ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod op de verkoop van derivaten en achtergestelde obligaties door banken


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod op de verkoop van derivaten en achtergestelde obligaties door banken  
B8-0014/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat bankinstellingen gewone rekeninghouders vaak complexe en riskante financiële producten zoals derivaten en achtergestelde obligaties aanbieden;

B.  overwegende dat deze instellingen en hun personeel de verplichting om klanten over het risico van dergelijke producten te informeren in het algemeen slechts in naam naleven, en dat rekeninghouders en spaarders gewoon wordt gevraagd een juridisch en inhoudelijk zeer complex document te ondertekenen dat hen in theorie volledig in kennis zou moeten stellen van het risico, maar hen in de praktijk niet bewust maakt van de belegging en het risico dat daaraan verbonden is;

C.  overwegende dat deze niet-geïnformeerde beleggers in geval van bankfaillissement volledig aansprakelijk zijn en het volle risico, en dus ook de volle verantwoordelijkheid dragen voor frauduleuze beleggingen die in de opperste regionen van het mondiale financiële stelsel worden opgezet;

1.  acht het derhalve noodzakelijk een einde te maken aan de vrije verkoop door banken van buitengewoon riskante financiële producten;

2.  verzoekt de Commissie een wetsvoorstel in te dienen om investeringsbanken strikt te scheiden van banken die zich bezighouden met het beheer van rekeningen-courant en hypotheekleningen.

Juridische mededeling