Διαδικασία : 2015/2988(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0040/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0040/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 498kWORD 88k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

B8‑0040/2016 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) .../... της Επιτροπής της ΧΧΧ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D042120/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική Επιτροπή – Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Πρόγραμμα “Καθαρός αέρας”» για την Ευρώπη» (COM(2013)0918),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 430.000 πρόωρους θανάτους στην Ένωση κάθε χρόνο, και το κόστος της εκτιμάται σε 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω των επιπτώσεων στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) συνιστούν μείζονα ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί, μεταξύ άλλων, καρκίνο του πνεύμονα, άσθμα και πολλές νόσους του αναπνευστικού, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ευτροφισμό και οξίνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καυσαέρια των ντιζελοκίνητων οχημάτων αποτελούν κύρια πηγή NOx στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από αναλύσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εκπονήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 75.000 πρόωροι θάνατοι οφείλονται σε εκπομπές NO2 στην Ευρώπη, ενώ το 93% των υπερβάσεων σημειώνονται κοντά σε δρόμους(6)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007, με τον οποίο καθορίζονται τα πρότυπα εκπομπών Euro 5 και Euro 6, υποχρεώνει τους κατασκευαστές να εξοπλίζουν τα οχήματά τους κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» (άρθρο 5 παράγραφος 1)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας τον Δεκέμβριο του 2006, ορίζονται τα ακόλουθα: «Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί συνεχή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερωθεί με σαφείς πληροφορίες η βιομηχανία ως προς τις μελλοντικές οριακές τιμές που θα ισχύουν για τις εκπομπές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει, πέραν του Euro 5, το επόμενο στάδιο Euro 6 όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών»· και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού ορίζονται τα ακόλουθα: «Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από το πετρέλαιο κίνησης για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τη ρύπανση. Αυτό απαιτεί την επίτευξη φιλόδοξων οριακών τιμών στο στάδιο Euro 6 χωρίς να επιβάλλει την παραίτηση από τα πλεονεκτήματα των μηχανών πετρελαίου από απόψεως κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακος. Ο καθορισμός, σε πρώιμο στάδιο, ενός συμπληρωματικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου θα παρέχει μακροπρόθεσμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφάλεια προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Euro 6 για εκπομπές NOx από ντιζελοκίνητα οχήματα είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους οχημάτων από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και για όλους τους τύπους οχημάτων που πωλούνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση πάνω στο δρόμο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη συνοδεύεται από την αιτιολογική σκέψη 15, στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης ως τη διαδικασία δοκιμής που παρέχει τη βάση των κανονισμών εκπομπών έγκρισης ΕΚ τύπου. Ενδέχεται να απαιτηθούν η προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα ή η αντικατάσταση των κύκλων δοκιμών ώστε να εκφράζουν τις αλλαγές όσον αφορά τις προδιαγραφές των οχημάτων και τη συμπεριφορά των οδηγών. Οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί ότι οι εκπομπές του πραγματικού κόσμου αντιστοιχούν σε εκείνες που μετρώνται κατά την έγκριση τύπου. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν η εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και η θέσπιση της κανονιστικής έννοιας του “μη υπερβατού”»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, τα σχέδια μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (RPS), «έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν πλαίσιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μόνο να συμπληρώσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και όχι να τροποποιήσει τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναπτύξει νέα σχέδια μέτρων εφαρμογής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής(7), προσαρμόζοντας τις διαδικασίες δοκιμής έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση πάνω στο δρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο δέσμες μέτρων, καθεμιά εκ των οποίων έχει ενσωματωθεί σε σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, εγκρίθηκαν από την ΤΕΜΟ στις 19 Μαΐου 2015 και στις 28 Οκτωβρίου 2015 αντιστοίχως·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 6) (εφεξής «σχέδιο μέτρου») ορίζεται ότι για τον καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές αβεβαιότητες των διαδικασιών μέτρησης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο μέτρου προβλέπει επίσης ένα περιθώριο, «λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες αβεβαιότητες μέτρησης που συνδέονται με την εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS)»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου μέτρου, απαιτείται από τους κατασκευαστές να διασφαλίζουν ότι, κατά την έγκριση τύπου του οχήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, οι εκπομπές κατά τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένες «μη υπερβατές οριακές τιμές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη υπερβατές οριακές τιμές εκφράζονται με τη μορφή των ορίων εκπομπών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, πολλαπλασιαζόμενων με έναν συντελεστή συμμόρφωσης και μια συνάρτηση μεταφοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει ανάλυσης που εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τρέχον μέσο ποσοστό σφάλματος μέτρησης των φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών ανέρχεται σε 18,75% και αντιστοιχεί σε μέγιστο συντελεστή συμμόρφωσης 1,2· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ανάλυση σφάλματος του ΚΚΕρ προέκυψε ότι η διαδικασία δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης μπορεί να εισάγει ένα περιθώριο αβεβαιότητας της μέτρησης το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 30%, δηλαδή ένα «χειρότερο δυνατό περιθώριο» 25mg NOx/km για το όριο Euro 6, το οποίο ισοδυναμεί με συντελεστή συμμόρφωσης 1,3· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω όρια ανοχής ή οι αρχικές αβεβαιότητες της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών αναμένεται να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο μέτρου που εγκρίθηκε από την ΤΕΜΟ στις 28 Οκτωβρίου 2015 εισάγει έναν «προσωρινό συντελεστή συμμόρφωσης» της τάξης του 2,1, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η εκπομπή 168 mg/km NOx κατά τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με ισχύ για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2019 (για τους νέους τύπους οχημάτων από τον Σεπτέμβριο του 2017), δηλαδή τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος των 80mg/km για την οριακή τιμή Euro 6· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τελική ποιοτική απαίτηση όσον αφορά τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης με «τελικό συντελεστή συμμόρφωσης» 1,5 θα ισχύσει για όλα τα οχήματα από το 2021 (για τους νέους τύπους οχημάτων από το 2020), με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η εκπομπή 120 mg/km NOx κατά τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επεξηγείται ούτε αιτιολογείται ο πολλαπλασιαστής της συνάρτησης μεταφοράς στη φόρμουλα για τα μη υπερβατά όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τιμή της παραμέτρου συνάρτησης μεταφοράς που είναι μεγαλύτερη του 1 οδηγεί σε αύξηση του επιτρεπτού επιπέδου εκπομπών κατά τις δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο μέτρου θα υπονομεύσει την εφαρμογή των υφιστάμενων οριακών τιμών που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 όσον αφορά τις τεκμηριωμένες σημαντικές υπερβάσεις στις εκπομπές NOx του οχήματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης έως την εφαρμογή δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράγραφο 14 του ψηφίσματός του της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την υποβολή της έκθεσης την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, στην οποία διατυπώνεται το αίτημα να θεσπίσει η Επιτροπή «δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και να δίνεται η δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017»·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 715/2007·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα οδηγήσει σε εκ των πραγμάτων συνολική παρέκκλιση από τα ισχύοντα όρια εκπομπών και, ως εκ τούτου, δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, δεδομένου ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού και να υποβάλει νέο σχέδιο χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2016, προκειμένου να θεσπιστεί δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και να δίνεται η δυνατότητα στα οχήματα να συμμορφωθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375.

(3)

ΕΕ L 152, 11.6.2008, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 22.

(5)

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

(6)

Τεχνική έκθεση αριθ. 5/2015 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Overview of climate change adaptation platforms in Europe», σ. 8 και σ. 44.

(7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2008 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου