Menettely : 2015/2988(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0040/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0040/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 70k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission asetukseksi (EU) .../..., annettu XXX, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi (EU) .../..., annettu XXX, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D042120/03),

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean 28. lokakuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman autoalan päästömittauksista(2),

–  ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY(3),

–  ottaa huomioon tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23. lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY(4),

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma” (COM(2013)0918),

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) 5 a artiklan 4 kohdan e alakohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  toteaa, että ilman pilaantuminen aiheuttaa unionissa yli 430 000 ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain ja arviolta 940 miljardin vuotuiset kustannukset terveyteen kohdistuvien vaikutustensa vuoksi; toteaa, että typen oksidit (NOx) ovat merkittäviä ilmansaasteita, jotka aiheuttavat muun muassa keuhkosyöpää, astmaa ja useita hengityselinsairauksia sekä ympäristön pilaantumista, kuten rehevöitymistä ja happamoitumista; toteaa, että dieselajoneuvojen päästöt ovat merkittävä typen oksidien lähde kaupunkialueilla Euroopassa; toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen äskettäisissä ilman pilaantumista koskevissa analyyseissa on todettu, että typpidioksidipäästöt aiheuttavat Euroopassa 75 000 ennenaikaista kuolemantapausta ja että 93 prosenttia kaikista sallittujen pitoisuuksien ylitystapauksista ilmenee maanteiden läheisyydessä(6);

B.  ottaa huomioon, että Euro 5- ja Euro 6 -päästöstandardeja koskevassa asetuksessa (EY) N:o 715/2007 edellytetään valmistajilta ajoneuvojen varustamista siten, että ne täyttävät päästövaatimukset ”tavanomaisessa käytössä” (5 artiklan 1 kohta);

C.  ottaa huomioon, että joulukuussa 2006 hyväksytyssä asetuksen (EY) N:o 715/2007 johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Euroopan unionin ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia pyrkimyksiä ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi. Siksi alan edustajien olisi saatava selkeää tietoa tulevista päästörajoista. Tähän asetukseen sisältyy siksi Euro 5 -standardin lisäksi päästöjen raja-arvoja koskeva Euro 6 -standardi.”; ottaa huomioon, että asetuksen johdanto-osan 6 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Erityisesti dieselkäyttöisistä ajoneuvoista peräisin olevien typpioksidipäästöjen huomattava vähentäminen on tarpeen ilmanlaadun parantamiseksi ja saastepäästöjä koskevien raja-arvojen noudattamiseksi. Siksi on välttämätöntä saavuttaa Euro 6 -vaiheessa tiukat raja-arvot luopumatta kuitenkaan eduista, joita dieselmoottorit tarjoavat polttoaineenkulutuksen sekä hiilivetyjen ja hiilimonoksidin päästöjen osalta. Päättämällä hyvissä ajoin seuraavasta vaiheesta typpioksidipäästöjen vähentämisessä varmistetaan, että ajoneuvojen valmistajilla on mahdollisuus pitkäjänteiseen Euroopan laajuiseen suunnitteluun.”;

D.  ottaa huomioon, että dieselajoneuvojen typen oksidien päästöjä koskeva Euro 6 -raja-arvo on 80 mg/km ja kyseistä raja-arvoa sovelletaan uusiin tyyppeihin 1. syyskuuta 2014 lähtien ja kaikkiin ajoneuvoihin, jotka on myyty 1. syyskuuta 2015 jälkeen;

E.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa: ”Komissio seuraa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia sekä päästöjen mittaamisessa käytettäviä testisyklejä. Jos tämän johdosta havaitaan, että ne eivät enää ole asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, niitä mukautetaan vastaamaan tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä.”; toteaa, että kyseinen säännös kytkeytyy johdanto-osan 15 kappaleeseen, jossa todetaan seuraavaa: ”Komission olisi tarkasteltava tarvetta tarkistaa uutta eurooppalaista ajosykliä, joka on testimenetelmä, johon päästöjä koskevat EY-tyyppihyväksynnän säännökset perustuvat. Testisyklien ajantasaistaminen tai korvaaminen voi olla tarpeen ajoneuvoja koskevissa eritelmissä ja kuljettajien käyttäytymisessä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi. Tarkistuksia saatetaan tarvita sen varmistamiseksi, että todellisissa olosuhteissa syntyvät päästöt vastaavat tyyppihyväksynnässä mitattuja päästöjä. Olisi myös tarkasteltava mahdollisuutta käyttää kannettavia päästöjenmittauslaitteistoja ja soveltaa ”suurimman sallitun määrän” sääntelyperiaatetta.”;

F.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 3 kohdassa todetaan, että ehdotetuilla täytäntöönpanotoimenpiteillä, jotka hyväksytään kyseisen säännöksen nojalla valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti, ”muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä”; toteaa, että komissiolla on siten nykyisin valtuudet pelkästään asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämiseen, ei asetuksen liitteessä I vahvistettujen päästöjä koskevien raja-arvojen muuttamiseen;

G.  ottaa huomioon, että komissio on laatinut uusia ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi muuttaakseen komission asetusta (EY) N:o 692/2008(7) mukauttamalla testausmenettelyjä siten, että niissä otetaan huomioon todellisessa ajotilanteessa aiheutuvat päästöt; ottaa huomioon, että moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen komitea hyväksyi 19. toukokuuta 2015 ja 28. lokakuuta 2015 kaksi toimenpidepakettia, jotka sisältyivät asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 3 kohtaan perustuvaan ehdotukseen komission asetukseksi;

H.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamista kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta koskevassa komission asetusehdotuksessa (EU) .../... (jäljempänä toimenpide-ehdotus) todetaan, että määrällisiä todellista ajotilannetta vastaavia päästöjä koskevien vaatimusten määrittämiseksi olisi otettava huomioon mittausmenettelyjen tilastolliset ja tekniset epävarmuustekijät; toteaa, että toimenpide-ehdotuksessa sallitaan myös liikkumavaraa, kun otetaan huomioon kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) soveltamiseen liittyvät muut mittauksen epävarmuustekijät;

I.  toteaa, että valmistajien on toimenpide-ehdotuksen nojalla varmistettava, että todellista ajotilannetta vastaavassa testissä aiheutuvat päästöt eivät ylitä tyyppihyväksynnässä eivätkä ajoneuvon koko elinkaaren aikana tiettyjä ehdottomia päästörajoja; toteaa, että ehdottomat päästörajat ilmaistaan asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuina päästörajoina, jotka kerrotaan vaatimustenmukaisuuden tunnusluvulla ja siirtofunktiolla;

J.  toteaa komission päätelleen Yhteisen tutkimuskeskuksen analyysin perusteella, että keskimääräinen PEMS-mittausvirhe on nykyisin 18,75 prosenttia, mikä vastaa enintään täytäntöönpanokerrointa 1,2; toteaa, että Yhteisen tutkimuskeskuksen virheanalyysissa on tultu siihen päätelmään, että todellista ajotilannetta vastaava testausmenettely saattaa aiheuttaa mittauksessa enintään 30 prosentin epävarmuusmarginaalin, eli pahimmassa tapauksessa Euro 6 -rajan marginaali olisi 25 mg NOx/km, mikä vastaa täytäntöönpanokerrointa 1,3; toteaa, että päästömittausmenetelmän toleranssien tai alkuvaiheen epävarmuuksien odotetaan pienenevän ajan mittaan teknisen edistyksen myötä;

K.  toteaa, että moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean 28. lokakuuta 2015 hyväksymällä toimenpide-ehdotuksella otettaisiin käyttöön väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 2,1, jolloin ajoneuvon typen oksidien päästöt saisivat olla 168 mg/km todellista ajotilannetta vastaavassa testissä ja tätä rajaa sovellettaisiin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin syyskuusta 2019 (ja uusiin ajoneuvotyyppeihin syyskuusta 2017) lähtien eli neljän vuoden kuluttua siitä, kun Euro 6 -raja-arvo (80 mg/km) on tullut voimaan; toteaa, että lopullista määrällistä todellisen ajotilanteen vaatimusta, jossa lopullinen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku on 1,5, sovellettaisiin kaikkiin uusiin ajoneuvoihin vuodesta 2021 (ja uusiin ajoneuvotyyppeihin vuodesta 2020) lähtien, jolloin ajoneuvon typen oksidien päästöt saisivat olla 120 mg/km todellista ajotilannetta vastaavassa testissä;

L.  toteaa, että ehdottomia raja-arvoja koskevassa kaavassa sovellettavaa siirtofunktiokerrointa ei selitetä eikä perustella; toteaa, että jos siirtofunktiokerroin on suurempi kuin 1, todellista ajotilannetta vastaavassa testissä sallittaisiin suuremmat päästöt;

M.  toteaa, että toimenpide-ehdotus vesittäisi asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettujen raja-arvojen soveltamisen, koska on saatu näyttöä siitä, että ajoneuvon typen oksidien päästöt ylittävät tavanomaisessa käytössä sallitut pitoisuudet merkittävästi siihen saakka, kunnes todellista ajotilannetta vastaava testi otetaan käyttöön;

N.  toteaa hyväksyneensä 27. lokakuuta 2015 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön, jonka 14 kohdassa se vaatii komissiota esittämään ”vuoteen 2017 mennessä todellisten ajo-olosuhteiden päästötestin kaikille vuodesta 2015 alkaen tyyppihyväksytyille tai rekisteröidyille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että päästöjenrajoitusjärjestelmät ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että ajoneuvot ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, ja että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku vastaa vain käytössä olevan päästömittausmenettelyn mahdollisia toleransseja”;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 715/2007 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että komission asetusehdotus johtaisi tosiasiassa yleiseen poikkeamiseen sovellettavista päästörajoista ja siten se ei ole yhdenmukainen unionin lainsäädännön kanssa, koska se ei sovi yhteen asetuksen (EY) N:o 715/2007 tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  kehottaa komissiota peruuttamaan asetusehdotuksen ja antamaan uuden ehdotuksen viipymättä ja viimeistään 1. huhtikuuta 2016, jotta voidaan esittää todellisten ajo-olosuhteiden päästötesti kaikille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että päästöjenrajoitusjärjestelmät ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että ajoneuvot ovat asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, ja että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku vastaa vain vuoteen 2017 mennessä käytössä olevan päästömittausmenettelyn mahdollisia toleransseja;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0375.

(3)

EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.

(4)

EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

(5)

EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)

Euroopan ympäristökeskuksen tekninen raportti nro 5/2015 ”Air quality in Europe – 2015 report”, s. 8 ja 44.

(7)

Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18. heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

Oikeudellinen huomautus