Menetlus : 2015/2988(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0040/2016

Esitatud tekstid :

B8-0040/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 265kWORD 71k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c


mis käsitleb komisjoni XXX määruse eelnõu (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni XXX määruse eelnõu (EL) .../... kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D042120/03),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust(1), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel loodud mootorsõidukite tehnilise komitee 28. oktoobri 2015. aasta arvamust,

–  võttes arvesse oma 27. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta(4),

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2013. aasta teatist „Euroopa puhta õhu programm” (COM(2013)0918),

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused(5), artikli 5a lõike 4 punkti e,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A.  arvestades, et õhusaaste põhjustab liidus igal aastal enam kui 430 000 inimese enneaegse surma ning selle tervisemõjust tulenevad kulud on hinnanguliselt kuni 940 miljardit eurot aastas; arvestades, et lämmastikoksiidid (NOx) on peamised õhusaasteained, mis põhjustavad muu hulgas kopsuvähki, astmat ja mitmeid hingamisteede haigusi, samuti keskkonnaseisundi halvenemist, näiteks eutrofeerumist ja hapestumist; arvestades, et diiselsõidukite heitgaasid on üks peamisi NOx allikaid Euroopa linnaaladel; arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti hiljutistes õhusaasteanalüüsides tuuakse 75 000 enneaegse surma põhjusena Euroopas välja NO2 heide ning märgitakse, et 93 % kõigist piirväärtuste ületamistest leiab aset teede läheduses(6);

B.  arvestades, et määruses (EÜ) nr 715/2007, milles on kehtestatud Euro 5 ja Euro 6 heitenormid, nõutakse, et tootja varustab oma sõidukid selliselt, et sõiduk vastab „normaalse kasutamise korral” heitenormidele (artikli 5 lõige 1);

C.  arvestades, et 2006. aasta detsembris kokku lepitud määruse (EÜ) nr 715/2007 põhjenduses 5 on märgitud: „ELi õhukvaliteedile seatavate eesmärkide saavutamine nõuab jätkuvaid jõupingutusi sõidukite heitkoguste vähendamiseks. Seetõttu tuleks tööstusele anda selget teavet tulevaste heitkoguste piirväärtuste kohta. Seetõttu sisaldab käesolev määrus lisaks Euro 5-le ka Euro 6 heitkoguste piirväärtusi”; ning arvestades, et põhjenduses 6 on märgitud: „Diiselmootoriga sõidukite lämmastikoksiidi heitkoguste oluline vähendamine on eriti vajalik õhu kvaliteedi parandamiseks ja saaste piirväärtustele vastamiseks. Selleks tuleb saavutada ambitsioonikad piirväärtused Euro 6 staadiumis, ilma kohustuseta loobuda diiselmootorite eelistest seoses kütusekulu ning süsivesinike ja süsinikmonooksiidi heitkogustega. Nimetatud suuna kindlaksmääramine lämmastikoksiidi heitkoguste vähendamiseks varajases staadiumis tagab sõidukitootjatele pikaajalise, üleeuroopalise plaanimiskindluse”;

D.  arvestades, et diiselmootoriga sõidukite Euro 6 NOx heite piirväärtus on 80 mg/km, mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2014 uutele sõidukitüüpidele ja alates 1. septembrist 2015 kõigile müüdud sõidukitele;

E.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 lõikes 3 on märgitud: „Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 3 osutatud menetlusi, katsetusi ja nõudeid, samuti heitmete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid. Kui leitakse, et need ei ole enam piisavad või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, kohandatakse neid nii, et nad peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid”; arvestades, et selle sätte juurde kuulub põhjendus 15, milles on märgitud: „Komisjon peaks jälgima vajadust vaadata läbi uus Euroopa sõidutsükkel kui katsemenetlus, millel põhinevad EÜ tüübikinnituste heitkoguseid reguleerivad eeskirjad. Sõidukite tehnilistes jm andmetes ja juhtide käitumises toimunud muutuste kajastamiseks võib osutuda vajalikuks katsetamistsükleid uuendada või asendada. Läbivaatamine võib olla vajalik selleks, et tagada tegelike heitkoguste vastavus nendele, mis on mõõdetud tüübikinnituse ajal. Samuti tuleks kaaluda heitkoguse mõõtmise kaasaskantavate süsteemide kasutamist ja reguleerimisel mõiste „mitte üle” kasutuselevõtmist”;

F.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 3 kohaselt on selle sätte alusel kontrolliga regulatiivmenetluse abil vastu võetavad rakendusmeetmete eelnõud mõeldud selleks, et „muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid seda täiendades”; arvestades, et praegusel juhul on komisjonil õigus ainult täiendada määrust (EÜ) nr 715/2007, mitte aga muuta määruse I lisas sätestatud heitkoguste piirväärtusi;

G.  arvestades, et komisjon on koostanud uue rakendusmeetmete eelnõu, et muuta komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008(7), kohandades katsemenetlusi, et need peegeldaksid asjakohaselt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid; arvestades, et mootorsõidukite tehniline komitee kiitis vastavalt 19. mail 2015 ja 28. oktoobril 2015 heaks kaks meetmepaketti, mis sisaldusid määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikel 3 põhineval komisjoni määruse eelnõul;

