Postup : 2015/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1395/2015

Predkladané texty :

B8-1395/2015

Rozpravy :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0473

NÁVRH UZNESENIA
PDF 350kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.465v01-00
 
B8-1395/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1112/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP))


Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP))  
B8-1395/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických spôsobov(1),

–  so zreteľom na smernicu 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov(2), najmä na jej článok 4, ktorý uvádza, že odrody rastlín a plemená zvierat a v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zviera nie sú patentovateľné,

–  so zreteľom na Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

–  so zreteľom na rozhodnutie rozšíreného odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu z 25. marca 2015 vo veci G2/12 (týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci G2/13 (týkajúcej sa brokolice),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenia Európskeho patentového dohovoru, najmä na ich článok 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade európskych žiadostí o patenty a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, revidovaný v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991 (ďalej len „Dohovor UPOV 1991“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín(3) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 2100/94“), najmä na jeho článok 15 písm. c) a d),

–  so zreteľom na Dohodu Rady o jednotnom patentovom súde z 19. februára 2013(4) (ďalej len „dohoda o JPS“), najmä na jej článok 27 písm. c),

 

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prístup k biologickému rastlinnému materiálu zahŕňajúcemu znaky rastlín je absolútne nutný na podporu rastu a inovácií a vyvíjanie nových odrôd s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť, riešiť otázku zmeny klímy a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia a zároveň poskytovať viac príležitostí MSP;

B.  keďže práva duševného vlastníctva sú dôležitým prostriedkom ochrany hospodárskych stimulov vývoja nových rastlinných produktov a zabezpečenia konkurencieschopnosti;

C.  keďže produkty získané v podstate biologickými spôsobmi, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, by mali byť vylúčené z patentovateľnosti;

D.  keďže smernica 98/44/ES sa vzťahuje na biotechnologické vynálezy a najmä na genetické inžinierstvo; keďže však – ako sa uvádza v jej odôvodneniach 52 a 53 – zákonodarca nemal v úmysle stanoviť v rozsahu pôsobnosti tejto smernice patentovateľnosť produktov získaných v podstate biologickými spôsobmi;

E.  keďže v súčasnosti čaká na rozhodnutie Európskeho patentového úradu mnoho žiadostí týkajúcich sa rastlinných produktov získaných v podstate biologickými spôsobmi a keďže je preto naliehavo nutné vyjasniť rozsah pôsobnosti a výklad smernice 98/44/ES, najmä jej článku 4;

F.  keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva odrôd rastlín založeného na Medzinárodnom dohovore o ochrane nových odrôd rastlín (dohovor UPOV) a systému EÚ založeného na nariadení Rady (ES) č 2100/94 je to, že držiteľ práv na odrody rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody na ďalšie šľachtenie;

G.  keďže smernica 98/44/ES implicitne uznáva slobodné právo používať na experimentálne účely materiál, na ktorý sa vzťahuje rozsah pôsobnosti patentu, ako to vyplýva z článku 12 ods. 3 písm. b) a článku 13 ods. 3 písm. b);

H.  keďže výnimka pre šľachtiteľov stanovená v článku 27 písm. c) dohody o JPS sa bude uplatňovať iba na patenty udelené na základe jednotného patentového systému a nebude sa automaticky uplatňovať na vnútroštátne patenty v EÚ a keďže toto vyústi do nejednotnej situácie, pokiaľ ide o možnosť šľachtenia s biologickým materiálom, na ktorý sa vzťahuje rozsah pôsobnosti patentu;

1.  vyjadruje svoje znepokojenie nad nedávnym rozhodnutím rozšíreného odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu vo veci G2/12 (týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci G2/13 (týkajúcej sa brokolice), ktoré by mohlo viesť k rastu počtu patentov udelených Európskym patentovým úradom na pôvodné znaky, ktoré sa do nových odrôd zavedú v podstate biologickými spôsobmi, akými sú kríženie a výber;

2.  vyzýva Komisiu, aby objasnila rozsah pôsobnosti a výklad smernice 98/44/ES, najmä jej článok 4, článok 12 ods. 3 písm. b) a článok 13 ods. 3 písm. b), s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o zákaz patentovateľnosti produktov získaných v podstate biologickými spôsobmi, a skutočnosť, že šľachtenie s biologickým materiálom, na ktorý sa vzťahuje rozsah pôsobnosti patentu, je dovolené;

3.  vyzýva Komisiu, aby oznámila Európskemu patentovému úradu svoje objasnenie týkajúce sa patentovateľnosti produktov získaných v podstate biologickými spôsobmi, aby ho bolo možné používať ako dodatočný prostriedok výkladu;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na účely šľachtenia rastlín zabezpečili Úniou zaručený prístup k materiálu získanému v podstate biologickými spôsobmi a jeho využívanie tak, aby nedochádzalo k interferenciám s postupom členských štátov zaručujúcim výnimku pre šľachtiteľov;

5.  vyzýva Komisiu, aby podala správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje v článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Parlament vo svojom uznesení z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických spôsobov;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu patentovému úradu.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

(2)

Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

(3)

Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 175, 20.6.2013, s. 1.

Právne oznámenie