Menetlus : 2015/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1395/2015

Esitatud tekstid :

B8-1395/2015

Arutelud :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0473

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 336kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1112/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP))


Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2981(RSP))  
B8‑1395/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta(2), eelkõige selle artiklit 4, milles märgitakse, et taimesorte ja loomaliike ning olemuselt bioloogilisi taimede või loomade aretamise meetodeid patendiga ei kaitsta,

–  võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

–  võttes arvesse Euroopa Patendiameti (EPO) suure apellatsioonikoja 25. märtsi 2015. aasta otsust juhtumite G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, mille kohaselt kasutatakse biotehnoloogiliste leiutistega seotud Euroopa patenditaotluste ja patentide täiendava tõlgendamisvahendina direktiivi 98/44/EÜ,

–  võttes arvesse 2. detsembri 1961. aasta rahvusvahelist uute taimesortide kaitse konventsiooni, mida on muudetud Genfis 10. novembril 1972, 23. oktoobril 1978 ja 19. märtsil 1991 (edaspidi „Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu 1991. aasta konventsioon”),

–  võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta(3) (edaspidi „määrus (EÜ) nr 2100/94” ), eelkõige selle artikli 15 punkte c ja d,

–  võttes arvesse nõukogu 19. veebruari 2013. aasta ühtset patendikohut käsitlevat lepingut(4) (edaspidi „ühtse patendikohtu leping”), eelkõige selle artikli 27 punkti c,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et juurdepääs taimetunnuseid hõlmavale bioloogilisele taimsele materjalile on tingimata vajalik majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamiseks ning uute sortide väljaarendamiseks, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus, võidelda kliimamuutustega ja vältida monopole sordiaretussektoris, pakkudes samal ajal VKEdele rohkem võimalusi;

B.  arvestades, et intellektuaalomandi õigused on uute taimsete saaduste arendamisele ja konkurentsivõime tagamisele suunatud majanduslike stiimulite tähtis kaitsevahend;

C.  arvestades, et patendiga ei tohi olla võimalik kaitsta olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid, näiteks taimi, seemneid, iseloomulikke tunnuseid ja geene;

D.  arvestades, et direktiiviga 98/44/EÜ reguleeritakse biotehnoloogilisi leiutisi ja eelkõige geenitehnoloogiat; arvestades, et nagu on osutatud põhjendustes 52 ja 53, ei olnud seadusandja eesmärk kehtestada nimetatud direktiivi kohaldamisala raames olemuselt bioloogiliste meetodite tulemusel saadud toodete patentsus;

E.  arvestades, et mitmed olemuselt bioloogiliste taimsete saaduste taotlused ootavad praegu Euroopa Patendiameti otsust ja seetõttu on vaja kiiresti täpsustada direktiivi 98/44/EÜ, eriti selle artikli 4 kohaldamisala ja tõlgendamist;

F.  arvestades, et Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu konventsioonil (UPOV) põhineva rahvusvahelise sordikaitse süsteemi ning nõukogu määrusel (EÜ) nr 2100/94 põhineva ELi süsteemi keskne põhimõte on, et kaitsealuse sordi omanik ei tohi takistada teisi kasutamast kaitsealust taimesorti edasiseks sordiaretustegevuseks;

G.  arvestades, et direktiivis 98/44/EÜ tunnistatakse selgesõnaliselt võimalust kasutada patendiga kaitstud materjali katse-eesmärkidel, nagu nähtub artikli 12 lõike 3 punktist b ja artikli 13 lõike 3 punktist b;

H.  arvestades, et ühtset patendikohut käsitleva lepingu artikli 27 punktis c sätestatud nn aretajate erandit kohaldatakse ainult ühtse patendisüsteemi raames väljastatud patendi suhtes ja seda ei kohaldata automaatselt riiklike patentide suhtes ELis, ning arvestades, et see põhjustab ebaühtlaseid tingimusi patendiga kaitstud bioloogilise materjali aretamise valdkonnas;

1.  väljendab muret Euroopa Patendiameti (EPO) suure apellatsioonikoja hiljutise otsuse pärast juhtumite G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) kohta, mis võivad põhjustada suurema arvu patentide andmise Euroopa Patendiameti poolt seoses taimetunnuste lisamisega uutele sortidele olemuselt bioloogiliste meetodite, nagu ristamise ja valiku abil;

2.  kutsub komisjoni üles täpsustama direktiivi 98/44/EÜ kohaldamisala ja tõlgendamist, eelkõige artikli 4 ning artikli 12 lõike 3 punkti b ning artikli 13 lõike 3 punkti b puhul, et tagada õiguslik selgus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse ning asjaolu suhtes, et patendiga kaitstud bioloogilise materjali aretamine on lubatud;

3.  palub komisjonil edastada oma järgmine selgitus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse kohta EPO-le, et seda saaks kasutada täiendava tõlgendamisvahendina;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et liit tagab kindlustatud juurdepääsu sordiaretuse jaoks olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud materjalile ja selle kasutamise, et mitte sekkuda liikmesriikide tavasse tagada nn aretajate erand;

5.  palub komisjonil anda aru patendiõiguse arengu ja tähenduse kohta biotehnoloogia ja geenitehnika valdkonnas, nagu on sätestatud direktiivi 98/44/EÜ artikli 16 punktis c ja on nõudnud parlament oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa Patendiametile.

(1)

ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 31.

(2)

EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

(3)

EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

(4)

ELT C 175, 20.6.2013, lk 1.

Õigusalane teave