Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1397/2015

Ingivna texter :

B8-1397/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0471

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 266kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.467v01-00
 
B8-1397/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))


Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))  
B8-1397/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till detta,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2247 (2015)(1), genom vilken tillståndet för den EU-ledda stabiliseringsstyrkan i Bosnien och Hercegovina förnyades.

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005(2), 15 januari 2009(3) och 9 juli 2015(4) om Srebrenica,

–  med beaktande av sina talrika resolutioner om framstegsrapporterna om Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande(5) av den 11 mars 2005 om den konstitutionella situationen i Bosnien och Hercegovina och den höga representantens befogenheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 21 november 1995 paraferades texten till Daytonavtalet i Dayton, Ohio. Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på Europas blodigaste krig sedan andra världskriget.

B.  Enligt FN:s uppskattningar miste omkring hundratusen människor livet under kriget i Bosnien och Hercegovina och flera tusen blev svårt sårade, bland dem tiotusentals offer för sexuellt våld. Kriget i Bosnien och Hercegovina resulterade i över två miljoner fördrivna personer.

C.  Daytonavtalet behövdes för att det skulle bli slut på blodsspillan, men har dessvärre inte gjort Bosnien och Hercegovina till en stat som kan stå på egna ben och fungera självständigt, i motsats till de förväntningar och förhoppningar som många parter som deltog i fredsprocessen hade.

D.  Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) har lagt fram ingående, måttfulla och praktiska förslag till en helhetsbetonad reform av Bosnien och Hercegovinas konstitution.

E.  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnade 2009 i målet Sejdić och Finci en dom om att vissa delar av Bosnien och Hercegovinas konstitution bryter mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En liknande dom avkunnades av domstolen 2014 i målet Zornic.

F.  Det så kallade aprilpaketet från 2006 med ändringar av konstitutionen, vilket stöddes av företrädare för flertalet av de huvudsakliga partierna i Bosnien och Hercegovina, innehöll ett antal förslag som borde ha stärkt befogenheterna på statsnivå och åtgärdat vissa fall där den lagstiftande och den verkställande makten i landet inte fungerar som sig bör, men paketet fick två röster för lite för att nå den gräns som krävs för att kunna antas.

G.  Bilaga VII till fredsavtalet i Dayton har ännu inte fullt ut genomförts. Det behövs fortfarande rättvisa, heltäckande och varaktiga lösningar på problemet med internflyktingarna, flyktingarna och andra personer som drabbats av konflikten, samt för att det ska göras framsteg med att förbättra den socioekonomiska integrationen för dem som har återvänt.

H.  Enligt Internationella rödakorskommittén saknas fortfarande omkring 11 000 personer och ingen känner till deras öde(6).

1.  Europaparlamentet högtidlighåller den historiska händelse då Daytonavtalet paraferades och undertecknades, vilket skedde den 21 november 1995 i Dayton respektive den 14 december 1995 i Paris och innebar slutet på en fruktansvärd väpnad konflikt, som hade kännetecknats av etniska rensningar av enorma proportioner, folkmord och mängder av krigsbrott mitt i Europa.

2.  Europaparlamentet välkomnar att sedan november 1995 har inga allvarliga säkerhetsmässiga eller militära incidenter som hade kunnat hota Daytonavtalet inträffat, samt uppskattar att säkerheten i Bosnien och Hercegovina har förbättrats stadigt under de senaste 20 åren och håller numera en hög nivå.

3.  Europaparlamentet erinrar om att det finns tolv bilagor till Daytonavtalet, där olika frågor tas upp, såsom de militära aspekterna (bilaga 1A), regional stabilisering (bilaga 1B), konstitutionen (bilaga 4), mänskliga rättigheter (bilaga 6) samt flyktingar och fördrivna personer (bilaga 7). Parlamentet betonar att tjugoårsminnet måste användas som en möjlighet till utvärdering av nivån för genomförande av alla de enskilda bilagorna.

