Postupak : 2015/2979(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1401/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1401/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0471

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 268kWORD 78k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.471v01-00
 
B8-1401/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Flavio Zanonato u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))  
B8‑1401/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i njegove anekse, sklopljen u Daytonu 21. studenoga 1995. i službeno potpisan u Parizu 14. prosinca 1995.,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije o Bosni i Hercegovini i o Srebrenici,

–  uzimajući u obzir presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (predmet br. 27996/06 i br. 34836/06) od 22. prosinca 2009.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine (BiH), s druge strane, koji je potpisan u Luxembourgu 16. lipnja 2008., a stupio na snagu 1. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su zahvaljujući Općem okvirnom sporazumu, poznatijem kao Daytonski mirovni sporazum, okončane strahote koje su se događale za vrijeme rata u Bosni te da je u BiH uspostavljen mir;

B.  budući da su se ugovorne stranke Daytonskog sporazuma među ostalim obvezale da neće poduzimati ništa čime bi ugrozile teritorijalni integritet ili političku neovisnost BiH; budući da su ostale odredbe Sporazuma i danas na snazi;

C.  budući da Daytonski sporazum, posebice njegov Aneks 4, sadrži Ustav BiH, koji je i danas u uporabi; budući da su, međutim, zbog navedenih ustavnih odredbi proces donošenja odluka i funkcioniranje institucija otežani i neučinkoviti jer se u njima bosansko društvo i dalje dijeli prema etničkoj pripadnosti; budući da je u Ustavu prisutna diskriminacija zbog koje se građanima koji se ne izjasne kao pripadnici jednog od konstitutivnih naroda BiH onemogućuje da se kandidiraju na izborima, što predstavlja kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima;

D.  budući da je 1. lipnja 2015. na snagu stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a te da je donesen plan reforme koji su vlasti u BiH počele provoditi, u skladu s novim pristupom EU-a Bosni i Hercegovini, čiji je cilj poboljšati društveno-gospodarsku situaciju i ostvariti daljnji napredak k integraciji u EU; budući da ta država u bliskoj budućnosti namjerava podnijeti zahtjev za članstvo u EU-u;

1.  obilježava sklapanje Daytonskog sporazuma, koje je označilo veliku pobjedu diplomacije nad ratom i okončalo sukob u kojemu su se dogodile strahote koje su šokirale svijet te u kojemu je život izgubilo 100 000 ljudi, dok su ih milijuni raseljeni;

2.  pozdravlja rezultate ostvarene u području povratka izbjeglica i interno raseljenih osoba te obnove i povrata imovine, u skladu s odredbama Aneksa VII Daytonskog sporazuma; ustraje na tome da je navedeni Aneks i strategiju koja je s njime povezana potrebno provesti u cijelosti; poziva na veće usklađivanje napora na svim razinama i na pridavanje veće pozornosti najranjivijim skupinama raseljenih osoba, uključujući Rome i žene koje su žrtve nasilja; naglašava potrebu za lokalnom integracijom osoba koje se nisu mogle vratiti u mjesta iz kojih potječu; sa žaljenjem napominje da se prema Međunarodnom odboru Crvenoga križa 7000 osoba i dalje vodi kao nestalo te da je njihova sudbina još uvijek nepoznata;

3.  smatra da je, unatoč svojim ograničenjima, Daytonski sporazum i dalje temelj teritorijalnog integriteta, suvereniteta, osobnosti na međunarodnoj sceni i političke neovisnosti BiH; ističe da je u posljednja dva desetljeća ostvaren napredak u državi i u regiji, ali da su na području pomirenja te razvoja i konsolidacije demokracije potrebni daljnji napori;

4.  žali zbog činjenice da je društvo u BiH i dalje etnički podijeljeno te da se presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić – Finci ne provodi; poziva EU da poduzme veće napore kako bi se olakšalo postizanje dogovora između konstitutivnih naroda u vezi s provedbom navedene presude, uz jamstvo jednakosti prava za sve državljane BiH te uz veće pridržavanje obveza na području ljudskih prava;

5.  ističe važnost uloge civilnog društva na lokalnoj razini u procesu izgradnje mira i pomirenja, a posebice sudjelovanje mladih u međukulturnom dijalogu i razmjeni, kao i u politici; smatra da aktivisti na području kulture, umjetnici, pisci i akademici imaju značajnu ulogu u promicanju dijaloga i razumijevanja među različitim društvenim skupinama; zalaže se za promicanje obrazovanja na području demokracije, temeljnih prava i građanstva u Bosni;

6.  izražava veliku zabrinutost zbog činjenice da se trenutno u Republici Srpskoj priprema održavanje referenduma o Sudu i Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine jer se on može protumačiti i kao prijetnja teritorijalnom integritetu i suverenosti BiH; osuđuje, osim toga, činjenicu da je Republika Srpska nedavno odlučila prekinuti suradnju s nekim državnim pravosudnim i policijskim tijelima; naglašava da bi se o mogućim nedostacima pravosudnog sustava BiH te ostalim problemima u području vladavine prava trebalo raspravljati u okviru strukturiranog dijaloga o pravosuđu; ponavlja da su prioriteti tog strukturiranog dijaloga pridržavanje obveze provođenja reformi pravosuđa te pitanja povezana s procesuiranjem ratnih zločina;

7.  ističe činjenicu da prema Daytonskom sporazumu entiteti nemaju pravo na odcjepljenje; podsjeća, osim toga, na to da su se preuzimanjem obveze u pisanom obliku sve političke snage obvezale na poštovanje „suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine”;

8.  podsjeća na činjenicu da je u Daytonskom sporazumu navedeno da u međunarodnim organizacijama državu može predstavljati samo središnja vlast, ali da prevelika birokratska struktura te složen, dugotrajan i neučinkovit proces donošenja odluka u BiH mogu naštetiti izgledima za europsku integraciju i narušiti sposobnost države da funkcionira kao buduća članica EU-a; žali zbog činjenice da nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te u skladu s njegovim propisima i obvezama nije osnovan Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, što je posljedica zahtjeva BiH da se u njegov zajednički poslovnik uključi etnička dimenzija; poziva vlasti BiH da u uskoj suradnji s Venecijanskom komisijom pokušaju riješiti pitanje funkcionalnosti; poziva institucije EU-a da razmotre mogućnost aktivnog uključivanja u napore za pronalazak održivog rješenja u vezi s ustavnim odredbama u BiH;

9.  povodom 20. godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma podsjeća da se Europa obvezala na ostvarenje mira i blagostanja u Bosni i Hercegovini; podržava izglede BiH za pridruživanje EU-u i potiče provedbu političkih reformi kojima će se omogućiti društveno-gospodarski razvoj i poboljšati funkcioniranje države te osigurati bolji životni uvjeti za sve državljane BiH; oštro osuđuje nacionalističku retoriku kojom bi se mogao ugroziti dosad ostvareni napredak;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici/Visokoj predstavnici, Vijeću, Komisiji, Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, vladama i parlamentima Federacije BiH i Republike Srpske, vladama 10 kantona te potpisnicama Daytonskog mirovnog sporazuma.

Pravna napomena