Procedūra : 2015/2981(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1400/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1400/2015

Debates :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Balsojumi :

PV 17/12/2015 - 9.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0473

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 465kWORD 74k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.470v01-00
 
B8-1400/2015

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑1112/2015, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP))


Jan Huitema, Jean-Marie Cavada, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (2015/2981(RSP))  
B8‑1400/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2012. gada 10. maija rezolūciju par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 6. jūlija Direktīvu 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā(2), jo īpaši tās 4. pantu, kurā noteikts, ka pēc savas būtības bioloģiskos procesos iegūti produkti nav patentējami,

–  ņemot vērā 1973. gada 5. oktobra Eiropas Patentu konvenciju (EPK), jo īpaši tās 53. panta b) punktu;

–  ņemot vērā Eiropas Patentu iestādes (EPI) apelācijas valdes paplašinātā sastāvā pieņemtos 2015. gada 25. marta lēmumus lietās G2/12 (par tomātiem) un G2/13 (par brokoļiem),

–  ņemot vērā EPI īstenošanas noteikumus, jo īpaši to 26. pantu, kurā noteikts, ka attiecībā uz Eiropas patentu pieteikumiem un patentiem attiecībā uz biotehnoloģijas inovācijām Direktīva 98.44/EK ir jāizmanto kā interpretācijas palīglīdzeklis,

–  ņemot vērā 1961. gada 2. decembra Starptautisko jaunu augu šķirņu aizsardzības konvenciju, kas pārskatīta Ženēvā 1972. gada 10. novembrī, 1978. gada 23. oktobrī un 1991. gada 19. martā (turpmāk tekstā — UPOV konvencija), jo īpaši tās 15. panta 1. punkta iii) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību(3) (Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94), jo īpaši tās 15. panta c) un d) punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 19. februāra Nolīgumu par Vienoto patentu tiesu(4) (VPT nolīgums), jo īpaši tā 27. panta c) punktu,

–  ņemot vērā Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem, tostarp viltotu preču tirdzniecību (TRIPS), jo īpaši tā 27. panta 3. punktu, kurā teikts, ka puses var izslēgt no patentspējas pēc būtības bioloģiskus procesus;

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par patentiem un augu selekcionāru tiesībām (O-000146/2015 – B8‑1112/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā bioloģiskā augu materiāla, tostarp augu raksturīgo iezīmju, pieejamība ir absolūti nepieciešama, lai veicinātu inovāciju un jaunu šķirņu izstrādi pasaules pārtikas nodrošinājuma garantēšanai, klimata pārmaiņu mazināšanai un monopolu nepieļaušanai selekcijas nozarē, tādējādi nodrošinot vairāk iespēju MVU;

B.  tā kā intelektuālā īpašuma tiesības ir būtiski svarīgas, lai aizsargātu ekonomiskos stimulus jaunu augu produktu izstrādei un konkurētspējas nodrošināšanai;

C.  tā kā patenti, kas piešķirti tradicionālās selekcijas rezultātā iegūtiem produktiem vai tradicionālajai selekcijai vajadzīgam ģenētiskajam materiālam, var būt par iemeslu tam, ka netiek piemērots Eiropas patentu konvencijas 53. panta b) apakšpunktā un Direktīvas 98/44/EK 4. pantā noteiktais izņēmums;

D.  tā kā pēc būtības bioloģiskos procesos iegūtu produktu, piemēram, augu, sēklu, vietējo iezīmju vai gēnu, patentspēja ir jāizslēdz no patentspējām;

E.  tā kā augu selekcionēšana ir inovatīvs process, kuru lauksaimnieki un viņu kopienas ir praktizējuši kopš lauksaimniecības pirmsākumiem, un tā kā nepatentētas šķirnes un selekcionēšanas metodes ir nozīmīgas ģenētiskai daudzveidībai;

F.  tā kā Direktīva 98/44/EK reglamentē biotehnoloģiskās inovācijas, un jo īpaši gēnu inženieriju, bet tā kā 52. un 53. apsvērumā ir norādīts, ka likumdevēja mērķis šīs direktīvas darbības jomā nav atļaut pēc būtības bioloģiskos procesos iegūtu produktu patentspēju;

