Menettely : 2015/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1395/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1395/2015

Keskustelut :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0473

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 337kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑1112/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP))


Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP))  
B8‑1395/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista(1),

–  ottaa huomioon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY(2) ja erityisesti sen 4 artiklan, jossa todetaan, että patenttia ei myönnetä kasvilajikkeille ja eläinroduille eikä olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi,

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan b alakohdan,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2015 annetun Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätöksen asioissa G2/12 (tomaatit) ja G2/13 (parsakaali),

–  ottaa huomioon Euroopan patenttisopimuksen täytäntöönpanomääräykset ja erityisesti niiden 26 säännön, jossa määrätään, että eurooppapatenttihakemuksissa ja bioteknologian keksintöjä koskevissa patenteissa on käytettävä direktiiviä 98/44/EY ylimääräisenä tulkinnan apuvälineenä,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 1961 tehdyn uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna Genevessä 10. marraskuuta 1972, 23. lokakuuta 1978 ja 19. maaliskuuta 1991 (jäljempänä ’vuonna 1991 tehty UPOV-yleissopimus’),

–  ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94(3) (jäljempänä ’asetus (EY) N:o 2100/94’) ja erityisesti sen 15 artiklan c ja d alakohdan,

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2013 tehdyn neuvoston sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta(4) (jäljempänä ’UPC-sopimus’) ja erityisesti sen 27 artiklan c alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että kasvien ominaisuuksia sisältävän biologisen kasvimateriaalin saanti on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan edistää kasvua ja innovointia ja uusien lajikkeiden kehittämistä ja jotta voidaan taata globaali elintarviketurva, torjua ilmastonmuutosta, estää kasvinjalostuksen monopolit ja tarjota samalla enemmän mahdollisuuksia pk-yrityksille;

B.  toteaa, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeä keino suojata taloudellisia kannustimia uusien kasvituotteiden kehittämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi;

C.  toteaa, että patentoitavuuden ulkopuolelle olisi jätettävä olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotetut tuotteet, kuten kasvit, siemenet, luontaiset ominaisuudet ja geenit;

D.  toteaa, että direktiivissä 98/44/EY säädetään bioteknologian keksinnöistä ja erityisesti geenitekniikasta; toteaa kuitenkin, kuten sen johdanto-osan 52 ja 53 kappaleessa todetaan, että lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut sallia sellaisten tuotteiden patentointia, jotka on tuotettu tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla olennaisesti biologisilla menetelmillä;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan patenttivirastolla on käsittelyssä useita olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotettuja tuotteita koskevia patenttihakemuksia, joten direktiivin 98/44/EY ja erityisesti sen 4 artiklan soveltamisalaa ja tulkintaa on kiireellisesti selvennettävä;

F.  ottaa huomioon, että vuoden 1991 UPOV-yleissopimukseen perustuvassa kansainvälisessä kasvinjalostajanoikeusjärjestelmässä ja asetukseen (EY) N:o 2100/94 perustuvassa järjestelmässä yhtenä perusperiaatteena on, että kasvinjalostusoikeuden haltija ei voi estää muita käyttämästä suojattua kasvilajiketta jatkojalostustoimintaan;

G.  toteaa, että direktiivissä 98/44/EY myönnetään epäsuorasti lupa käyttää patentilla suojattua materiaalia tutkimustarkoituksiin, kuten 12 artiklan 3 kohdan b alakohdasta ja 13 artiklan 3 kohdan b alakohdasta ilmenee;

H.  toteaa, että UPC-sopimuksen 27 artiklan c alakohdan mukaista kasvinjalostajia koskevaa poikkeusta sovelletaan vain yhtenäisessä patenttijärjestelmässä myönnettyihin patentteihin eikä sitä sovelleta automaattisesti kansallisiin patentteihin EU:ssa, minkä johdosta patentilla suojatun biologisen materiaalin jalostusmahdollisuudet ovat epäyhtenäiset;

1.  ilmaisee huolensa siitä, että Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan äskettäinen päätös asioissa G2/12 (tomaatit) ja G2/13 (parsakaali) voisi johtaa siihen, että Euroopan patenttivirasto myöntää enemmän patentteja luontaisille ominaisuuksille, jotka on siirretty uusiin lajikkeisiin käyttäen olennaisesti biologisia menetelmiä, kuten risteytystä ja valintaa;

2.  kehottaa komissiota tarkentamaan pikaisesti direktiivin 98/44/EY ja erityisesti sen 4 artiklan sekä 12 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 13 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaa ja tulkintaa, jotta voidaan varmistaa olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotettujen tuotteiden patentoitavuuden kieltämistä koskeva oikeudellinen selkeys, ja selventämään, että patenttisuojatun biologisen materiaalin jalostus on sallittua;

3.  kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan patenttivirastolle olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotettujen tuotteiden patentoitavuuden tulevasta selvennyksestä, jotta sitä voidaan käyttää ylimääräisenä tulkinnan apuvälineenä;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että unioni turvaa olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotetun materiaalin taatun saatavuuden ja käytön kasvinjalostusta varten, jotta ei puututa jäsenvaltioiden käytäntöihin, joilla varmistetaan kasvinjalostajia koskeva poikkeus;

5.  kehottaa komissiota raportoimaan patenttioikeuden kehittymisestä ja vaikutuksista bioteknologian ja geenitekniikan alalla, kuten direktiivin 98/44/EY 16 artiklan c alakohdassa edellytetään ja kuten parlamentti on pyytänyt olennaisesti biologisten menetelmien patentoinnista 10. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan patenttivirastolle.

 

(1)

EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

(2)

EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.

(3)

EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.

(4)

EUVL C 175, 20.6.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö