Menetlus : 2015/2979(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1401/2015

Esitatud tekstid :

B8-1401/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0471

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 265kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.471v01-00
 
B8-1401/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel


 B8‑1401/2015 Euroopa Parlamendi resolutsioon Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Bosnia ja Hertsegoviina rahukokkuleppe üldraamistikku ja selle lisasid, mis parafeeriti 21. novembril 1995. aastal Daytonis ja allkirjastati ametlikult 14. detsembril 1995. aastal Pariisis,

–  võttes arvesse oma resolutsioone Bosnia ja Hertsegoviina ning Srebrenica kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 22. detsembri 2009. aasta otsust kohtuasjas Sejdić ja Finci vs Bosnia ja Hertsegoviina (kohtuasjad nr 27996/06 ja 34836/06);

–  võttes arvesse 16. juunil 2008. aastal Luxembourgis ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina allkirjastatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. juunil 2015. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et rahukokkuleppe üldraamistik, mida rohkem tuntakse Daytoni rahukokkuleppe nime all, tegi lõpu Bosnia sõja hirmutegudele ning tõi Bosniale ja Hertsegoviinale rahu;

B.  arvestades, et Daytoni kokkuleppe osalised kohustusid muu hulgas hoiduma igasugusest tegevusest Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu; arvestades, et kokkuleppe muud sätted on tänaseni asjakohased;

C.  arvestades, et Daytoni kokkuleppes, eelkõige selle 4. lisas on sätestatud Bosnia ja Hertsegoviina põhiseadus, mis on praeguseni kasutusel; arvestades siiski, et see põhiseaduslik korraldus muudab institutsioonide otsustamisvõimekuse ja toimimise raskeks ja ebatõhusaks, kuna säilitab Bosnia ühiskonna jagunemise etnilise kuuluvuse alusel; arvestades, et põhiseadusest lähtuv diskrimineerimine, mis takistab valimistel kandideerimast kodanikel, kes ei kuuluta end selle riigi ühe põhirahvuse hulka kuuluvaks, rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni;

D.  arvestades, et 1. juunil 2015. aastal jõustus Bosnia ja Hertsegoviina ning ELi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ja võeti vastu reformide kava ning Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutused hakkasid seda rakendama kooskõlas Bosniat ja Hertsegoviinat käsitleva ELi uuendatud lähenemisviisiga, mille eesmärk on võidelda raske sotsiaal-majandusliku olukorraga ja teha ELiga integreerumise alal täiendavaid edusamme; arvestades, et Bosnia ja Hertsegoviina kavatseb lähemas tulevikus esitada ELi liikmeks saamise taotluse;

1.  meenutab Daytoni kokkuleppe sõlmimist, mis tähistas diplomaatia suurt võitu sõja üle ning lõpetas konflikti ja koos sellega maailma vapustanud hirmuteod, mis tõid kaasa üle 100 000 inimohvri ja sundisid miljoneid inimesi kodust põgenema;

2.  väljendab heameelt tulemuste üle, mis on saavutatud kooskõlas Daytoni kokkuleppe 7. lisa sätetega seoses pagulaste ja riigisiseste põgenike ning ülesehitustööde ja vara tagastamisega; rõhutab, et seda lisa ja sellega seotud strateegiat on vaja rakendada täies ulatuses; nõuab jõupingutuste paremat kooskõlastamist kõigil tasanditel ning rohkema tähelepanu pööramist kõige haavatavamatele põgenikele, sealhulgas romadele ja vägivalla ohvriks langenud naistele; rõhutab, et need inimesed, kellel ei ole olnud võimalik naasta oma päritolupiirkondadesse, on vaja integreerida kohalikul tasandil; märgib kahetsusega, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee andmetel on ikka veel kadunud umbes 7000 inimest, kelle saatus on teadmata;

3.  märgib, et vaatamata Daytoni kokkuleppe piirangutele põhinevad sellel endiselt Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalne terviklikkus, suveräänsus, rahvusvahelise juriidilise isiku staatus ja poliitiline sõltumatus; rõhutab, et nende kahe aastakümne jooksul on riigis ja piirkonnas tehtud edusamme, kuid leppimise ning demokraatia arengu ja kinnistamise alal on vaja täiendavaid jõupingutusi;

4.  avaldab kahetsust, et Bosnia ja Hertsegoviina ühiskond on endiselt jagatud etnilise kuuluvuse alusel ning Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust Sejdići ja Finci kohtuasjas ei ole rakendatud; kutsub ELi üles tegema suuremaid jõupingutusi, et aidata kaasa kokkuleppe saavutamisele põhirahvuste vahel seoses eelnimetatud otsuse rakendamisega, mis tagab kõigile Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele võrdsed õigused ja laiendab veelgi inimõiguste alaseid kohustusi;

5.  rõhutab rohujuure tasandi kodanikuühiskonna olulist rolli rahu kindlustamise ja leppimise protsessis ning eelkõige noorte osalemise tähtsust kultuuridevahelises dialoogis ja mõttevahetuses, samuti poliitilises sfääris; märgib olulist rolli, mida täidavad kultuuriaktivistid, kunstnikud, kirjanikud ja akadeemilised ringkonnad erinevate ühiskonnarühmade vahelise dialoogi ja mõistmise edendamisel; kutsub üles edendama demokraatia, põhiõiguste ja kodakondsuse alast haridust Bosnias;

6.  väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et Serblaste Vabariigis on käimas ettevalmistused Bosnia ja Hertsegoviina kohtu ja prokuratuuri teemalise rahvahääletuse korraldamiseks, mida võiks pidada ka väljakutseks Bosnia ja Hertsegoviina territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele; mõistab samuti hukka Serblaste Vabariigi valitsuse hiljutise otsuse peatada riigis koostöö teatud kohtu- ja õiguskaitseasutustega; rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina kohtusüsteemi mis tahes puudusi ja muid õigusriigi küsimusi tuleks käsitleda õigussüsteemi struktureeritud dialoogi raames; kordab kohustust tagada, et struktureeritud dialoogi peamisteks prioriteetideks jääksid endiselt kohtusüsteemi reformi ja sõjakuritegude menetlemisega seotud küsimused;

7.  rõhutab, et Daytoni rahukokkuleppe kohaselt ei ole üksustel lahkulöömise õigust; tuletab lisaks meelde, et kirjaliku lubaduse vastuvõtmisega kohustusid kõik poliitilised jõud austama Bosnia ja Hertsegoviina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust;

8.  tuletab meelde, et Daytoni kokkuleppe kohaselt võivad rahvusvahelistes organisatsioonides riiki esindada ainult keskasutused, kuid et Bosnia ja Hertsegoviina kohmakas bürokraatlik struktuur ning keeruline, aeganõudev ja ebatõhus otsustusprotsess võivad avaldada kahjulikku mõju Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadetele ja piirata selle riigi võimet toimida tulevase ELi liikmena; avaldab kahetsust, et pärast stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumist ning selle eeskirjade ja kohustustega kooskõlas ei moodustatud parlamentaarset stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomisjoni, kuna Bosnia ja Hertsegoviina soovis lisada ühisesse töökorda etnilise mõõtme; nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutused tegeleksid funktsionaalsuse küsimusega tihedas koostöös Veneetsia komisjoniga; teeb ELi institutsioonidele ülesandeks kaaluda võimalust osaleda aktiivselt Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduslikule korraldusele jätkusuutliku lahenduse leidmise jõupingutustes;

9.  kinnitab, et nüüd, 20 aastat pärast Daytoni kokkuleppe allkirjastamist, on Euroopa jätkuvalt pühendunud Bosnia ja Hertsegoviina rahule ja heaolule; toetab selle riigi Euroopaga ühinemise väljavaadet ning julgustab läbi viima poliitilisi reforme, mis edendavad sotsiaalmajanduslikku arengut ja parandavad riigi toimivust, et tagada kõigile riigi kodanikele parem elu; soovitab tungivalt vältida natsionalistlikku retoorikat, mis võib siiani saavutatud edu kahjustada;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Bosnia ja Hertsegoviina presidentuurile, Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogule, Bosnia ja Hertsegoviina parlamentaarsele assambleele, Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni ja Serblaste Vabariigi valitsusele ja parlamendile, kümne maakonna/kantoni valitsusele ning Daytoni rahukokkuleppele allakirjutanutele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika