Procedure : 2015/2979(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1398/2015

Indgivne tekster :

B8-1398/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0471

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 176kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.468v01-00
 
B8-1398/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP))  
B8-1398/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Daytonfredsaftalen, dens generelle rammebestemmelser og dens 12 bilag,

–  der henviser til sine beslutninger af 7. juli 2005(1), af 15. januar 2009(2) og af 9. juli 2015(3) om Srebrenica,

–  der henviser til sine talrige beslutninger om statusrapporter vedrørende Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet i Luxembourg den 16. juni 2008 og trådte i kraft den 1. juni 2015,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 11. marts 2005 om den forfatningsmæssige situation i Bosnien-Hercegovina og den højtstående repræsentants beføjelser,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Daytonfredsaftalen blev paraferet den 21. november 1995 i Dayton, Ohio, og at Daytonfredsaftalen blev undertegnet den 14. december 1995 i Paris og gjorde en ende på den blodigste krig i Europa siden slutningen af anden verdenskrig;

B.  der henviser til, at FN anslår, at ca. 100 000 mennesker blev dræbt under krigen i Bosnien-Hercegovina, og at mange tusinder blev alvorligt såret, herunder titusinder af ofre for seksuel vold; der henviser til, at krigen i Bosnien-Hercegovina resulterede i mere end to millioner fordrevne personer;

C.  der henviser til, at Daytonfredsaftalen var nødvendig for at sætte en stopper for blodsudgydelserne, men desværre ikke har skabt en selvstændig og fungerende stat i Bosnien-Hercegovina, som det er blevet påvist i de seneste år gennem den vedvarende politiske krise, der skyldes en manglende evne til at indgå kompromis;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) har fremsat detaljerede, moderate og praktiske forslag til en holistisk reform af Bosnien-Hercegovinas forfatning;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i 2009 i Sejdić- og Finci-sagen fastslog, at dele af Bosnien-Hercegovinas nuværende forfatning er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention; der henviser, at denne domstol i 2014 traf en lignende afgørelse i Zornic-sagen;

F.  der henviser til, at den såkaldte 2006 "aprilpakke" med forfatningsmæssige ændringer, som blev støttet af repræsentanterne for flertallet af de største partier i Bosnien-Hercegovina, indeholdt en række forslag, som forventes at have styrket statens beføjelser og rettet visse dysfunktioner i den lovgivende og udøvende magt i Bosnien-Hercegovina, ikke blev vedtaget, idet der manglede to stemmer for at opnå det flertal, som er nødvendigt for vedtagelse af forfatningsændringer;

G.  der henviser til, at bilag VII til Daytonfredsaftalen endnu ikke er fuldstændigt gennemført; der henviser til, at det fortsat er nødvendigt at finde retfærdige, omfattende og varige løsninger for de internt fordrevne, flygtningene og de øvrige personer, der er ramt af konflikten, og at gøre fremskridt for at forbedre tilbagevendte personers socioøkonomiske integration;

H.  der henviser til, at der ifølge Den Internationale Røde Kors Komité stadig er ca. 11 000 mennesker, der meldes savnet, og hvis skæbne stadig er ukendt;

1.  mindes den historiske begivenhed i form af paraferingen og undertegnelsen af Dayton-fredsaftalen, som fandt sted den 21. november 1995 i Dayton og den 14. december i Paris og afsluttede en forfærdelig væbnet konflikt i hjertet af Europa, der var kendetegnet ved meget omfattende etnisk udrensning, folkedrab og adskillige krigsforbrydelser;

2.  udtrykker sin medfølelse med familierne til de mange ofre og savnede personer i forbindelse med krigen i Bosnien-Hercegovina; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at fortsætte deres samarbejde med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) og til at intensivere indsatsen for effektivt at håndtere puklen af sager vedrørende nationale krigsforbrydelser med henblik på at bringe de skyldige bag grusomheder og menneskerettighedskrænkelser for retten;

3.  minder om, at Daytonfredsaftalen har 12 bilag, som behandler forskellige spørgsmål som f.eks. de militære aspekter (bilag 1a), regional stabilisering (bilag 1b), forfatningen (bilag 4), menneskerettigheder (bilag 6) og flygtninge og fordrevne personer (bilag 7); understreger behovet for at benytte 20-året som en lejlighed til at evaluere niveauet for gennemførelsen af alle de enkelte bilag;

