Menetlus : 2015/2981(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1399/2015

Esitatud tekstid :

B8-1399/2015

Arutelud :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0473

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 334kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.469v01-00
 
B8-1399/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑1112/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2984(RSP))


James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (2015/2984(RSP))  
B8‑1399/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta (1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta(2), eriti selle artiklit 4, mille kohaselt ei kaitsta patendiga olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid,

–  võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

–  võttes arvesse Euroopa Patendiameti (EPO) suure apellatsioonikoja 25. märtsi 2015. aasta otsuseid juhtumite G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) kohta,

–  võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, mille kohaselt kasutatakse biotehnoloogiliste leiutistega seotud Euroopa patenditaotluste ja patentide täiendava tõlgendamisvahendina direktiivi 98/44/EÜ,

–  võttes arvesse 2. detsembri 1961. aasta rahvusvahelist uute taimesortide kaitse konventsiooni, mida on muudetud Genfis 10. novembril 1972, 23. oktoobril 1978 ja 19. märtsil 1991 (edaspidi „Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu 1991. aasta konventsioon”),

–  võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta(3) (edaspidi „nõukogu määrus (EÜ) nr 2100/94” ), eelkõige selle artikli 15 punkte c ja d,

–  võttes arvesse nõukogu 19. veebruari 2013. aasta ühtset patendikohut käsitlevat lepingut(4) (edaspidi „ühtse patendikohtu leping”), eelkõige selle artikli 27 punkti c,

–  võttes arvesse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut, milles käsitletakse muu hulgas võltsitud toodetega kauplemist, eelkõige selle lepingu artikli 27 punkti 3, milles on sätestatud, et liikmed võivad patentsuse välistada ka olemuselt bioloogiliste meetodite puhul,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust patentide ja sordiaretajate õiguste kohta (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et juurdepääs taimetunnustega bioloogilisele taimsele materjalile on tingimata vajalik innovatsiooni edendamiseks ja uute sortide aretamiseks, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus, võidelda kliimamuutustega ja vältida monopole sordiaretussektoris ning pakkuda samal ajal VKEdele rohkem võimalusi;

B.  arvestades, et intellektuaalomandi õigused on tähtsad selleks, et kaitsta majanduslikke stiimuleid uute taimsete saaduste aretamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks;

C.  arvestades, et patendid, mis on antud traditsioonilise aretuse tulemusel saadud toodetele või traditsiooniliseks aretuseks vajalikule geneetilisele materjalile, võivad tulla kahjuks Euroopa patendikonventsiooni artikli 53 punktis b ja direktiivi 98/44/EÜ artiklis 4 sätestatud erandi kohaldamisele;

D.  arvestades, et olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete puhul, nagu taimed, seemned, iseloomulikud tunnused ja geenid, peaks patentsus olema välistatud;

E.  arvestades, et sordiaretus on innovatiivne meetod, mida põllumajandustootjad ja põllumajanduskogukonnad on praktiseerinud juba põllumajanduse algusaegadest peale, ning arvestades, et patenteerimata sordid ja aretusmeetodid on tähtsad geneetilise mitmekesisus jaoks;

F.  arvestades, et direktiiv 98/44/EÜ reguleerib biotehnoloogialeiutisi, eriti geenitehnikat, ning arvestades, et nagu on osutatud selle direktiivi põhjendustes 52 ja 53, ei olnud seadusandja eesmärk võimaldada direktiivi kohaldamisala raames olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsust;

G.  arvestades, et mitmed olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodetega seotud patenditaotlused ootavad praegu Euroopa Patendiameti otsust, ning arvestades, et seetõttu on vaja kiiresti täpsustada direktiivi 98/44/EÜ, eriti selle artikli 4 kohaldamisala ja tõlgendamist;

H.  arvestades, et direktiivis 98/44/EÜ tunnistatakse selgesõnaliselt võimalust kasutada patendiga kaitstud materjali katse-eesmärkidel, nagu nähtub artikli 12 lõike 3 punktist b ja artikli 13 lõike 3 punktist b;

I.  arvestades, et ühtset patendikohut käsitleva lepingu artikli 27 punktis c sätestatud aretajate erandit kohaldatakse ainult ühtse patendisüsteemi raames väljastatud patentide suhtes ja seda ei kohaldata automaatselt ELi riiklike patentide suhtes, mille tulemusena on võimalused patendi kohaldamisalasse kuuluva olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud bioloogilise materjali aretamiseks erinevad;

J.  arvestades, et Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu 1991. aasta konventsioonil põhineva rahvusvahelise sordikaitse süsteemi ning nõukogu määrusel (EÜ) nr 2100/94 põhineva ELi süsteemi keskne põhimõte on, et kaitsealuse sordi omanik ei tohi takistada teisi kasutamast kaitsealust taimesorti edasiseks sordiaretustegevuseks;

1.  väljendab muret selle pärast, et Euroopa Patendiameti suure apellatsioonikoja hiljuti tehtud otsus seoses juhtumitega G2/12 (tomatid) ja G2/13 (spargelkapsas) võib suurendada nende patentide arvu, mille Euroopa Patendiamet annab seoses bioloogiliste meetodite, näiteks ristamise või selektsiooni abil saavutatud uute sortide iseloomulike tunnustega;

2.  kutsub komisjoni üles viivitamata täpsustama direktiivi 98/44/EÜ, eriti artikli 4, artikli 12 lõike 3 punkti b ja artikli 13 lõike 3 punkti b kohaldamisala ja tõlgendamist, et tagada õiguslik selgus olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse suhtes ning täpsustada, et patendiga kaitstud bioloogilise materjali aretamine on lubatud;

3.  palub, et komisjon edastaks oma tulevase selgituse olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsuse kohta Euroopa Patendiametile, et seda saaks kasutada täiendava tõlgendamisvahendina;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et liit tagab sordiaretuse eesmärgil kindlustatud juurdepääsu olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud materjalile ja selle kasutamise, et vajaduse korral mitte sekkuda liikmesriikide tavasse tagada aretajate erand;

5.  kutsub komisjoni üles aktiivselt osalema kolmandate riikidega kaubandus- ja partnerluslepingute üle peetavates läbirääkimistes, et tagada olemuselt bioloogiliste meetodite puhul patentsuse välistamine;

6.  palub komisjonil anda aru patendiõiguse arengu ja tähenduse kohta biotehnoloogia ja geenitehnika valdkonnas, nagu on nõutud direktiivi 98/44/EÜ artikli 16 punktis c ning mida on nõudnud ka parlament oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa Patendiametile.

(1)

ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 31.

(2)

EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

(3)

EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

(4)

ELT C 175, 20.6.2013, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika