Postupak : 2015/2979(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1397/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1397/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0471

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 80k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.467v01-00
 
B8-1397/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))


Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))  
B8‑1397/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Daytonski mirovni sporazum, njegov opći okvir i dvanaest aneksa,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2247 (2015)(1) kojom se produžuje mandat stabilizacijskih snaga pod vodstvom Europske unije u Bosni i Hercegovini,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 7. srpnja 2005.(2), 15. siječnja 2009.(3) i 9. srpnja 2015.(4) o Srebrenici,

–  uzimajući u obzir svoje brojne rezolucije o izvješćima o napretku Bosne i Hercegovine,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine (BiH), s druge strane, koji je potpisan u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i koji je stupio na snagu 1. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Venecijanske komisije(5) od 11. ožujka 2005. o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlastima visokog predstavnika,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 21. studenoga 1995. tekst Daytonskog mirovnog sporazuma parafiran u Daytonu (Ohio); budući da je Daytonski mirovni sporazum potpisan 14. prosinca 1995. u Parizu, čime se okončao najkrvaviji ratni sukob u Europi od Drugog svjetskog rata;

B.  budući da UN procjenjuje da je oko stotinu tisuća ljudi poginulo u ratu u Bosni i Hercegovini, da ih je na tisuće teško ranjeno, uključujući desetke tisuća žrtava spolnog nasilja; budući da je zbog rata u BiH raseljeno više od dva milijuna osoba;

 

C.  budući da je Daytonski mirovni sporazum bio potreban kako bi se zaustavilo krvoproliće, ali nažalost, suprotno očekivanjima i nadanjima mnogih strana koje su bile uključene u taj proces, nije uspio proizvesti samoodrživu i funkcionalnu državu;

D.  budući da je Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) dala detaljne, umjerene i praktične prijedloge za sveobuhvatnu reformu Ustava Bosne i Hercegovine;

E.  budući da je u predmetu Sejdić i Finci Europski sud za ljudska prava 2009. presudio da se dijelovima važećeg Ustava Bosne i Hercegovine krši Europska konvencija o ljudskim pravima; budući da je sud 2014. donio sličnu presudu u predmetu Zornić;

F.  budući da su nedostajala samo dva glasa kako bi se dosegnuo prag potreban za usvajanje tzv. „Aprilskog paketa” ustavnih izmjena koji je imao podršku predstavnika većine glavnih stranaka u Bosni i Hercegovini i sadržavao brojne prijedloge kojima se su trebale ojačati ovlasti na državnoj razini i riješiti određeni nedostaci u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine;

G.  budući da Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma još nije u potpunosti proveden; budući da su potrebna pravedna, sveobuhvatna i trajna rješenja za interno raseljene osobe, izbjeglice i druge osobe pogođene sukobom kao i za postizanje napretka u poboljšanju socioekonomske integracije povratnika;

H.  budući da se prema Međunarodnom odboru Crvenoga križa oko 11 000 osoba i dalje vodi kao nestalo te da je njihova sudbina još uvijek nepoznata(6);

1.  obilježava sjećanje na povijesni događaj parafiranja i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma koji se zbio 21. studenoga 1995. u Daytonu i 14. prosinca u Parizu te kojim je priveden kraju užasni oružani sukob u središtu Europe koji su obilježili kampanje masovnog etničkog čišćenja, genocid i brojni ratni zločini;

2.  pozdravlja činjenicu da od studenoga 1995. nisu zabilježeni sigurnosni ili vojni izgredi koji bi mogli osporiti Daytonski mirovni sporazum i da je razina sigurnosti u Bosni i Hercegovini već 20 godina stalno u porastu te da je sada dostigla zadovoljavajuću razinu;

3.  podsjeća da Daytonski mirovni sporazum sadrži 12 aneksa koji se odnose na različita pitanja kao što su vojni aspekti (Aneks 1a), regionalna stabilizacija (Aneks 1b), ustav (Aneks 4), ljudska prava (Aneks 6) ili pak izbjeglice i prognanici (Aneks 7); naglašava da je potrebno 20. obljetnicu tog događaja iskoristiti kao priliku za ocjenu stupnja provedbe svakog pojedinačnog aneksa;

4.  duboko je uvjeren da sadašnji Ustav Bosne i Hercegovine kako je naveden u Aneksu 4 hitno treba izmijeniti kako bi se omogućilo da država djeluje na dobrobit svih svojih građana i u korist članstva u EU-u; također naglašava činjenicu da je gospodarski boljitak moguć samo ako se temelji na demokratskom i uključivom društvu i državi;

5.  ponavlja predanost EU-a europskoj perspektivi i daljnjem procesu pristupanja Bosne i Hercegovine i svih država zapadnog Balkana EU-u; vjeruje da su regionalna suradnja i proces europske integracije najbolji načini za promicanje pomirenja i prevladavanje mržnje i podjela;

6.  podsjeća na svoje prethodne izjave o tome kako izmijeniti daytonski ustav i ustraje na sljedećim elementima:

•  Država bi trebala imati odgovarajuću razinu zakonodavnih, proračunskih, izvršnih i sudskih ovlasti kako bi mogla funkcionirati kao članica EU-a te uspostaviti i održavati funkcionalno jedinstveno tržište, ali i promicati gospodarsku i socijalnu koheziju.

•  Broj administrativnih razina uključenih u upravljanje zemljom trebao bi biti razmjeran financijskim sredstvima Bosne i Hercegovine i trebao bi se temeljiti na učinkovitoj, dosljednoj i djelotvornoj raspodjeli odgovornosti.

•  Zaštita ključnih nacionalnih interesa u BiH mora biti u skladu sa sposobnošću djelovanja te zemlje. Potrebno je jasno, iscrpno te istovremeno usko tumačenje koncepta „ključnih nacionalnih interesa” kako bi se spriječila svaka etnički motivirana zloupotreba instrumenta veta povezanog s time isključivo u svrhu opstruiranja.

•  Potrebna je temeljita revizija mehanizma veta na entitetskoj osnovi, koji bi se trebao primjenjivati samo na pitanja za koja su zajednički nadležni država i entiteti.

•  Sve nacionalne manjine moraju uživati ista prava kao i konstitutivni narodi, a to uključuje ukidanje ograničenja prava na kandidiranje na izborima na osnovi etničke pripadnosti, u skladu s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima i relevantnim mišljenjima Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) Vijeća Europe;

7.  poziva sve političke stranke da sudjeluju u tom procesu na konstruktivan i otvoren način te da iskoriste savjete i smjernice koje im Venecijanska komisija može ponuditi u tom procesu; pozdravlja i podupire nastojanja organizacija civilnog društva da utječu na proces ustavne reforme; pozdravlja odluke Vijeća ministara iz rujna 2015. o akcijskom planu za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i predmetu Zornić te o uspostavi povjerenstva koje će izraditi nacrt ustavnih izmjena;

8.  podsjeća na to da se mora provesti Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se osigurao održivi povratak te pronašla pravedna, sveobuhvatna i trajna rješenja za interno raseljene osobe, izbjeglice i ostale osobe pogođene sukobom; sa zabrinutošću primjećuje da je u Bosni i Hercegovini 84 500 osoba još uvijek interno raseljeno; poziva na učinkovitu provedbu revidirane strategije u vezi s Aneksom 7 Daytonskog mirovnog sporazuma;

9.  poziva na to da se stane na kraj upotrebi razdorne nacionalističke i secesionističke retorike kojom se polarizira društvo i zadire u samu srž Daytonskog mirovnog sporazuma; izražava duboku zabrinutost zbog izjave od 25. travnja 2015. koju je usvojio kongres Saveza nezavisnih socijalnih demokrata (SNSD) u Istočnom Sarajevu, u kojoj se, između ostaloga, poziva na referendum o neovisnosti Republike Srpske predviđen za 2018.; također izražava zabrinutost zbog činjenice da se u Republici Srpskoj na razini entiteta priprema održavanje referenduma o pravosuđu na razini države; naglašava činjenicu da prema Daytonskom sporazumu Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje; podsjeća na to da su se usvajanjem obveze u pisanom obliku sve političke snage, uključujući SNSD, obvezale na poštovanje „suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine”;

 

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladama i parlamentima Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, te vladama i parlamentima država zapadnog Balkana.

(1)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)

(2)

SL C 157 E, 6.7.2006., str. 468.

(3)

SL C 46 E, 24.2.2010., str. 111.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0306.

(5)

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)004-e

(6)

https://www.icrc.org/en/document/srebrenica-twenty-years-let-us-not-forget

Pravna napomena