4.  Europaparlamentet är fast övertygat om det trängande behovet att reformera Bosnien och Hercegovinas nuvarande konstitution, i den form den fastställs i bilaga 4 till avtalet, för att staten ska kunna fungera till nytta för alla sina medborgare och möjliggöra ett EU-medlemskap. Parlamentet understryker också att ekonomiskt välstånd är möjligt endast om det grundas på en demokratisk och inkluderande samhällsordning och stat.

5.  Europaparlamentet bekräftar EU:s engagemang för det europeiska perspektivet och den vidare anslutningsprocessen i Bosnien och Hercegovina och alla länder på västra Balkan. Parlamentet anser att regionalt samarbete och den europeiska integrationsprocessen är det bästa sättet att främja försoning och övervinna hat och splittring.

6.  Europaparlamentet erinrar om sina tidigare uttalanden om hur konstitutionen från Dayton bör reformeras, samt om att parlamentet hållit fast vid följande:

•  Staten bör ha tillräckliga befogenheter i lagstiftningshänseende, budgethänseende samt vad den verkställande och den dömande makten beträffar, för att kunna fungera som medlem av EU, inrätta och upprätthålla en fungerande inre marknad, och främja ekonomisk och social sammanhållning.

•  Antalet administrativa nivåer i Bosnien och Hercegovina bör stå i proportion till landets ekonomiska resurser och grunda sig på en ändamålsenlig, konsekvent och effektiv ansvarsfördelning.

•  Vaktslåendet om kritiska nationella intressen inom Bosnien och Hercegovina måste vara förenligt med landets handlingsförmåga. Det behövs en tydlig, uttömmande och samtidigt snäv tolkning av begreppet ”kritiska nationella intressen” för att förhindra allt etniskt grundat missbruk av det tillhörande vetosystemet i rent obstruerande syften.

•  Det behövs en genomgripande översyn av entiteternas vetosystem, som bara bör tillämpas i de fall då staten och entiteterna har delat ansvar.

•  Alla nationella minoritetsgrupper måste vara likaberättigade som statsbärande folk. Detta innefattar bland annat att etniskt baserade valbarhetsbegränsningar avskaffas, såsom det föreskrivs i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och i relevanta yttranden från Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommission) vid Europarådet.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska partier att delta i denna process på ett konstruktivt och öppet sätt och att utnyttja de råd och den vägledning som Venedigkommissionen kan ge under processen. Parlamentet välkomnar och stöder de insatser som det civila samhällets organisationer har gjort för att påverka de konstitutionella reformerna. Parlamentet välkomnar ministerrådets beslut från september 2015 om en handlingsplan för genomförandet av domarna från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i målen Sejdić och Finci respektive Zornic, samt om inrättandet av en kommission som ska ta fram förslag till ändringar av konstitutionen.

8.  Europaparlamentet påminner om att bilaga VII till Daytonavtalet måste genomföras, för att man ska kunna garantera internflyktingar, flyktingar och andra personer som är drabbade av konflikten ett hållbart återvändande samt rättvisa, övergripande och varaktiga lösningar. Parlamentet noterar med oro att det fortfarande finns 84 500 internflyktingar i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet vill att den reviderade strategin ska tillämpas effektivt när det gäller bilaga VII till Daytonavtalet.

9.  Europaparlamentet vill se ett stopp på den splittrande nationalistiska och separatistiska retorik som polariserar samhället och underminerar grunden i Daytonavtalet. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över den förklaring som antogs den 25 april 2015 på en kongress hållen av Oberoende socialdemokraters allians (SNSD) i östra Sarajevo, med dess krav på bland annat en folkomröstning om självständighet för Republika Srpska 2018. Parlamentet är också oroat över planerna på att hålla en folkomröstning om det statliga rättsväsendet på entitetsnivå i Republika Srpska. Parlamentet understryker att Daytonavtalet inte ger Republika Srpska någon rätt till utträde och erinrar om att alla politiska krafter, alltså också SNSD, har förbundit sig att respektera Bosnien och Hercegovinas suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende genom att anta det skriftliga åtagandet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

(1)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)

(2)

EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(3)

EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0276.

(5)

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2005)004-e

(6)

https://www.icrc.org/en/document/srebrenica-twenty-years-let-us-not-forget

Rättsligt meddelande