Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1397/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1397/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0471

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 262kWORD 71k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.467v01-00
 
B8-1397/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP))


Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP))  
B8‑1397/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Daytonin rauhansopimuksen eli Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen ja sen kaksitoista liitettä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2247 (2015)(1), jossa uudistetaan lupa Euroopan unionin johtamille vakauttamisjoukoille Bosnia ja Hertsegovinassa,

–  ottaa huomioon Srebrenicasta 7. heinäkuuta 2005(2), 15. tammikuuta 2009(3) ja 9. heinäkuuta 2015(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon lukuisat päätöslauselmansa Bosnia ja Hertsegovinan edistymistä koskevista kertomuksista,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 16. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2005 annetun Venetsian komission lausunnon(5) Bosnia ja Hertsegovinan perustuslaillisesta tilanteesta ja korkean edustajan valtuuksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhansopimus parafoitiin 21. marraskuuta 1995 Daytonissa, Ohiossa, ja että se allekirjoitettiin 14. joulukuuta 1995 Pariisissa, mikä teki lopun Euroopan verisimmästä sodasta sitten toisen maailmansodan lopun;

B.  toteaa, että YK:n arvioiden mukaan Bosnia ja Hertsegovinan sodassa tapettiin noin satatuhatta ihmistä, monia tuhansia haavoittui vakavasti ja kymmeniätuhansia joutui seksuaalisen väkivallan uhriksi; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan sodan vuoksi yli kaksi miljoonaa ihmistä joutui lähtemään kotiseudultaan;

C.  toteaa, että Daytonin rauhansopimus oli välttämätön verenvuodatuksen lopettamiseksi mutta valitettavasti se ei ole johtanut itsenäisesti ja asianmukaisesti toimivan valtion muodostumiseen Bosnia ja Hertsegovinassa, toisin kuin rauhanprosessiin osallistuneet monet osapuolet odottivat ja toivoivat;

D.  ottaa huomioon, että Demokratiaa oikeusteitse -komissio (Venetsian komissio) on tehnyt yksityiskohtaisia, maltillisia ja käytännöllisiä ehdotuksia siitä, kuinka Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakia olisi uudistettava kokonaisvaltaisesti;

E.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Sejdić ja Finci vuonna 2009 antaman tuomion mukaan Bosnia ja Hertsegovinan nykyinen perustuslaki on osittain Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen; toteaa, että tuomioistuin antoi vuonna 2014 myös Zornicin asiassa samanlaisen tuomion;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2006 esitetty "huhtikuun paketti", joka muodostui perustuslain muutosehdotuksista, joita Bosnia ja Hertsegovinan useimpien suurimpien puolueiden edustajat tukivat, ja joka sisälsi ehdotuksia, joiden oli määrä lujittaa valtion tason toimivaltaa ja auttaa ratkaisemaan tiettyjä epäkohtia maan oikeuslaitoksessa ja toimeenpanoelimissä, jäi vain kahden äänen päähän äänikynnyksestä, jonka ylittäminen oli sen hyväksymisen edellytyksenä;

G.  ottaa huomioon, että Daytonin rauhasopimuksen liitettä 7 ei ole vieläkään pantu kokonaisuudessaan täytäntöön; toteaa, että maan sisäisesti siirtymään joutuneiden, pakolaisten ja muiden konfliktista kärsineiden tilanteeseen tarvitaan edelleen oikeudenmukaisia, kattavia ja kestäviä ratkaisuja ja kotiseudulleen palanneiden yhteiskunnallista ja taloudellista integroitumista on tehostettava;

H.  toteaa, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan kateissa on edelleen noin 11 000 henkilöä, joiden kohtalosta ei ole tietoa(6);

1.  toteaa kunnioittavasti, että Daytonin rauhansopimuksen parafointi 21. marraskuuta 1995 Daytonissa ja sen allekirjoittaminen 14. joulukuuta Pariisissa olivat historiallisia tapahtumia, jotka lopettivat Euroopan sydämessä käynnissä olleen kauhistuttavan aseellisen konfliktin, joka muistetaan laajoista etnisistä puhdistuksista, kansanmurhasta ja lukuisista sotarikoksista;

2.  pitää myönteisenä, että marraskuusta 1995 lähtien ei ole sattunut yhtäkään sellaista vakavaa turvallisuutta vaarantavaa tilannetta tai sotilaallista välikohtausta, joka olisi voinut vaarantaa Daytonin rauhansopimuksen, ja että Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuustilanne on tasaisesti parantunut viimeisten 20 vuoden ajan ja on nyt hyvällä tasolla;

3.  muistuttaa, että Daytonin rauhansopimuksessa on 12 liitettä, joissa käsitellään esimerkiksi sotilasasioita (liite 1A), alueellista vakauttamista (liite 1B), perustuslakia (liite 4), ihmisoikeuksia (liite 6) sekä pakolaisia ja kotiseudultaan lähtemään joutuneita (liite 7); korostaa, että 20. vuosipäivä tarjoaa tilaisuuden arvioida, missä määrin kukin liite on pantu täytäntöön;

