ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 60k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната за продажба на деривати и подчинени облигации на гише в банките


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната за продажба на деривати и подчинени облигации на гише в банките  
B8-0014/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че банките често предлагат на вниманието на титулярите на обикновени банкови сметки много сложни и високорискови финансови продукти, а именно деривати или подчинени облигации;

Б.  като има предвид, че тези институции и техните служители обикновено спазват само формално задължението за предоставяне на информация относно риска, свързан с тези продукти; като има предвид, че от титуляра на текущата или спестовната сметка се изисква просто да подпише един особено сложен от правна гледна точка и от гледна точка на съдържанието формуляр, който би следвало да информира напълно въпросното лице за рисковете, но който всъщност не му дава възможност да осъзнае естеството на инвестицията и свързания с нея риск;

В.  като има предвид, че тези зле информирани инвеститори губят изцяло вложените от тях средства в случай на несъстоятелност на банката, като поемат целия риск, а следователно и пълната отговорност за тези подвеждащи инвестиции, за които се създават условия от висшите кръгове на световната финансова система;

1.  счита следователно, че е необходимо да се прекрати свободната продажба на гише в банките на финансови продукти с прекалено висок риск;

2.  призовава Европейската комисия да предложи законодателни разпоредби за отделяне на инвестиционните банки от банките, които управляват текущи и заемни сметки.

Правна информация