Procedură : 2015/2981(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1400/2015

Texte depuse :

B8-1400/2015

Dezbateri :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0473

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 401kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.470v01-00
 
B8-1400/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1112/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP))


Jan Huitema, Jean-Marie Cavada, Ivan Jakovčić în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (2015/2981(RSP))  
B8-1400/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale(1),

–  având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice(2), în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procese biologice esențiale nu sunt brevetabile,

–  având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

–  având în vedere decizia Marii Camere de Recurs a Oficiului European de Brevete (OEB) din 25 martie 2015 în cauzele G2/12 (referitoare la roșii) și G2/13 (referitoare la broccoli),

–  având în vedere regulamentele de punere în aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

–  având în vedere Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, astfel cum a fost revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991 (denumită în continuare „Convenția UPOV din 1991”), în special articolul 15 alineatul (1) punctul (iii),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante(3) [denumit în continuare „Regulament (CE) nr. 2100/94 al Consiliului”], în special articolul 15 literele (c) și (d),

–  având în vedere Acordul Consiliului privind o Curte Unică în materie de Brevete din 19 februarie 2013(4) (denumit în continuare „Acordul privind Curtea Unică în materie de Brevete”), în special articolul 27 litera (c),

–  având în vedere Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv aspectele care țin de comerțul cu mărfuri contrafăcute (TRIPS), în special articolul 27 alineatul (3), care prevede că membrii pot exclude de la brevetare procedeele esențialmente biologice,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât accesul la un material vegetal biologic care să cuprindă trăsăturile plantelor este absolut necesar în vederea stimulării inovării și a dezvoltării de noi soiuri pentru a garanta securitatea alimentară la nivel mondial, a combate schimbările climatice și a preveni monopolurile din sectorului ameliorării plantelor, oferind totodată mai multe oportunități pentru IMM-uri;

B.  întrucât drepturile de proprietate intelectuală sunt importante pentru a garanta stimulentele economice în vederea dezvoltării de noi produse vegetale și pentru a asigura competitivitatea;

C.  întrucât brevetele pentru produsele obținute prin metode convenționale de reproducere sau brevetele pentru material genetic necesar pentru reproducerea convențională pot submina exceptarea prevăzută la articolul 53 litera (b) din Convenția brevetului european (CBE) și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

D.  întrucât produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele moștenite, ar trebui excluse din categoria produselor brevetabile;

E.  întrucât ameliorarea plantelor reprezintă un proces inovator care a fost practicat de agricultori și de comunitățile agricole încă de la apariția agriculturii, iar soiurile și metodele de ameliorare nebrevetate sunt importante pentru diversitatea genetică;

F.  întrucât Directiva 98/44/CE reglementează invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică, dar întrucât – astfel cum se menționează în considerentele 52 și 53 – intenția legiuitorului nu a fost de a permite includerea posibilității de a breveta produsele obținute prin procedee esențialmente biologice în domeniul de aplicare al directivei;

G.  întrucât numeroase cereri referitoare la produsele obținute prin procedee esențialmente biologice sunt în așteptarea unei decizii a Oficiului European de Brevete (OEB) și întrucât, prin urmare, este necesar să se clarifice de urgentă domeniul de aplicare și interpretarea Directivei 98/44/CE, în special articolul 4;

H.  întrucât Directiva 98/44/CE recunoaște implicit libertatea de a utiliza materialul care intră în domeniul de aplicare al unui brevet în scopuri experimentale, după cum rezultă din articolul 12 alineatul (3) litera (b) și din articolul 13 alineatul (3) litera (b);

I.  întrucât această scutire pentru amelioratori prevăzută la articolul 27 litera (c) din Acordul UPC se va aplica numai brevetelor acordate în temeiul unui sistem unitar de brevete și nu se va aplica în mod automat brevetelor naționale din cadrul UE, ceea ce va duce la o situație nearmonizată în ceea ce privește posibilitatea de ameliorare cu ajutorul materialului obținut prin procedee esențialmente biologice care intră în domeniul de aplicare al unui brevet;

J.  întrucât un principiu fundamental al sistemului internațional al drepturilor soiurilor de plante întemeiat pe Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 1991 și al sistemului UE fondat pe Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului constă în aceea că deținătorul unui drept de proprietate asupra unui soi de plante nu poate să împiedice alte persoane să utilizeze planta protejată în alte activități de ameliorare,

1.  consideră că brevetele pentru produsele obținute prin metode convenționale de ameliorare sau brevetele pentru material genetic necesar pentru ameliorarea convențională pot submina exceptarea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

2.  își exprimă îngrijorarea că recenta decizie a Marii Camere de Apel a OEB în cauzele G2/12 (roșii) și G2/13 (broccoli), care ar putea conduce la acordarea mai multor brevete de către OEB în ceea ce privește trăsăturile naturale introduse în cazul soiurilor noi prin intermediul unor procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

3.  invită Comisia să clarifice de urgență domeniul de aplicare și interpretarea Directivei 98/44/CE, în special articolul 4, articolul 12 alineatul (3) litera (b) și articolul 13 alineatul (3) litera (b), în vederea asigurării clarității juridice în ceea ce privește interzicerea posibilității de a breveta produsele obținute prin procedee esențialmente biologice și să clarifice faptul că ameliorarea cu material biologic care intră în domeniul de aplicare al unui brevet este permisă;

4.  invită Comisia să comunice OEB viitoarea sa clarificare în ceea ce privește posibilitatea de a breveta produsele obținute prin procedeele esențialmente biologice, astfel încât clarificarea respectivă să poată fi utilizată ca mijloc suplimentar de interpretare;

5.  invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea va proteja accesul garantat la materialul obținut prin procedee esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel încât – acolo unde este cazul – să nu se afecteze practicile care garantează scutirea amelioratorilor;

6.  solicită Comisiei să dialogheze în mod activ cu țările terțe atunci când negociază acorduri comerciale și de parteneriat cu scopul de a asigura excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice;

7.  invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, după cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și după cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Oficiului European de Brevete.

(1)

JO C 261 E, 10.9.2013, p. 31.

(2)

JO L 213, 30.7.1998, p. 13.

(3)

JO L 227, 1.9.1994, p. 1.

(4)

JO C 175, 20.6.2013, p. 1.

Notă juridică