Procedūra : 2015/3037(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1424/2015

Iesniegtie teksti :

B8-1424/2015

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0462

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
PDF 473kWORD 75k
16.12.2015
PE574.494v01-00
 
B8-1424/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 198. pantu


par Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2015/3037(RSO))


Priekšsēdētāju konference

Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2015/3037(RSO))  
B8‑1424/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 283 deputātu iesniegto pieprasījumu izveidot izmeklēšanas komiteju, lai izmeklētu iespējamos Savienības tiesību aktu pārkāpumus un administratīvas kļūmes saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 226. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6” ) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai un pašreizējās pienākumu neizpildes procedūras,

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūciju par emisiju mērījumiem autobūves nozarē(2), kurā aicināts veikt Komisijas un dalībvalstu iestāžu lomas un atbildības rūpīgu izmeklēšanu, cita starpā ņemot vērā problēmas, kas konstatētas Komisijas Kopīgā pētniecības centra 2011. gada ziņojumā,

–  ņemot vērā Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem,

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (D042120),

–  ņemot vērā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 1. punktu izveidotās Tehniskās komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos (TCMV) 2015. gada 28. oktobra atzinumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 198. pantu,

1.  nolemj izveidot izmeklēšanas komiteju iespējamo Savienības tiesību aktu pārkāpumu un administratīvu kļūmju izmeklēšanai saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē, neierobežojot valstu vai Savienības tiesu jurisdikciju;

2.  nolemj izmeklēšanas komitejai uzticēt šādus uzdevumus:

  –  izmeklēt Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav ievērotas Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 3. punkta prasības Komisijai pārskatīt pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas, un ja tie vairs nav piemēroti vai vairs neatspoguļo faktisko emisiju daudzumu, tos pielāgot tā, lai tie atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem, lai gan Komisijai ir bijusi informācija par nopietniem un pastāvīgiem emisiju robežvērtību pārsniegumiem no transportlīdzekļiem normālos lietošanas apstākļos, līdz ar to pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 1. punkta prasības, kā arī nav ņemta vērā informācija, kas norādīta Komisijas Kopīgā pētniecības centra 2011. un 2013.  gada ziņojumos un 2014. gada maijā publiskotajā Starptautiskās Tīra transporta padomes (ICCT) pētījumā;

  –  izmeklēt Komisijas un dalībvalstu iestāžu iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav veikti atbilstīgi un efektīvi pasākumi nolūkā pārraudzīt nepārprotamā aizlieguma lietot pārveidošanas ierīces izpildi un izpildes nodrošināšanu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punkts;

  –  izmeklēt Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā laikus nav veiktas pārbaudes, kas atspoguļotu faktiskos braukšanas apstākļus, un nav pieņemti pasākumi, ar ko risina pārveidošanas ierīču lietošanu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 3. punkts;

  –  izmeklēt dalībvalstu iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav pieņemti noteikumi par efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām, ko piemēro par ražotāju izdarītiem Regulas (EK) Nr. 715/2007 noteikumu pārkāpumiem, tostarp saistībā ar pārveidošanas ierīču izmantošanu, atteikšanos nodrošināt piekļuvi informācijai un to pārbaudes rezultātu falsificēšanu, kas saistīta ar tipa apstiprināšanu vai ekspluatācijas atbilstību, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 715/2007 13. panta 1. un 2. punkts;

  –  izmeklēt dalībvalstu iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav veikti visi pasākumi, kādi nepieciešami, lai noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par Regulas (EK) Nr. 715/2007 pārkāpumiem, tiktu īstenoti tā, kā tas prasīts minētās regulas 13. panta 1. punktā;

  –  vākt un analizēt informāciju, lai noskaidrotu, vai Komisijai un dalībvalstīm bija pierādījumi par pārveidošanas ierīču izmantošanu, pirms 2015. gada 18. septembrī ASV Vides aizsardzības aģentūra sniedza paziņojumu par pārkāpumiem;

  –  vākt un analizēt informāciju par to, kā dalībvalstis īsteno Direktīvas 2007/46/EK noteikumus un jo īpaši 12. panta 1. punktu un 30. panta 1., 3., un 4. punktu;

  –  vākt un analizēt informāciju, lai noskaidrotu, vai Komisijai un dalībvalstīm bija pierādījumi par pārveidošanas ierīču izmantošanu CO2 emisiju pārbaudēs;

  –  sniegt jebkādus ieteikumus, ko tā šajā lietā uzskata par vajadzīgiem;

3.  nolemj, ka izmeklēšanas komiteja 6 mēnešu laikā pēc darba sākšanas iesniedz starpposma ziņojumu un 12 mēnešu laikā pēc darba sākšanas — galīgo ziņojumu;

4.  nolemj, ka izmeklēšanas komitejā ir 45 locekļi;

5.  uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1)

OV L 113, 19.5.1995., 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0375.

Juridisks paziņojums