4.  er dybt overbevist om, at der er akut behov for en reform af Bosnien-Hercegovinas nuværende forfatning, jf. bilag 4 til Daytonfredsaftalen, for at gøre det muligt for staten at fungere på en måde, der er til gavn for alle dets borgere, og tillade optagelsesforhandlinger med EU; understreger behovet for en omfattende revision af forfatningen og reformer, der er nødvendige for, at landets institutionelle rammer kan arbejde effektivt;

5.  understreger på ny EU’s engagement i det europæiske perspektiv og den videre tiltrædelsesproces for såvel Bosnien-Hercegovina som alle andre lande på Vestbalkan; mener, at regionalt samarbejde og den europæiske integrationsproces er den bedste måde at fremme forsoning og overvinde had og splittelse på;

 

 

 

6.  mener, at følgende langsigtede mål bør tages i betragtning:

•  det ultimative mål om en demokratisk legitim grundlov udarbejdet med deltagelse af alle politiske kræfter og civilsamfundet i en offentlig og gennemsigtig proces

•  langsigtede udsigter for gradvist at gå fra en stat baseret på ligestilling af tre konstituerende befolkningsgrupper, til en stat, der er baseret på ligebehandling af borgerne

•  gradvis udfasning af den højtstående repræsentants rolle, når de nødvendige betingelser er opfyldt, og omdannelsen af denne rolle fra beslutningstager til mægler;

7.  minder om sine tidligere erklæringer om reformen af Daytonforfatningen og dets insisteren på følgende punkter:

•  staten bør have tilstrækkelige lovgivningsmæssige, budgetmæssige, udøvende og retslige beføjelser til at fungere som medlem af EU, etablere og opretholde et fungerende indre marked og fremme den økonomiske og sociale samhørighed

•  antallet af administrative niveauer i Bosnien-Hercegovinas forvaltning bør stå i et rimeligt forhold til landets finansielle ressourcer og være baseret på en effektiv og sammenhængende ansvarsfordeling

•  sikringen af vitale nationale interesser i Bosnien-Hercegovina skal være i overensstemmelse med landets evne til at handle, og en klar, udtømmende og samtidig snæver fortolkning af begrebet "vitale nationale interesser" er nødvendig for at forebygge ethvert etnisk begrundet misbrug af den tilhørende vetoordning udelukkende med henblik på obstruktion

•  behovet for en grundig revision af den vetoordning, som gælder for enhederne, og som kun bør finde anvendelse i spørgsmål, der vedrører områder, hvor staten og enhederne har delt ansvar

•  alle nationale mindretalssamfund skal nyde de samme rettigheder som de folkegrupper, der indgår i helheden, og dette indebærer afskaffelse af etnisk begrundede indskrænkninger af valgbarhed i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention og de relevante udtalelser fra Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommission) under Europarådet;

8.  opfordrer alle politiske partier til at deltage i denne proces på en konstruktiv og åben måde og benytte sig af de råd og den vejledning, Venedigkommissionen kan give i løbet af denne proces; glæder sig over og støtter civilsamfundsorganisationernes bestræbelser på at påvirke forfatningsreformprocessen; glæder sig over Ministerrådets afgørelser af september 2015 om en handlingsplan om fuldbyrdelsen af Sejdić- og Finci- og Zornic-afgørelserne og om oprettelse af en kommission, der vil udarbejde et udkast til forfatningsmæssige ændringer;

9.  minder om forpligtelsen til at gennemføre bilag VII til Daytonfredsaftalen med henblik på at sikre en bæredygtig hjemvenden samt en retfærdig, omfattende og holdbar løsning for internt fordrevne, flygtninge og andre konfliktramte personer; bemærker med bekymring, at der stadig er 84 500 internt fordrevne personer i Bosnien-Hercegovina; opfordrer til effektiv gennemførelse af den reviderede strategi om bilag VII i Daytonfredsaftalen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Bosnien-Hercegovinas og dets enheders regeringer og parlamenter og regeringerne og parlamenterne i landene på det vestlige Balkan.

(1)

EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 468.

(2)

EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 111.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0276.

Juridisk meddelelse