er et vigtigt middel til at bevare det økonomiske incitament til at udvikle nye planteprodukter og sikre konkurrenceevnen;

C.  der henviser til, at produkter, som er frembragt ved en overvejende biologisk proces, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, bør udelukkes fra patentering;

D.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især gensplejsning; der henviser til, at det imidlertid - som anført i betragtning 52 og 53 - ikke var lovgiverens hensigt, at produkter fremstillet ved overvejende biologiske fremgangsmåder skulle kunne patenteres i henhold til dette direktiv;

E.  der henviser til, at adskillige ansøgninger vedrørende planteprodukter af overvejende biologisk karakter i øjeblikket afventer en afgørelse fra EPO, og at der derfor er et presserende behov for at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig dets artikel 4;

F.  der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konventionen og i EU-systemet baseret på forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en sortsrettighed ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til yderligere forædling;

G.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF implicit anerkender friheden til at anvende materiale, der er omfattet af et patent, i forsøgsøjemed, som det fremgår af artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b);

H.  der henviser til, at den undtagelse for forædlere, der er fastlagt i artikel 27, litra c), i patentdomstolsaftalen, kun gælder for patenter, der er meddelt i henhold til det fælles patentsystem, og ikke automatisk finder anvendelse på nationale patenter i EU, og at dette vil medføre en ikke-harmoniseret situation med hensyn til mulighederne for at foretage forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent;

1.  udtrykker betænkelighed ved den nylige afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer i sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli), som kan medføre, at EPO vil meddele flere patenter på naturlige egenskaber, som er indført i nye sorter ved hjælp af fremgangsmåder af overvejende biologisk karakter, såsom krydsning og udvælgelse;

2.  opfordrer Kommissionen til at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig artikel 4 samlæst med artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b), med henblik på at skabe juridisk klarhed omkring forbuddet mod patentering af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, og det forhold, at forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent, er tilladt;

3.  opfordrer Kommissionen til at meddele sin kommende præcisering vedrørende patenterbarheden af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, til EPO, således at den kan anvendes som et supplerende fortolkningsbidrag;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Unionen opretholder den garanterede adgang til og anvendelse af materiale, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, til planteforædling for ikke at gribe ind i medlemsstaternes praksis med at garantere en forædlerundtagelse;

5.  opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF, og som krævet af Parlamentet i dettes beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Patentmyndighed.

 

(1)

EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.

(2)

EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.

(3)

EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(4)

EUT C 175 af 20.6.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse