Διαδικασία : 2015/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1395/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1395/2015

Συζήτηση :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0473

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 484kWORD 73k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1112/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP))


Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP))  
B8-1395/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012, σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με την έννομη προστασία των εφευρέσεων της βιοτεχνολογίας(2), ειδικότερα δε το άρθρο 4 αυτής, το οποίο ορίζει ότι οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων και κυρίως οι βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών και ζώων δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ), της 5ης Οκτωβρίου 1973, και ειδικότερα το άρθρο 53 στοιχείο β) αυτής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), της 25ης Μαρτίου 2015, στις υποθέσεις G2/12 (που αφορά τις ντομάτες) και G2/13 (που αφορά τα μπρόκολα),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες εφαρμογής της ΣΕΔΕ και ειδικότερα το άρθρο 26 αυτής, το οποίο ορίζει ότι, για αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση της 2ας Δεκεμβρίου 1961 για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, όπως αναθεωρήθηκε στη Γενεύη στις 10 Νοεμβρίου 1972, στις 23 Οκτωβρίου 1978 και στις 19 Μαρτίου 1991 (στο εξής 'Σύμβαση UPOV του 1991'),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών(3) (στο εξής 'κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94'), και ειδικότερα το άρθρο 15, παράγραφοι γ) και δ) αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Συμβουλίου για Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 19ης Φεβρουαρίου 2013(4) (στο εξής «Συμφωνία ΕΔΔΕ») και ειδικότερα το άρθρο 27 παράγραφος γ) αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό που περιλαμβάνει φυτικά γνωρίσματα είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων εντός του τομέα αναπαραγωγής, προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας συνιστούν σημαντικά μέσα προστασίας των οικονομικών κινήτρων για την ανάπτυξη νέων φυτικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που προέρχονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και ιδιαίτερα για τη γενετική μηχανική· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές της σκέψεις 52 και 53, δεν ήταν πρόθεση του νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντων που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αιτήσεις που αφορούν κυρίως βιολογικά φυτικά προϊόντα εκκρεμούν επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εν αναμονή λήψεως απόφασης, και θεωρώντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής και η ερμηνεία της οδηγίας 98/44/ΕΚ, ιδίως δε το άρθρο 4 αυτής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, το οποίο βασίζεται στη Σύμβαση της Διεθνούς Ενώσεως για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (στο εξής: Σύμβαση UPOV), και του συστήματος της ΕΕ που βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, το γεγονός ότι ο κάτοχος δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας δεν μπορεί να εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν την προστατευόμενη φυτική ποικιλία για περαιτέρω δραστηριότητες αναπαραγωγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ αναγνωρίζει ρητώς την ελευθερία να χρησιμοποιείται υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για πειραματικούς σκοπούς, όπως προκύπτει από τα άρθρα 12, παράγραφος 3, στοιχείο β) και 13, παράγραφος 3, στοιχείο β)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση για τους βελτιωτές ποικιλίας φυτών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27, στοιχείο γ) της συμφωνίας για το ΕΔΔΕ, θα ισχύει μόνο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δεν θα εφαρμόζεται αυτόματα σε εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός της ΕΕ, και εκτιμώντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα μη εναρμονισμένο καθεστώς όσον αφορά τις δυνατότητες αναπαραγωγής με βιολογικό υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στις υποθέσεις G2/12 (που αφορά τις τομάτες) και G2/13 (που αφορά το μπρόκολο), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το ΕΓΔΕ, σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν εισαχθεί σε νέες ποικιλίες χρησιμοποιώντας βιολογικές κυρίως μεθόδους όπως η διασταύρωση και επιλογή·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεία της οδηγίας 98/44/ΕΚ, ιδίως δε το άρθρο 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12, παράγραφος 3, στοιχείο β) και 13, παράγραφος 3, στοιχείο β) αυτής, προκειμένου να υπάρξει νομική σαφήνεια όσον αφορά την απαγόρευση της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων που προέρχονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους και να εξασφαλιστεί ότι θα επιτρέπεται η αναπαραγωγή με βιολογικό υλικό που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τις αναμενόμενες διευκρινίσεις της όσον αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ προϊόντων που προέρχονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διευκρινίσεις αυτές ως συμπληρωματικό μέσον ερμηνείας·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η Ένωση να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και την χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους για την αναπαραγωγή φυτών προκειμένου να μην θίγονται πρακτικές κράτους μέλους όσον αφορά την θέσπιση εξαίρεσης για τους βελτιωτές ποικιλίας φυτών·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του δικαίου περί ευρεσιτεχνιών και τις συνέπειές του στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής, όπως απαιτείται στο άρθρο 16, στοιχείο γ) της οδηγίας 98/44/ΕΚ και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

 

(1)

ΕΕ C 261 Ε της 10.9.2013, σ. 31.

(2)

ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13.

(3)

ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 175 της 20.6.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου