Postup : 2015/2988(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0040/2016

Předložené texty :

B8-0040/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 81k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu


o návrhu nařízení Komise (EU) .../... ze dne XXX, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise (EU) .../... ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (D042120/03),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla(1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanovisko Technického výboru – motorová vozidla zřízeného podle čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, které bylo vydáno dne 28. října 2015,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2015 o měření emisí v automobilovém odvětví(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. prosince 2013 nazvané „Program Čisté ovzduší pro Evropu“ (COM(2013)0918),

–  s ohledem na čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(5),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší má v Unii každoročně na svědomí více než 430 000 předčasných úmrtí a že celkové roční náklady v důsledku jeho dopadu na zdraví činí podle odhadů 940 miliard EUR; vzhledem k tomu, že oxidy dusíku (NOx) jsou látky výrazně znečišťující ovzduší, které způsobují mimo jiné rakovinu plic, astma a mnoho dalších onemocnění dýchacích cest, jakož i zhoršování stavu životního prostředí v důsledku eutrofizace a acidifikace; vzhledem k tomu, že výfukové plyny z naftových vozidel jsou hlavním zdrojem oxidů dusíku v evropských městských oblastech; vzhledem k tomu, že podle nedávné analýzy znečištění vzduchu provedené Evropskou agenturou pro životní prostředí jsou emise NO2 odpovědné za 75 000 předčasných úmrtí v Evropě, přičemž k 93 % všech překročení prahových hodnot dochází v blízkosti silnic(6);

B.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 715/2007, které zavádí emisní normy Euro 5 a Euro 6, stanovuje požadavek , aby výrobci vybavovali vozidla tak, aby vyhovovala požadavkům na emise „při běžném použití“ (čl. 5 odst. 1);

C.  vzhledem k tomu, že bod odůvodnění 5 nařízení (ES) č. 715/2007 schválený v prosinci 2006 stanoví, že: „dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí. Proto také toto nařízení obsahuje kromě normy Euro 5 také fázi mezních hodnot emisí Euro 6“; a vzhledem k tomu, že bod odůvodnění 6 tohoto nařízení stanoví, že: „Pro zlepšení kvality ovzduší a splnění mezních hodnot znečištění je zejména nutné výrazné snížení emisí oxidů dusíku z naftových vozidel. Podmínkou je splnění ambiciózních mezních hodnot ve fázi Euro 6, aniž by bylo nutné se vzdát výhod naftových motorů, pokud jde o spotřebu paliva a emise uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Stanovení tohoto kroku pro snižování emisí oxidů dusíku již v rané fázi by poskytlo výrobcům vozidel jistotu, která jim umožní dlouhodobé, celoevropské plánování“;

D.  vzhledem k tomu, že mezní hodnoty emisí NOx z naftových vozidel Euro 6 činí 80 mg/km a vztahují se od 1. září 2014 na nové typy vozidel a od 1. září 2015 na veškerá vozidla;

E.  vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007 stanoví, že: „Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 3, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí. Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, budou upraveny tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici“; vzhledem k tomu, že k těmto ustanovením je připojen bod odůvodnění 15, v němž se uvádí: „Komise by měla pravidelně posuzovat potřebu revize nového evropského jízdního cyklu jako zkušebního postupu, který tvoří základ předpisů o ES schvalování typu s ohledem na emise. Je možné, že bude potřebná aktualizace nebo nahrazení zkušebních cyklů vzhledem ke změnám ve specifikacích vozidel a v chování řidičů. Je rovněž možné, že revize budou nutné k zajištění toho, aby skutečné emise odpovídaly emisím naměřeným při schvalování typu. Je také třeba zvážit použití přenosných měřicích systémů a zavedení způsobu právní úpravy spočívajícího ve stanovení mezních hodnot, které nelze překročit“;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007 je účelem navrhovaných prováděcích opatření přijatých v rámci tohoto ustanovení a v souladu s regulativním postupem s kontrolou „změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné jeho doplněním“; vzhledem k tomu, že v tomto kontextu má Komise pouze pravomoc doplnit nařízení (ES) č. 715/2007 a nikoli měnit mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I tohoto nařízení;

G.  vzhledem k tomu, že Komise vypracovala nový návrh prováděcích opatření s cílem změnit nařízení Komise (ES) 692/2008(7) přijetím upravených zkušebních postupů, které by přiměřeným způsobem odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici; vzhledem k tomu, že Technický výbor – motorová vozidla (TCMV) schválil dne 19. května 2015 a dne 28. října 2015 dva soubory opatření, které byly součástí návrhu nařízení Komise na základě čl. 5 odst. 3 nařízení č. 715/2007;

H.  vzhledem k tomu, že v návrhu nařízení Komise (EU) .../... ze dne XXX, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (dále jen návrh opatření) se uvádí, že pro účely stanovení kvantitativních požadavků v oblasti emisí při skutečném provozu (RDE) je nutné „zohlednit statistické a technické nejistoty v postupech měření“; vzhledem k tomu, že návrh opatření rovněž počítá s odchylkou, jelikož zohledňuje „dodatečné nejistoty měření v souvislosti s používáním přenosných měřicích systémů (PEMS)“;

I.  vzhledem k tomu, že podle návrhu opatření budou mít výrobci povinnost zajistit, že při schvalování typu a po celou dobu životnosti vozidla nepřekročí emise při testu emisí při skutečném provozu určité nepřekročitelné mezní hodnoty emisí; vzhledem k tomu, že nepřekročitelné mezní hodnoty jsou vyjádřeny jako mezní hodnoty emisí stanovené v nařízení (ES) č. 715/2007 vynásobené faktorem shody a přenosovou funkcí;

J.  vzhledem k tomu, že na základě analýzy Společného výzkumného střediska Komise došla k závěru, že současná průměrná odchylka měření v rámci přenosného systému pro měření emisí činí 18,75 %, což odpovídá maximálnímu faktoru shody 1,2; vzhledem k tomu, že z chybové analýzy Společného výzkumného centra vyplývá, že při provádění testu emisí při skutečném provozu může dojít k odchylce nejistoty měření až do výše 30 %, tj. „nejhorší možná odchylka“ ve výši 25 mg NOx/km pro limit Euro 6, což odpovídá faktoru shody 1,3; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že se tyto přípustné odchylky nebo počáteční nejistoty postupu měření emisí díky technickému pokroku časem sníží;

K.  vzhledem k tomu, že návrh opatření schválený dne 28. října 2015 TCMV by zavedl „přechodný faktor shody“ 2,1, který by při testu emisí vozidel ve skutečném provozu zavedeném pro všechna nová vozidla od září 2019 (nové typy vozidel od září 2017) povolil emise NOx ve výši 168 mg/km, tj. čtyři roky po vstupu mezní hodnoty Euro 6 ve výši 80mg/km v platnost; vzhledem k tomu, že konečný kvantitativní požadavek na emise při skutečném provozu s konečným faktorem shody 1,5 by se vztahoval na všechna nová vozidla od roku 2021 (nové typy vozidel od roku 2020) a povolil by emise NOx při testu emisí vozidel při skutečném provozu ve výši 120 mg/km;

L.  vzhledem k tomu, že multiplikátor přenosové funkce ve vzorci pro nepřekročitelné mezní hodnoty není objasněn ani odůvodněn; vzhledem k tomu, že jakákoli hodnota limitů přenosové funkce větší než 1 by vedla ke zvýšení úrovně emisí povolených v rámci testu emisí ve skutečném provozu;

M.  vzhledem k tomu, že návrh opatření by omezil prosazování stávajících mezních hodnot zavedených nařízením (ES) č. 715/2007, pokud jde o prokázané značné překročení emisí NOx při běžném provozu vozidel, než bude prosazen test emisí ve skutečném provozu;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament v bodě 14 svého usnesení ze dne 27. října 2015 o měření emisí v automobilovém odvětví potvrdil ustanovení zprávy přijaté Výborem pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, v němž se požaduje, aby Komise „zavedla test emisí při skutečném provozu pro všechna vozidla, jejichž typ je schválen nebo registrován od roku 2015, aby se zajistila účinnost systému kontroly emisí a umožnilo se vozidlům splnit požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, přičemž faktor shody bude odrážet pouze přípustné tolerance postupu měření emisí platného od roku 2017“;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 715/2007;

2.  zastává názor, že návrh nařízení Komise by de facto vedl k plošné výjimce z platných mezních hodnot emisí, a není proto v souladu s právními předpisy Unie, jelikož je v rozporu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 715/2007;

3.  vyzývá Komisi, aby stáhla návrh nařízení a neprodleně předložila nový návrh, a to nejpozději do 1. dubna 2016, s cílem zavést test emisí při skutečném provozu pro všechna vozidla, aby se zajistila účinnost systému kontroly emisí a umožnilo se, aby vozidla splňovala požadavky nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho prováděcích opatření, přičemž faktor shody bude odrážet pouze přípustné odchylky postupu měření emisí platného od roku 2017;

4.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0375.

(3)

Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22.

(5)

Úř. věst. L 184 17.7.1999, s. 23.

(6)

Zpráva EEA č. 5/2015 „Air quality in Europe – 2014 report“, s. 8 a s. 44.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

Právní upozornění