Процедура : 2015/2979(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1397/2015

Внесени текстове :

B8-1397/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0471

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.467v01-00
 
B8-1397/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))


Игор Шолтес, Тери Райнтке, Давор Шкърлец, Улрике Луначек, Моника Вана, Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Райнхард Бютикофер от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))  
B8-1397/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Дейтънското мирно споразумение, неговата обща рамка и дванадесетте приложения към него,

–  като взе предвид Резолюция 2247 (2015) на Съвета за сигурност на ООН(1), с която се подновява разрешението за сили за стабилизиране под ръководството на Европейския съюз в Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид своите резолюции от 7 юли 2005 г.(2), от 15 януари 2009 г.(3) и от 9 юли 2015 г.(4) относно Сребреница,

–  като взе предвид многобройните си резолюции относно докладите за напредъка на Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано в Люксембург на 16 юни 2008 г. и влязло в сила на 1 юни 2015 г.,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия(5) от 11 март 2005 г. относно конституционното положение в Босна и Херцеговина и правомощията на Върховния представител,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 21 ноември 1995 г. текстът на Дейтънското мирно споразумение беше парафиран в Дейтън, Охайо; като има предвид, че Дейтънското мирно споразумение беше подписано на 14 декември 1995 г. в Париж и сложи край на най-кървавия конфликт в Европа след края на Втората световна война;

Б.  като има предвид, че според оценки на ООН приблизително сто хиляди души са били убити и хиляди сериозно ранени по време на войната в Босна и Херцеговина, включително десетки хиляди са станали жертва на сексуално насилие; като има предвид, че войната в Босна и Херцеговина доведе до повече от два милиона разселени лица;

В.  като има предвид, че Дейтънското споразумение беше необходимо за прекратяване на кръвопролитията, но за съжаление не доведе Босна и Херцеговина до състояние на устойчива и функционираща държава, противно на очакванията и надеждите на многото участващи в мирния процес страни;

Г.  като има предвид, че Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) отправи подробни, умерени и практични предложения относно начина, по който цялостно да се реформира конституцията на Босна и Херцеговина;

Д.  като има предвид, че през 2009 г. Европейският съд по правата на човека постанови по делото Сейдич и Финци, че части от настоящата конституция на Босна и Херцеговина нарушават Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че през 2014 г. Съдът постанови подобно решение по делото Зорнич;

Е.  като има предвид, че т.нар. „априлски пакет“ от конституционни изменения от 2006 г., който беше подкрепен от представители на по-голямата част от основните партии в Босна и Херцеговина и съдържаше серия от предложения, целящи укрепване на правомощията на държавата и справяне с някои трудности при функционирането на законодателната и изпълнителната власт в Босна и Херцеговина, пропадна поради липсата на само два гласа за достигане на необходимия за приемане праг;

Ж.  като има предвид, че Приложение 7 към Дейтънското споразумение все още не се прилага напълно; като има предвид, че продължава да е налице необходимост от справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените, бежанците и други засегнати от конфликта лица, както и от постигане на напредък в подобряването на социално-икономическата интеграция на завърналите се лица;

З.  като има предвид, че според Международния комитет на Червения кръст все още има 11 000 безследно изчезнали лица, чиято съдба остава неизвестна(6);

1.  отбелязва историческите събития на парафиране и подписване на Дейтънското мирно споразумение, които се състояха на 21 ноември 1995 г. в Дейтън и 14 декември 1995 г. в Париж, и сложиха край на ужасния въоръжен конфликт в сърцето на Европа, който се характеризираше с широкомащабни кампании за етническо прочистване, геноцид и многобройни военни престъпления;

2.  приветства факта, че от ноември 1995 г. насам не са се случили сериозни инциденти за сигурността или военни инциденти, които биха могли да застрашат Дейтънското мирно споразумение, и че сигурността в Босна и Херцеговина се подобрява постоянно през последните 20 години и понастоящем е на добро равнище;

3.  припомня, че към Дейтънското мирно споразумение има 12 приложения, в които се разглеждат различни въпроси, като например военните аспекти (Приложение 1А), регионалното стабилизиране (Приложение 1Б), конституцията (Приложение 4), правата на човека (Приложение 6) и бежанците и разселените лица (Приложение 7); подчертава, че е необходимо 20-ата годишнина да се възприеме като възможност за оценка на равнището на изпълнение на всички отделни приложения;

4.  изразява дълбокото си убеждение, че настоящата конституция на Босна и Херцеговина, както е определена в Приложение 4 към Дейтънското мирно споразумение, спешно се нуждае от реформа, за да се даде възможност на държавата да функционира в полза за всички свои граждани, и за да стане възможно членството ѝ в ЕС; подчертава също така факта, че икономическият просперитет е възможен единствено, ако се основава на демократично и приобщаващо общество и демократична и приобщаваща държава;

5.  потвърждава ангажираността на ЕС с европейската перспектива и по-нататъшния процес на присъединяване на Босна и Херцеговина и на всички държави от Западните Балкани; счита, че регионалното сътрудничество и процесът на европейска интеграция са най-добрият начин за насърчаване на помирението и за преодоляване на омразата и разделенията;

6.  припомня своите предишни изявления относно това, как да се реформира Дейтънската конституция, и своето настояване върху следните аспекти:

•  държавата следва да разполага с достатъчни законодателни, бюджетни, изпълнителни и съдебни правомощия, за да функционира като член на ЕС, за да създаде и утвърди функциониращ единен пазар и да насърчава икономическото и социално сближаване,

•  броят на административните равнища на управление на страната следва да бъде пропорционален на финансовите ресурси на Босна и Херцеговина и следва да се основава на ефикасно, последователно и ефективно разпределение на отговорностите,

•  защитата на жизненоважните национални интереси в рамките на Босна и Херцеговина трябва да бъде съвместима с капацитета за действие на страната; необходимо е ясно, изчерпателно и в същото време точно тълкуване на понятието „жизненоважни национални интереси“, за да се предотврати етнически мотивирана злоупотреба със свързания с него инструмент на вето за целенасочено възпрепятстващи действия,

•  необходимостта от задълбочено преразглеждане на механизма, даващ право на вето на федеративните части на Босна и Херцеговина, чието прилагане следва да касае само въпросите, по които държавата и федеративните ѝ части носят споделена отговорност,

•  всички национални малцинствени общности трябва да имат еднакви права като народи, съставляващи страната, и това включва премахване на ограниченията на етническа основа на правото да бъдат избирани, в съответствие с разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и съответните становища на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) на Съвета на Европа;

7.  приканва всички политически партии да вземат участие в този процес по конструктивен и открит начин и да се възползват от съветите и насоките, които Венецианската комисия може да предостави в този процес; приветства и подкрепя усилията на организациите на гражданското общество да влияят на процеса на конституционна реформа; приветства решенията на Съвета на министрите от септември 2015 г. относно план за действие за изпълнение на решенията на ЕСПЧ по делата Сейдич-Финци и Зорнич и за създаване на комисия, която да изготви проект на изменения в конституцията;

8.  подчертава отново задължението за прилагане на Приложение 7 към Дейтънското мирно споразумение с цел гарантиране на устойчиво завръщане, справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените, бежанците и други засегнати от конфликта лица; отбелязва със загриженост, че в Босна и Херцеговина все още има 84 500 вътрешно разселени лица (ВРЛ); призовава за ефективно прилагане на преразгледаната стратегия относно Приложение 7 към Дейтънското мирно споразумение;

9.  призовава за прекратяване на предизвикващия разделение език, използващ националистическа и отцепническа реторика, която поляризира обществото и подкопава основното ядро на Дейтънското мирно споразумение; изразява своята дълбока загриженост относно декларацията, приета на 25 април 2015 г. от конгреса на Алианса на независимите социалдемократи в Източно Сараево, в която се призовава, наред с другото, за провеждането на референдум относно независимостта на Република Сръбска през 2018 г.; изразява също така загриженост във връзка с подготовката за провеждането на равнището на федеративната единица на референдум относно съдебните органи на държавно равнище в Република Сръбска; подчертава факта, че по силата на Дейтънското споразумение Република Сръбска няма право на отделяне; припомня, че с приемането на писмената декларация всички политически сили, включително Алиансът на независимите социалдемократи, са поели ангажимент да зачитат „суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Босна и Херцеговина“;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, на правителствата на държавите членки, на правителствата и парламентите на Босна и Херцеговина и нейните федеративни единици, както и на правителствата и парламентите на държавите от Западните Балкани.

(1)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)

(2)

OВ C 157 E, 6.7.2006 г., стp. 468.

(3)

OВ C 46 E, 24.2.2010 г., стp. 111.

(4)

Приети текстове, P8_TA (2015)0276.

(5)

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)004-e

(6)

https://www.icrc.org/en/document/srebrenica-twenty-years-let-us-not-forget

Правна информация - Политика за поверителност