G.  tā kā vairāki pieteikumi produktiem, kas iegūti pēc būtības bioloģiskos procesos patlaban gaida Eiropas Patentu iestādes (EPI) lēmumu, tāpēc steidzami nepieciešami precizējumi attiecībā uz Direktīvas 98/44/EK darbības jomu un interpretāciju, jo īpaši tās 4. pantu;

H.  tā kā Direktīvā 98/44/EK saskaņā ar 12. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 13. panta 3. punkta b) apakšpunktu ir skaidri noteiktas tiesības eksperimentāliem mērķiem izmantot materiālu, uz kuru attiecas patents;

I.  tā kā izņēmums attiecībā uz selekcionāriem, kas noteikts Vienotās Patentu tiesas nolīguma 27. panta c) punktā, ir piemērojams vienīgi patentiem, kas piešķirti Vienotajā Patentu sistēmā un nav automātiski piemērojams valstu patentiem ES, kā rezultātā izveidosies nesaskaņota situācija attiecībā uz materiālu, kas iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos, uz kuriem attiecas patents;

J.  tā kā gan saskaņā ar UPOV konvenciju izveidotās starptautiskās augu šķirņu aizsardzības sistēmas, gan saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 izveidotās ES sistēmas pamatprincips ir — augu šķirnes īpašnieks nedrīkst liegt citiem izmantot ar patentu aizsargātu augu šķirni, lai veicinātu aizsargāto augu šķirņu izmantošanu turpmākās selekcijas darbībās;

1.  tā kā patenti, kas piešķirti tradicionālās selekcijas rezultātā iegūtiem produktiem vai tradicionālajai selekcijai vajadzīgam ģenētiskajam materiālam, var būt par iemeslu tam, ka netiek piemērots EPK 53. panta b) apakšpunktā un Direktīvas 98/44/EK 4. pantā noteiktais izņēmums;

2.  pauž bažas sakarā ar EPI paplašinātās Apelācijas padomes Lēmumu G2/12 (par tomātiem) un G2/13 (par brokoļiem), kas var novest pie vēl daudziem citiem EPI piešķirtiem patentiem attiecībā uz dabiskām iezīmēm, kas ieviestas jaunās šķirnēs, izmantojot pēc būtības bioloģiskus procesus, piemēram, krustošanu un selekcionēšanu;

3.  aicina Komisiju steidzami precizēt Direktīvas 98/44/EK darbības jomu interpretāciju, jo īpaši attiecībā uz tās 4. pantu, kā arī 12.panta 3. punkta b) apakšpunktu un 13. panta 3. punkta b) apakšpunktu, lai nodrošinātu juridisku skaidrību attiecībā uz patentspējas aizliegumu produktiem, kas iegūti pēc savas būtības bioloģiskos procesos, un precizēt to, ka selekcionēšana ar bioloģisko materiālu, uz kuru attiecas patenta darbības joma, ir atļauta;

4.  aicina Komisiju paziņot EPI tās gaidāmo precizējumu attiecībā uz pēc savas būtības bioloģiskos procesos iegūtu produktu patentspēju, lai to varētu izmantot kā interpretācijas palīglīdzekli;

5.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka Savienībā tiek nosargāta garantēta piekļuve materiālam, kas iegūts pēc savas būtības bioloģiskos procesos, un tā izmantošana augu selekcionēšanai, lai tādējādi attiecīgos gadījumos neliktu šķēršļus dalībvalstu praksei — garantēt izņēmumu attiecībā uz selekcionāriem;

6.  aicina Komisiju aktīvi sadarboties ar trešām valstīm, kad notiek sarunas par tirdzniecības un partnerības nolīgumiem, lai nodrošinātu, ka pēc būtības bioloģiski procesi ir izslēgti no patentspējas;

7.  aicina Komisiju ziņot par patentu tiesību biotehnoloģiju un gēnu inženierijas jomā attīstību un ietekmi, kā noteikts Direktīvas 98/44/EK 16. panta c) punktā un kā pieprasīts Parlamenta 2012. gada 10. maija rezolūcijā par pēc būtības bioloģisku procesu patentēšanu,

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Patentu iestādei.

(1)

OV C 261 E, 10.9.2013., 31. lpp.

(2)

OV L 213, 30.7.1998., 13. lpp.

(3)

OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(4)

OV C 175, 20.6.2013., 1. lpp.

Juridisks paziņojums