ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 61k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση να πωλούνται στις θυρίδες των τραπεζών παράγωγα και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση να πωλούνται στις θυρίδες των τραπεζών παράγωγα και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης  
B8-0014/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν συχνά προς πώληση σε κατόχους τρεχούμενων λογαριασμών ιδιαίτερα σύνθετα και επισφαλή χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα λεγόμενα παράγωγα και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα και οι υπάλληλοί τους τηρούν μόνο τύποις την υποχρέωση να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πελάτες τους σχετικά με τους κινδύνους των προϊόντων αυτών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στους κατόχους τρεχούμενων λογαριασμών και τους αποταμιευτές χορηγείται απλά προς υπογραφή ένα ιδιαιτέρως περίπλοκο και νομικά ασαφές έντυπο με το οποίο θα έπρεπε να ενημερώνεται πλήρως ο ενδιαφερόμενος πελάτης για τους κινδύνους που συνεπάγονται τα προϊόντα αυτά, αλλά το οποίο κατ' ουσίαν δεν τον ενημερώνει για την επένδυση και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση χρεωκοπίας του τραπεζικού ιδρύματος, οι εν λόγω μη ενημερωμένοι επενδυτές βρίσκονται πλήρως εκτεθειμένοι, υπόκεινται σε όλους τους κινδύνους και, ως εκ τούτου, υπέχουν ευθύνη για τις απατηλές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πιο υψηλά επίπεδα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος·

1.  θεωρεί συνεπώς απαραίτητο να τεθεί τέρμα στην ελεύθερη πώληση υπερβολικά επικίνδυνων χρηματοπιστωτικών προϊόντων στις θυρίδες των τραπεζών

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετική ρύθμιση με την οποία να διαχωρίζονται οι επενδυτικές τράπεζες από τις τράπεζες που διαχειρίζονται τρεχούμενους λογαριασμούς και προβαίνουν σε υποθηκικές εργασίες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου