Процедура : 2015/2988(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0040/2016

Внесени текстове :

B8-0040/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 566kWORD 89k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността


относно проект на Регламент (ЕС) .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Матиас Гроте, Гербен-Ян Гербранди, Бас Ейкхаут, Меря Кюльонен, Пиерникола Педичини от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент относно проект на Регламент (ЕС) .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8‑0040/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D042120/03),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(1), по-специално член 5, параграф 3 от него,

–  като взе предвид становището, представено на 28 октомври 2015 г. от Техническия комитет по моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(2),

–  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(3),

–  като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2013 г., озаглавено „Програма за чист въздух за Европа“ (COM(2013)0918),

–  като взе предвид член 5а, параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(5),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя правилник,

А.  като има предвид, че замърсяването на въздуха води до преждевременната смърт на над 430 000 души годишно в Съюза и причинява разходи за около 940 милиарда евро годишно вследствие на последиците му за здравето; като има предвид, че азотните оксиди (NOx) са основен замърсител на въздуха, който причинява, наред с другото, рак на белите дробове, астма и множество дихателни заболявания, както и увреждане на околната среда, като например еутрофикация и подкиселяване; като има предвид, че отработените газове от дизелови двигатели са основен източник на NOx в градските зони в Европа; като има предвид, че според неотдавнашните анализи на замърсяването на въздуха, направени от Европейската агенция за околната среда, 75 000 случая на преждевременна смърт са причинени от емисии на азотен диоксид в Европа, като 93% от превишените допустими стойности са замерени в близост до пътищата(6);

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) №715/2007, който установява стандартите за емисии Евро 5 и Евро 6, изисква от производителите да оборудват своите превозни средства, така че да отговарят на условията за емисии при нормална експлоатация (член 5, параграф 1);

В.  като има предвид, че съображение 5 от Регламент (ЕО) №715/2007, по което е постигнато споразумение през декември 2006 г., гласи следното: „Постигането на целите на ЕС в областта на качеството на въздуха изисква постоянно усилие за намаляване на емисиите от превозни средства. По тази причина на промишления сектор следва да бъде предоставена ясна информация за бъдещите гранични стойности на емисиите. Ето защо, в настоящия регламент са посочени освен гранични стойности за норма Евро 5, така и тези за етап Евро 6”; и като има предвид, че съображение 6 от регламента гласи следното: „По-специално, необходимо е да се намалят значително емисиите на азотни оксиди от дизелови превозни средства за подобряване на качеството на въздуха и за спазване на граничните стойности за замърсяване. Това изисква постигането на амбициозни гранични стойности за етап Евро 6, без да се налага отказ от предимствата на дизеловите двигатели по отношение на разхода на гориво и емисиите на въглеводороди и въглероден монооксид. Предприемането на такива стъпки за намаляване на емисиите на азотен оксид в ранен етап ще осигури дългосрочна сигурност в планирането за производителите на превозни средства в цяла Европа”;

Г.  като има предвид, че граничната стойност на Евро 6 за емисии на NOx от превозни средства с дизелово гориво е 80 mg/km, приложима за новите типове от 1 септември 2014 г. и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. нататък;

Д.  като има предвид, че член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) №715/2007 гласи следното: „Комисията прави преглед на процедурите, изпитванията и изискванията, предвидени в член 5, параграф 3, както и на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите. Когато при прегледа се установи, че те вече не са задоволителни или че вече не отразяват действителните емисии, те се адаптират по начин, позволяващ реално отразяване на емисиите, отделяни от движещите се по пътищата автомобили”; като има предвид, че разпоредбата е съпътствана от съображение 15, което гласи следното: „Комисията следва да продължи да преразглежда необходимостта от ревизиране на Новия европейски демонстрационен цикъл като процедура за изпитвания, която осигурява основата за разпоредбите за ЕО типово одобрение по отношение на емисиите. Може да се наложи актуализиране или замяна на циклите на изпитванията, за да се отразят промените в спецификациите на превозните средства и поведението на водачите. Може да се наложи преразглеждане, за да се осигури, че действителните емисии съответстват на емисиите, измерени при типовото одобрение. Следва да се обмисли и използването на преносими системи за измерване на емисии и въвеждането на контролното понятие „непревишавана стойност””;

E.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, проектът за мерки за изпълнение, приети съгласно тази разпоредба, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, са „предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент като го допълнят“. като има предвид, че в настоящия контекст Комисията е оправомощена само да допълни Регламент (ЕО) № 715/2007 и да не променя нормите за допустими емисии, установени в приложение I към регламента;

Ж.  като има предвид, че Комисията е разработила нов проект на мярка за изпълнение с оглед на изменение на Регламент (ЕО) на Комисията 692/2008(7), като адаптира процедурите на изпитване, така че те да отразяват адекватно емисиите, отделяни при реално движение по пътищата; като има предвид, че два пакета от мерки, всеки от които се съдържа в проект за регламент на Комисията въз основа на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007, са били одобрени от ТКМПС съответно на 19 май 2015 г. и на 28 октомври 2015 г.;

З.  като има предвид, че в проекта на регламент на Комисията (ЕС)…/…. от XXX за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисии от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (оттук нататък „проектът на мярка“) се заявява, че за целите на установяване на изискванията за количествените емисии в реални условия статистическите и технически неизвестни на процедурите за измерване следва да бъдат взети под внимание; като има предвид, че проектът на мярка също така позволява марж, който да взема под внимание допълнителните неопределености на измерването, свързани с прилагането на преносните системи за измерване на емисиите;

И.  като има предвид, че съгласно проекта на мярка от производителите ще се изисква да гарантират, че при типовото одобрение и в рамките на периода на експлоатация на превозното средство, емисии, изпускани при изпитване на емисии при реални условия, не превишават определени „пределно допустими стойности“; като има предвид, че пределно допустимите стойности са изразени като пределните стойности на емисиите, установени в Регламент (ЕО) № 715/2007, умножени по коефициент на съответствие и функция за предаване;

Й.  като има предвид, че въз основа на анализа, извършен от Съвместния изследователски център, Комисията е направила заключение, че сегашната средна грешка на измерване на преносимите системи за измерване на емисиите е 18,75%, съответстващо на максимален коефициент на съответствие 1,2; като се има предвид, че анализът на грешките на Съвместния изследователски център е стигнал до заключение, че процедурата на изпитване на емисиите при реални условия може да въведе мярка за интервал за неопределеност до максимум 30%, тоест „най-лош случай на марж“ от 25 mg NOx/km за граничната стойност по Евро 6, еквивалентна на коефициент на съответствие 1,3; като има предвид, че допустими отклонения или първоначални колебания на процедурата за измерване на емисиите се очаква да намалеят с времето благодарение на техническия прогрес;

К.  като има предвид, че проектът на мярка, одобрен от ТКМПС на 28 октомври 2015 г., ще въведе „временен коефициент на съответствие“ от 2,1., в резултат на което превозните средства ще могат да изпускат 168 mg/km от NOx в процедурата за изпитване за емисии при реални условия (RDE), приложима за всички нови превозни средства от септември 2019 г. (нов тип превозни средства от септември 2017 г.), тоест четири години след влизането в сила на допустимата норма от Евро 6 80mg/km; като има предвид, че окончателно изискване за RDE с „окончателен коефициент на съответствие“ от 1,5 ще се прилага за всички нови превозни средства от 2021 г. (нов тип превозни средства от 2020 г.), като това ще доведе до възможност за превозните средства да изпускат 120 mg/km NOx в изпитването за RDE;

Л.  като има предвид, че трансферният мултипликатор на функциите във формулата за лимитите на пределно допустимите стойности не е обяснен или обоснован; като има предвид, че всяка стойност за трансферния параметър на функцията, който е по-голям от 1, ще доведе до повишаване на нивото на емисии, разрешени съгласно изпитването за RDE;

М.  като има предвид, че проектът на мярка ще подкопае прилагането на съществуващите пределни стойности, установени от Регламент (ЕО) № 715/2007 по отношение на отчетените значителни превишавания в нормалната употреба на емисии NOx от превозни средства до изпълнението на изпитването за RDE;

Н.  като има предвид, че в параграф 14 от своята резолюция от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор Парламентът потвърждава изготвянето на доклада, приет от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, който изисква от Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 715/2007;

2.  счита, че проектът на регламент на Комисията би довел до де факто всеобщо право на дерогация от приложимите норми за допустими емисии и следователно не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 715/2007;

3.  призовава Комисията да оттегли проекта на регламент и да представи нов незабавно и не по-късно от 1 април 2016 г., за да бъде въведено истинско изпитване за емисии за шофиране за всички превозни средства с оглед на гарантиране на ефективността на системите за контрол на емисиите и даване на възможност на превозните средства да се съобразят с Регламент (ЕО) № 715/2017 и неговите мерки за изпълнение, с коефициент на съответствие, отразяващ само евентуалните допустими отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0375.

(3)

ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(5)

ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)

Доклад на Европейската агенция за околната среда №5/2015, „Качество на въздуха в Европа – доклад за 2015 година”, стр. 8 и стр. 44.

(7)

Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

Правна информация