Postup : 2015/2979(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1398/2015

Predkladané texty :

B8-1398/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0471

NÁVRH UZNESENIA
PDF 267kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.468v01-00
 
B8-1398/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))  
B8‑1398/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Daytonskú mierovú dohodu, jej všeobecný rámec a dvanásť príloh,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 7. júla 2005(1), z 15. januára 2009(2) a 9. júla 2015(3) o Srebrenici,

–  so zreteľom na svoje početné uznesenia o správach o pokroku Bosny a Hercegoviny,

–  so zreteľom na Stabilizačnú a asociačnú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorú podpísali v Luxemburgu 16. júna 2008 a ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2015,

 

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 11. marca 2005 o ústavnej situácii v Bosne a Hercegovine a právomociach vysokého predstaviteľa,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 21. novembra 1995 bolo v Daytone v štáte Ohio parafované znenie Daytonskej mierovej dohody; keďže Daytonská mierová dohoda bola podpísaná 14. decembra 1995 v Paríži a ukončila najkrvavejšiu vojnu v Európe od konca druhej svetovej vojny;

B.  keďže podľa odhadov OSN bolo počas vojny v Bosne a Hercegovine zabitých približne stotisíc ľudí, tisíce boli vážne zranené vrátane desaťtisícov, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia; keďže v dôsledku vojny v Bosne a Hercegovine bolo vysídlených viac ako dva milióny osôb;

C.  keďže Daytonská mierová dohoda bola potrebná na ukončenie krviprelievania, ale nanešťastie sa ňou nevytvoril sebestačný a funkčný štát Bosna a Hercegovina, čo sa ukázalo v posledných rokoch v neustálych politických krízach v krajine spôsobených neschopnosťou nájsť kompromisné riešenia;

D.  keďže Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) predložila podrobné, umiernené a praktické návrhy na reformu ústavy Bosny a Hercegoviny holistickým spôsobom;

E.  keďže v roku 2009 Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) rozhodol vo veci Sejdić a Finci, že niektoré časti súčasnej ústavy Bosny a Hercegoviny sú v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach; keďže v roku 2014 vydal Súdny dvor podobný rozsudok vo veci Zornic;

F.  keďže tzv. „aprílový balík“ ústavných zmien z roku 2006 podporený predstaviteľmi väčšiny hlavných strán v Bosne a Hercegovine a obsahujúci množstvo návrhov, ktoré mali posilniť právomoci na úrovni štátu a riešiť určité nedostatky zákonodarnej a výkonnej moci v Bosne a Hercegovine, nedosiahol väčšinu potrebnú na prijatie ústavných zmien iba kvôli dvom hlasom;

G.  keďže príloha VII Daytonskej mierovej dohody ešte stále nie je plne implementovaná; keďže je naďalej potrebné zabezpečiť spravodlivé, komplexné a trvalé riešenia pre osoby vysídlené v rámci krajiny, utečencov a iné osoby postihnuté konfliktom a dosiahnuť ďalší pokrok pri zlepšovaní sociálno-ekonomického začlenenia tých, ktorí sa vrátili;

H.  keďže podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža je stále nezvestných približne 11 000 osôb, ktorých osud je neznámy;

1.  pripomína historické udalosti parafovania a podpísania Daytonskej mierovej dohody, ktoré sa uskutočnili 21. novembra 1995 v Daytone a 14. decembra v Paríži a ktoré ukončili hrozný ozbrojený konflikt v srdci Európy vyznačujúci sa rozsiahlymi etnickými čistkami, genocídou a množstvom vojnových zločinov;

2.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám mnohých obetí a nezvestných osôb z obdobia vojny v Bosne a Hercegovine; vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby pokračovali v spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a zintenzívnili úsilie o skutočné vyriešenie nevyriešených domácich vojnových zločinov s cieľom dostať páchateľov zločinov a porušení ľudských práv pred spravodlivosť;

3.  pripomína, že Daytonská mierová dohoda má dvanásť príloh, v ktorých sa riešia rôzne otázky, ako napríklad vojenské aspekty (príloha 1A), regionálna stabilizácia (príloha 1B), ústava (príloha 4), ľudské práva (príloha 6) a utečenci a vysídlené osoby (príloha 7); zdôrazňuje potrebu využiť 20. výročie ako príležitosť na zhodnotenie miery implementácie všetkých jednotlivých príloh;

4.  je hlboko presvedčený, že súčasná ústava Bosny a Hercegoviny, ako je stanovená v prílohe 4 k Daytonskej mierovej dohode, potrebuje naliehavo takú reformu, ktorá by štátu umožňovala fungovať v prospech všetkých svojich občanov a umožnila viesť rozhovory o pristúpení k EÚ; zdôrazňuje potrebu podstatnej ústavnej zmeny a reformného procesu, ktorý je nevyhnutný na to, aby ústavný rámec krajiny fungoval účinne a efektívne;

5.  pripomína prísľub EÚ, že Bosne a Hercegovine a všetkým krajinám západného Balkánu poskytne európske vyhliadky a bude pokračovať v prístupovom procese; je presvedčený, že regionálna spolupráca a európsky integračný proces sú najlepšími spôsobmi, ako podporovať zmierovanie a prekonávať nenávisť a rozdiely;

6.  domnieva sa, že treba zohľadniť tieto dlhodobé ciele:

•  konečný cieľ demokraticky legitímnej ústavy vypracovanej za účasti všetkých politických síl a občianskej spoločnosti v rámci verejného a transparentného procesu;

•  v dlhodobom horizonte postupný prechod od štátu založeného na rovnosti troch štátotvorných národov na štát založený na rovnosti občanov;

•  postupné zrušenie funkcie vysokého predstaviteľa po splnení potrebných podmienok a zmena tejto úlohy zo subjektu prijímajúceho rozhodnutia na sprostredkovateľa;

7.  pripomína svoje predchádzajúce vyhlásenia týkajúce sa spôsobu reformy daytonskej ústavy a naliehanie na uskutočnenie týchto prvkov:

•  štát by mal disponovať dostatočnými legislatívnymi, rozpočtovými, výkonnými a súdnymi právomocami na to, aby fungoval ako člen EÚ, aby vytvoril a udržiaval funkčný jednotný trh a presadzoval hospodársku a sociálnu súdržnosť,

•  počet úrovní verejnej správy zapojených do riadenia Bosny a Hercegoviny by mal byť úmerný jej finančným zdrojom a založený na efektívnom, súdržnom a účinnom rozdelení zodpovedností,

•  ochrana životne dôležitých národných záujmov v Bosne a Hercegovine musí vychádzať z možností krajiny konať, na zabránenie akémukoľvek etnicky motivovanému zneužívaniu príslušného práva veta na čisto obštrukčné účely je potrebný jasný, vyčerpávajúci a zároveň úzky výklad pojmu „dôležitý národný záujem“;

•  potreba hĺbkového preskúmania mechanizmu veta územnej zložky, ktorý by sa mal uplatňovať len v otázkach spadajúcich do spoločnej zodpovednosti štátu a územných zložiek;

•  všetky národnostné menšinové komunity musia mať rovnaké práva ako väčšinové obyvateľstvo, čo znamená aj odstránenie etnicky motivovaných obmedzení práva byť volený, a to v súlade s ustanoveniami Európskeho dohovoru o ľudských právach a príslušnými stanoviskami Európskej komisie Rady Európy pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie);

8.  vyzýva všetky politické strany, aby sa na tomto procese zúčastňovali konštruktívnym a otvoreným spôsobom a využívali odporúčania a usmernenia, ktoré im počas tohto procesu môže poskytnúť Benátska komisia; víta a podporuje úsilie organizácií občianskej spoločnosti zamerané na ovplyvňovanie procesu ústavnej reformy; víta rozhodnutia Rady ministrov zo septembra 2015 o akčnom pláne pre vykonávanie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Sejdić-Finci a Zornic a o založení komisie, ktorá navrhne ústavné zmeny;

9.  pripomína v tejto súvislosti povinnosť implementovať prílohu 7 Daytonskej mierovej dohody s cieľom zabezpečiť udržateľný návrat a tiež spravodlivé, komplexné a trvalé riešenia pre osoby vysídlené v rámci krajiny, utečencov a iné osoby postihnuté konfliktom; so znepokojením konštatuje, že v Bosne a Hercegovine je stále 84 500 osôb vysídlených v rámci krajiny; vyzýva na účinné vykonávanie revidovanej stratégie pokiaľ ide o prílohu VII k Daytonskej mierovej dohode;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde a parlamentu Bosny a Hercegoviny a jej územnosprávnym celkom a vládam a parlamentom krajín západného Balkánu.

(1)

Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0276.

Právne oznámenie