RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 58k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


tuletisinstrumentide ja allutatud võlakirjade pangakontorites müügi keelu kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tuletisinstrumentide ja allutatud võlakirjade pangakontorites müügi keelu kohta  
B8-0014/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et pangad müüvad tihti tavalistele kontoomanikele väga keerukaid ja kõrge riskitasemega finantstooteid nagu tuletisinstrumendid ja allutatud võlakirjad;

B.  arvestades, et sellised finantsasutused ja nende teenistujad peavad üldiselt üksnes näiliselt kinni kohustusest anda teavet nimetatud toodete riskitaseme kohta; arvestades, et kontoomanikke ja hoiustajaid pannakse allkirjastama juriidiliselt ja sõnastuselt eriti keerulist lepingut, mis peaks andma igakülgset teavet riskitaseme kohta, ent mis tegelikult ei võimalda teadlikuks saada investeeringust ja sellega seotud riski tasemest;

C.  arvestades, et sellised teavitamata investorid vastutaksid panga pankroti korral investeeritud summa täies ulatuses ja kannaksid kogu riski, mistõttu nad pannakse täies ulatuses vastutama ülemaailmse finantssüsteemi kõige kõrgematel tasanditel teostatud šarlataansete investeeringute eest;

1.  peab seetõttu vajalikuks keelustada pangakontorites liiga kõrge riskitasemega finantstoodete müük;

2.  kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku töötada välja õigusakt, millega investeerimispangad lahutataks arvelduskontode ja laenude haldamisega tegelevatest pangandusasutustest.

Õigusalane teave