Postupak : 2015/2988(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0040/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0040/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 270kWORD 82k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika


o nacrtu uredbe Komisije (EU) …/… оd XXX o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu uredbe Komisije (EU) …/… оd XXX o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D042120/03),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila(1), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 28. listopada 2015. dostavio Tehnički odbor – motorna vozila (TCMV) osnovan na temelju članka 40. stavka 1. Direktive 2007/46/EZ,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari(4),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. prosinca 2013. naslovljenu „Program Čisti zrak za Europu” (COM(2013)0918),

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 4. točku (e) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(5),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da se u Uniji svake godine zabilježi više od 430 000 slučajeva preuranjene smrti prouzročenih onečišćenjem zraka te da se troškovi povezani s utjecajem onečišćenja zraka na zdravlje procjenjuju na 940 milijardi EUR godišnje; budući da su dušikovi oksidi (NOx) jedan od najvećih uzročnika onečišćenja zraka koji među ostalim uzrokuju rak pluća, astmu i brojne bolesti dišnog sustava te propadanje okoliša koje uključuje procese kao što su eutrofikacija i zakiseljavanje; budući da su ispušni plinovi dizelskih vozila među najvećim izvorima NOx u urbanim područjima u Europi; budući da se prema nedavnoj analizi onečišćenja zraka koju je provela Europska agencija za okoliš 75 000 slučajeva preuranjene smrti pripisuje emisijama NO2 u Europi, pri čemu se 93 % svih slučajeva prekoračenja odnosi na područja u blizini prometnica(6);

B.  budući da se Uredbom (EZ) br. 715/2007, kojom su postavljene norme za emisije Euro 5 i Euro 6, od proizvođača zahtijeva da opreme vozila tako da ona „u uobičajenoj uporabi” budu sukladna sa zahtjevima za emisije (članak 5. stavak 1.);

C.  budući da se u uvodnoj izjavi 5. Uredbe (EZ) br. 715/2007, o kojoj je dogovor postignut u prosincu 2006., navodi sljedeće: „Da bi se dosegli ciljevi Europske unije u pogledu kakvoće zraka, potrebni su trajni napori za smanjenje emisija iz vozila. Zbog tog razloga industrija bi morala biti jasno informirana o budućim graničnim vrijednostima emisija. Zato ova Uredba osim za Euro 5 uključuje i granične vrijednosti emisija za stupanj Euro 6.”; te budući da se u uvodnoj izjavi 6. Uredbe navodi sljedeće: „Osobito je potrebno znatno smanjenje emisija dušikovog oksida iz dizelskih vozila za poboljšanje kakvoće zraka i zadovoljavanje graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari. To je dovelo do dosezanja ambicioznih graničnih vrijednosti stupnja Euro 6, a da se pritom ne bi moralo odreći prednosti dizelskih motora u pogledu potrošnje goriva i emisije ugljikovodika i ugljičnog monoksida. Postavljanje takvih mjera za smanjenje emisija dušikovog oksida u ranoj fazi omogućit će dugoročno sigurnost planiranja proizvođačima vozila u cijeloj Europi.”;

D.  budući da granična vrijednost emisija Euro 6 za emisije NOx iz dizelskih vozila iznosi 80 mg/km, što je primjenjivo na nove tipove vozila od 1. rujna 2014. i na sva vozila prodana od 1. rujna 2015.;

E.  budući da se u članku 14. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007 navodi sljedeće: „Komisija redovito preispituje postupke, ispitivanja i zahtjeve iz članka 5. stavka 3., kao i cikluse ispitivanja koji se upotrebljavaju za mjerenje emisija. Ako provjera pokaže da više ne odgovaraju ili ne odražavaju emisije u stvarnim okolnostima, moraju se prilagoditi tako da na odgovarajući način odražavaju emisije koje stvarno nastaju u cestovnom prometu.”; budući da se na tu odredbu odnosi i uvodna izjava 15., u kojoj se navodi sljedeće: „Komisija treba pratiti nužnost promjene novog Europskog ciklusa vožnje kao postupka ispitivanja koji predstavlja osnovu za uredbe o EZ homologaciji tipa s obzirom na emisije. Prilagođavanje ili zamjena ispitnih ciklusa mogu biti potrebni za odražavanje izmjena u svojstvima vozila i ponašanju vozača. Promjene mogu biti nužne za osiguravanje da emisije u stvarnim okolnostima odgovaraju emisijama izmjerenim kod homologacije tipa. Također će se razmotriti uporaba prijenosnih sustava za mjerenje emisija i uvođenje regulatornog koncepta prema načelu „ne smije se prekoračiti” („not-to exceed”).”;

F.  budući da je prema članku 5. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007 nacrt provedbenih mjera usvojenih na temelju te odredbe, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom, „namijenjen za izmjene elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinim dopunjavanjem”; budući da je u sadašnjem kontekstu Komisija ovlaštena samo za dopunjavanje Uredbe (EZ) br. 715/2007, a ne za izmjenjivanje graničnih vrijednosti emisija određenih Prilogom I. Uredbi;

G.  budući da je Komisija izradila novi nacrt provedbenih mjera radi izmjene Uredbe Komisije (EZ) 692/2008(7), što se odnosi na prilagodbu postupaka ispitivanja tako da oni na odgovarajući način odražavaju emisije koje nastaju u stvarnim uvjetima cestovne vožnje; budući da je dva paketa mjera, sadržana u nacrtu uredbe Komisije na temelju članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 715/2007, podržao TCMV, jedan paket 19. svibnja 2015., a drugi 28. listopada 2015.;

H.  budući da se u nacrtu uredbe Komisije (EU) …/… оd XXX o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (dalje u tekstu „nacrt mjere”) navodi da bi se u svrhu uspostave kvantitativnih zahtjeva za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) „trebalo voditi računa o statističkim i tehničkim nesigurnostima postupaka mjerenja”; budući da se nacrtom mjere također dopušta tolerancija „kojom se uzimaju u obzir dodatne nesigurnosti pri mjerenju povezane s primjenom prenosivih sustava za mjerenje emisija (PEMS)”;

I.  budući da će se, u skladu s nacrtom mjere, od proizvođača zahtijevati da zajamče da pri homologaciji tipa i tijekom cijelog životnog vijeka vozila emisije nastale pri ispitivanju stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE) ne premašuju određene granične vrijednosti na koje se odnosi načelo „ne smije se prekoračiti” (NTE); budući da su NTE granične vrijednosti izražene kao granične vrijednosti emisija određene Uredbom (EZ) br. 715/2007 multiplicirane faktorom sukladnosti i prijenosnom funkcijom;

J.  budući da je Komisija na temelju analize Zajedničkog istraživačkog centra zaključila da trenutačna prosječna pogreška pri mjerenju kod prenosivih sustava za mjerenje emisija (PEMS) iznosi 18,75 %, što odgovara maksimalnom faktoru sukladnosti od 1,2; budući da je u analizi mogućnosti pogreške koju je proveo Zajednički istraživački centar zaključeno da postupak ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje može otvoriti prostor za marginu nesigurnosti pri mjerenju od najviše 30 %, tj. marginu koja „u najgorem slučaju” iznosi 25 mg NOx/km za graničnu vrijednost emisija Euro 6, što odgovara faktoru sukladnosti od 1,3; budući da se očekuje da takva odstupanja ili početne nesigurnosti kod postupka mjerenja emisija s vremenom postanu manji zahvaljujući tehničkom napretku;

K.  budući da bi se nacrtom mjere koju je TCMV podržao 28. listopada 2015. uveo „privremeni faktor sukladnosti" od 2,1, čime bi se dozvolilo da vozila emitiraju 168 mg/km NOx u ispitivanjima stvarnih emisija tijekom vožnje, primjenjivo na sva nova vozila od rujna 2019. (na nove tipove vozila od rujna 2017.), tj. četiri godine nakon stupanja na snagu granične vrijednosti norme Euro 6 od 80 mg/km; budući da bi se konačni kvantitativni zahtjev za ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje s „konačnim faktorom sukladnosti” od 1,5 primjenjivao na sva nova vozila od 2021. (na nove tipove vozila od 2020.), čime bi se dozvolilo da vozila emitiraju 120 mg/km NOx u ispitivanju stvarnih emisija tijekom vožnje;

L.  budući da prijenosna funkcija kao multiplikator u formuli za NTE granične vrijednosti nije objašnjena niti opravdana; budući da bi bilo koja vrijednost za parametar prijenosne funkcije koja je veća od 1 rezultirala povećanjem razine emisija koja je dozvoljena u ispitivanju stvarnih emisija tijekom vožnje;

M.  budući da bi nacrt mjere ugrozio provedbu postojećih graničnih vrijednosti određenih Uredbom (EZ) br. 715/2007 u pogledu ustanovljenih znatnih prekoračenja emisija NOx iz vozila u uobičajenoj upotrebi do primjene ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje;

N.  budući da je Parlament u stavku 14. svoje Rezolucije od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru potvrdio odredbu iz izvješća koje je usvojio njegov Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u kojem se od Komisije traži da „uvede ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana od 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo da vozila budu u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine”;

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 715/2007;

2.  smatra da bi nacrt uredbe Komisije rezultirao de facto općim odstupanjem od primjenjivih graničnih vrijednosti emisija te stoga nije sukladan s pravom Unije s obzirom na to da nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 715/2007;

3.  poziva Komisiju da bez odgode i najkasnije do 1. travnja 2016. povuče nacrt uredbe te podnese novi, kako bi se uvelo ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje za sva vozila i zajamčila učinkovitost sustava za kontrolu emisija te omogućilo da vozila budu u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0375.

(3)

SL L 152, 11.6.2008., str. 1.

(4)

SL L 309, 27.11.2001, str. 22.

(5)

SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)

Izvješće Europske agencije za okoliš br. 5/2015 „Air quality in Europe – 2015 report” (Kvaliteta zraka u Europi – izvješće iz 2015.), str. 8. i str. 44.

(7)

Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

Pravna napomena