4.  on erittäin vakuuttunut siitä, että Bosnia ja Hertsegovinan nykyistä perustuslakia, sellaisena kuin se on esitetty liitteessä 4, on uudistettava kiireellisesti, jotta valtio pysyisi toimimaan kaikkia kansalaisiaan hyödyttävällä tavalla ja jotta EU-jäsenyys olisi mahdollinen; korostaa myös, että taloudellinen vauraus on mahdollista saavuttaa vain, jos se perustuu demokraattiseen ja osallistavaan yhteiskuntaan ja valtioon;

5.  muistuttaa, että EU on sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan sekä kaikkien Länsi-Balkanin maiden lähentymiseen EU:hun ja liittymisprosessin edistämiseen; katsoo, että alueellinen yhteistyö ja Euroopan yhdentymisprosessi ovat parhaita tapoja edistää sovintoa, voittaa viha ja poistaa jakolinjat;

6.  palauttaa mieliin aiemmat esityksensä siitä, kuinka Daytonin sopimukseen sisältyvää perustuslakia olisi muutettava, ja toteaa esittäneensä seuraavat vaatimukset:

•  valtiolla olisi oltava riittävästi toimivaltaa lainsäädännön, talousarvion, toimeenpanon ja oikeuslaitoksen alalla, jotta se pystyisi toimimaan EU:n jäsenenä, luomaan ja pitämään yllä toimivia sisämarkkinoita sekä edistämään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta

•  Bosnia ja Hertsegovinan hallintoon sisältyvien hallintotasojen määrän olisi oltava suhteessa maan taloudellisiin resursseihin ja perustuttava tehokkaaseen, johdonmukaiseen ja toimivaan tehtävien jakoon

•  elintärkeiden kansallisten etujen turvaamisen Bosnia ja Hertsegovinassa pitää olla maan toimintavalmiuksien mukaista; "keskeisten kansallisten etujen" käsite on tulkittava selkeästi, perusteellisesti ja samalla suppeasti, jotta estettäisiin veto-oikeusjärjestelmän etnisiin vaikuttimiin perustuva väärinkäyttö puhtaasti päätöksenteon jarruttamiseen

•  entiteettien veto-oikeusjärjestelmän perusteellinen tarkistus on tarpeen, sillä järjestelmää olisi sovellettava vain valtion ja entiteettien jaetun vastuun alaan kuuluviin kysymyksiin

•  kaikilla kansallisilla vähemmistöyhteisöillä on oltava samat oikeudet kuin valtion muodostavilla kansanryhmillä, ja tähän kuuluu myös etniseen alkuperään perustuvien vaalioikeuden rajoitusten poistaminen Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan neuvoston alaisen Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) asiaa koskevien lausuntojen mukaisesti;

7.  kehottaa kaikkia poliittisia puolueita osallistumaan tähän prosessiin rakentavasti ja avoimesti ja hyödyntämään neuvoja ja ohjausta, joita Venetsian komissio voi tässä prosessissa tarjota; suhtautuu myönteisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöjen pyrkimyksiin vaikuttaa perustuslain uudistamiseen ja tukee näitä pyrkimyksiä; suhtautuu myönteisesti maan ministerineuvoston syyskuussa 2015 tekemiin päätöksiin, jotka koskevat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asioissa Sejdić-Finci ja Zornic antamien tuomioiden täytäntöönpano-ohjelmaa sekä perustuslakimuutoksista vastaavan toimikunnan perustamista;

8.  muistuttaa, että maalla on velvoite panna täytäntöön Daytonin rauhansopimuksen liite 7, jotta varmistetaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden, pakolaisten ja muiden konfliktista kärsineiden kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, kattavien ja pysyvien ratkaisujen tarjoaminen heille; panee huolestuneena merkille, että Bosnia ja Hertsegovinassa on vieläkin 84 500 maan sisäisesti siirtymään joutunutta; kehottaa panemaan tosiasiallisesti täytäntöön Daytonin rauhansopimuksen liitteen 7 mukaisen tarkistetun strategian;

9.  vaatii lopettamaan eripuraa lietsovan, kansallismielisen ja irtautumista kannattavan retoriikan, joka jakaa yhteiskuntaa kahtia ja vaarantaa Daytonin rauhansopimuksen tärkeimpien periaatteiden täytäntöönpanon, on lopetettava; on erittäin huolissaan riippumattomien sosiaalidemokraattien liiton (SNSD) kongressin 25. huhtikuuta 2015 Itä-Sarajevossa hyväksymästä julistuksesta, jossa vaaditaan muun muassa kansanäänestystä Serbitasavallan itsenäisyydestä vuonna 2018; on huolestunut myös valmisteluista, joita tehdään valtion tason oikeuslaitosta koskevan kansanäänestyksen järjestämiseksi entiteetin tasolla Serbitasavallassa; korostaa, että Daytonin sopimuksen mukaan Serbitasavallalla ei ole oikeutta irtautumiseen; muistuttaa, että hyväksyttyään kirjallisen sitoumuksen kaikki poliittiset tahot, myös SNSD, ovat sitoutuneet kunnioittamaan Bosnia ja Hertsegovinan suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan ja sen entiteettien hallituksille ja parlamenteille sekä Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)

(2)

EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(3)

EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0276.

(5)

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)004-e

(6)

https://www.icrc.org/en/document/srebrenica-twenty-years-let-us-not-forget

Oikeudellinen huomautus