H.  arvestades, et komisjoni XXX määruse eelnõus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega (edaspidi „meetme eelnõu”), on märgitud, et kvantitatiivsete tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (real driving emission, RDE) nõuete kehtestamise eesmärgil „tuleks arvesse võtta mõõtmismenetluste statistilisi ja tehnilisi ebatäpsusi”; arvestades, et meetme eelnõus lubatakse ka marginaali, „mis võtab arvesse kaasaskantavate heitemõõtesüsteemide (portable emission measurement system, PEMS) kasutamisega kaasnevat täiendavat mõõtemääramatust”;

I.  arvestades, et meetme eelnõu kohaselt on tootjad kohustatud tagama, et sõiduki tüübikinnituse ajal ja kogu kasutusea jooksul ei ületa RDE katsel tekkivad heitkogused teatavaid „„mitte üle” piirväärtusi”; arvestades, et „mitte üle” piirväärtused on väljendatud määruses (EÜ) nr 715/2007 kehtestatud heitkoguste piirväärtustena, mis on läbi korrutatud vastavusteguri (conformity factor) ja ülekandefunktsiooniga (transfer function);

J.  arvestades, et komisjon on jõudnud Teadusuuringute Ühiskeskuse analüüsi põhjal järelduse, et praegune keskmine PEMSi mõõtmisviga on 18,75 %, mis vastab maksimaalsele vastavustegurile 1,2; arvestades, et Teadusuuringute Ühiskeskus jõudis oma veaanalüüsis järeldusele, et RDE katsel võib esineda kuni 30 % mõõtemääramatuse marginaal, ehk halvimal juhul oleks Euro 6 marginaal 25 mg NOx/km, mis vastab vastavustegurile 1,3; arvestades, et heitkoguste mõõtmise menetluse sellised tolerantsid või esialgsed ebatäpsused peaksid aja jooksul tänu tehnika arengule vähenema;

K.  arvestades, et mootorsõidukite tehnilise komitee poolt 28. oktoobril 2015 heaks kiidetud meetme eelnõuga kehtestataks „ajutine vastavustegur” 2,1, mis võimaldaks sõidukitel tekitada 168 mg/km NOx heitkoguseid RDE katsel, mida kohaldatakse kõikidele uutele sõidukitele alates 2019. aasta septembrist (uutele sõidukitüüpidele alates 2017. aasta septembrist), s.t neli aastat pärast Euro 6 piirväärtuse 80 mg/km kehtima hakkamist; arvestades, et lõplikku kvantitatiivset RDE nõuet koos „lõpliku vastavusteguriga” 1,5 kohaldataks kõikidele uutele sõidukitele alates 2021. aastast (uutele sõidukitüüpidele alates 2020. aastast), mis võimaldaks sõidukitel tekitada RDE katsel 120 mg/km NOx heitkoguseid;

L.  arvestades, et „mitte üle” piirväärtuste arvutamise valemi ülekandefunktsiooni kordajat ei ole ei selgitatud ega põhjendatud; arvestades, et iga ülekandefunktsiooni näitaja väärtus, mis on suurem kui 1, suurendaks RDE katsel lubatavat heitkoguste hulka;

M.  arvestades, et meetme eelnõu takistaks määrusega (EÜ) nr 715/2007 kehtestatud olemasolevate piirväärtuste mis tahes jõustamist seoses saadud tõenditega selle kohta, et sõidukite NOx heitkogused ületavad tavakasutuse korral piirväärtusi märkimisväärselt, kuni RDE katse jõustamiseni;

N.  arvestades, et oma 27. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni (heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses) punktis 14 toetas parlament keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni poolt vastu võetud raporti sätet, milles nõutakse, et komisjon kehtestaks „tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise testi kõigile alates 2015. aastast tüübikinnituse saanud või registreeritud sõidukitele, et tagada saastekontrollisüsteemide tulemuslikkus ja võimaldada viia sõiduk vastavusse käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega, vastavusteguriga, mis kajastab ainult 2017. aastaks kehtestatud heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse”;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 715/2007 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu tähendaks de facto üldist vabastust kehtivatest heitkoguste piirväärtustest ega ole seetõttu kooskõlas liidu õigusega, sest see ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 eesmärgi ja sisuga;

3.  palub komisjonil võtta määruse eelnõu tagasi ning esitada viivitamata ja hiljemalt 1. aprilliks 2016 uue eelnõu, et kehtestada tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise katse kõigile sõidukitele, et tagada saastekontrollisüsteemide tulemuslikkus ja võimaldada viia sõidukid vastavusse määruse (EÜ) 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, vastavusteguriga, mis kajastab ainult 2017. aastaks kehtestatud heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0375.

(3)

ELT L 152, 11.6.2008, lk 1.

(4)

EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

(5)

EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(6)

Euroopa Keskkonnaameti aruanne nr 5/2015 „Air quality in Europe – 2015 report”, lk 8 ja lk 44.

(7)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008, 18. juuli 2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).

Õigusalane teave