Procedura : 2015/2979(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1401/2015

Teksty złożone :

B8-1401/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0471

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.471v01-00
 
B8-1401/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))


Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))  
B8-1401/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Ogólną umowę ramową na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie wraz z załącznikami, zawartą w Dayton w dniu 21 listopada 1995 r. w Dayton i podpisaną oficjalnie w dniu 14 grudnia 1995 r. w Paryżu,

–  uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Bośni i Hercegowiny oraz Srebrenicy,

–  uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdić i Finci przeciwko Bośni i Hercegowinie (sprawy nr 27996/06 i 34836/06) z dnia 22 grudnia 2009 r.,

–  uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Bośnią i Hercegowiną (BiH), który został podpisany w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Ogólna umowa ramowa na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie, znana powszechnie jako układ pokojowy z Dayton, położyła kres okropieństwom wojny w Bośni i przyniosła pokój w BiH;

B.  mając na uwadze, że strony układu z Dayton zobowiązały się między innymi do powstrzymania się od wszelkich działań zagrażających integralności terytorialnej lub niezależności politycznej BiH; mając na uwadze, że inne postanowienia tego układu pozostają ważne po dziś dzień;

C.  mając na uwadze, że układ z Dayton, a zwłaszcza załącznik 4 do niego, określa konstytucję BiH, która wciąż obowiązuje; mając jednocześnie na uwadze, że postanowienia tej konstytucji opierają się na podziale etnicznym społeczeństwa bośniackiego, przez co ograniczają możliwości podejmowania decyzji i sprawiają, że funkcjonowanie instytucji jest nieefektywne; mając na uwadze, że zawarty w konstytucji dyskryminacyjny przepis, zgodnie z którym obywatele, którzy nie zadeklarują swojej przynależności do jednego z narodów składowych kraju, nie mogą być kandydatami w wyborach, narusza europejską konwencję praw człowieka;

D.  mając na uwadze, że w dniu 1 czerwca 2015 r. wszedł w życie układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między BiH a UE oraz przyjęto program reform, który władze BiH zaczęły wdrażać, zgodnie z nowym podejściem UE do BiH, mającym na celu zaradzenie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz poczynienie dalszych postępów w kierunku integracji z UE; mając na uwadze, że BiH zamierza w najbliższej przyszłości przedstawić wniosek o członkostwo w UE;

1.  upamiętnia rocznicę zawarcia układu z Dayton, który stanowił wielkie zwycięstwo dyplomacji nad wojną oraz położył kres konfliktowi, który zaszokował świat skalą potworności, w wyniku których zginęło ponad 100 000 ludzi, a miliony osób wysiedlono;

2.  z zadowoleniem przyjmuje rezultaty działań mających na celu powrót uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych oraz odbudowę i restytucję mienia, zgodnie z postanowieniami załącznika 7 do układu z Dayton; podkreśla konieczność pełnego wdrożenia tego załącznika i odnośnej strategii; wzywa do lepszej koordynacji działań na wszystkich szczeblach oraz do zwrócenia większej uwagi na sytuację osób wysiedlonych należących do grup najbardziej podatnych na zagrożenia, w tym Romów i kobiety będące ofiarami przemocy; podkreśla konieczność integracji lokalnej osób, które nie mogły powrócić do miejsca pochodzenia; z ubolewaniem zauważa, że według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża nadal około 7 000 osób jest zaginionych, a ich los pozostaje nieznany;

3.  zwraca uwagę, że układ z Dayton, mimo swoich ograniczeń, pozostaje fundamentem integralności terytorialnej, suwerenności, osobowości międzynarodowej i niezależności politycznej BiH; podkreśla, że w ciągu tych dwóch dziesięcioleci osiągnięto postępy w kraju i w regionie, potrzebne są jednak dodatkowe wysiłki w obszarze pojednania oraz konsolidacji i rozwoju demokratycznego;

4.  ubolewa, że społeczeństwo BiH jest wciąż podzielone etnicznie i że nie wdrożono wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdić-Finci; wzywa UE do intensyfikacji wysiłków na rzecz ułatwienia porozumienia między narodami składowymi w sprawie wdrożenia tego wyroku, co zagwarantuje równe prawa wszystkim obywatelom BiH i jeszcze bardziej wzmocni zobowiązania na rzecz praw człowieka;

5.  podkreśla istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w procesie budowania pokoju i pojednania, zwłaszcza znaczenie udziału ludzi młodych w dialogu i wymianie międzykulturowej, a także w działaniach w sferze polityki; zwraca uwagę na znaczącą role animatorów kultury, artystów, pisarzy i środowisk akademickich w propagowaniu dialogu i zrozumienia między różnymi grupami w społeczeństwie; wzywa do propagowania edukacji na rzecz demokracji, praw podstawowych i obywatelstwa w Bośni;

6.  wyraża głębokie zaniepokojenie trwającymi przygotowaniami do organizacji referendum w Republice Serbskiej w sprawie sądów i prokuratury BiH, które można postrzegać również jako podważanie integralności terytorialnej i suwerenności BiH; ponadto potępia niedawną decyzję rządu Republiki Serbskiej o zawieszeniu współpracy z niektórymi krajowymi organami sądowymi i organami ścigania; podkreśla, że wszelkie braki w systemie sądownictwa BiH oraz inne kwestie związane z praworządnością należy omawiać w ramach zorganizowanego dialogu na temat wymiaru sprawiedliwości; podkreśla, że głównymi priorytetami tego zorganizowanego dialogu powinny być reforma systemu sądownictwa oraz kwestie związane z sądzeniem zbrodni wojennych;

7.  podkreśla, że na mocy układu pokojowego z Dayton części składowe kraju nie mają prawa do secesji; przypomina ponadto, że przyjmując pisemne zobowiązanie, wszystkie siły polityczne zobowiązały się do przestrzegania „suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności politycznej Bośni i Hercegowiny”;

8.  przypomina, że układ z Dayton przewiduje, że tylko władze centralne mogą reprezentować kraj w organizacjach międzynarodowych, a także zwraca uwagę, że niewydolna, biurokratyczna struktura oraz skomplikowany, czasochłonny i nieefektywny proces podejmowania decyzji w BiH mogą mieć szkodliwy wpływ na perspektywy integracji europejskiej oraz osłabić zdolność tego kraju do funkcjonowania jako przyszły członek UE; ubolewa, że po wejściu w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu nie utworzono przewidzianego w nim Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia ze względu na wniosek BiH o uwzględnienie aspektu etnicznego we wspólnym regulaminie; wzywa władze BiH, aby rozwiązały kwestię funkcjonalności w ścisłej współpracy z Komisją Wenecką; zwraca się do instytucji UE o rozważenie możliwości aktywnego udziału w działaniach na rzecz znalezienia trwałego rozwiązania konstytucyjnych problemów BiH;

9.  ponownie podkreśla–20 lat po podpisaniu układu z Dayton – zobowiązanie Europy na rzecz pokoju i dobrobytu w Bośni i Hercegowinie; popiera perspektywę członkostwa tego kraju w UE i zachęca do przeprowadzenia reform politycznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu i poprawie funkcjonowania państwa, a tym samym zapewnieniu lepszych warunków życia wszystkim obywatelom tego kraju; zdecydowanie sprzeciwia się retoryce nacjonalistycznej, która może zniweczyć osiągnięte do tej pory postępy;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel, Radzie, Komisji, Prezydium Bośni i Hercegowiny, Radzie Ministrów Bośni i Hercegowiny, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Bośni i Hercegowiny, rządom i parlamentom Federacji Bośni i Hercegowiny i Republiki Serbskiej i samorządom 10 powiatów/kantonów, a także sygnatariuszom układu pokojowego z Dayton.

Informacja prawna