Procedūra : 2015/2988(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0040/2016

Pateikti tekstai :

B8-0040/2016

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 85k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą


dėl XXX Komisijos reglamento (ES) …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6), projekto (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl XXX Komisijos reglamento (ES) …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6), projekto (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D042120/03),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos(1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Variklinių transporto priemonių techninio komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalį, 2015 m. spalio 28 d. pateiktą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje(2),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(3),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą „Europos švaraus oro programa“ (COM(2013) 0918),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(5), 5a straipsnio 4 dalies e punktą,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi dėl oro taršos ES kasmet pirma laiko miršta daugiau kaip 430 000 žmonių ir su taršos poveikiu sveikatai susijusios išlaidos siekia apie 940 mlrd. EUR per metus; kadangi azoto oksidai (NOx) yra vieni iš pagrindinių oro teršalų, sukeliantys, be kita ko, plaučių vėžį, astmą ir daugelį kvėpavimo ligų, taip pat dėl jo blogėja aplinkos būklė, pvz., vyksta eutrofikacija ir rūgštėjimas; kadangi didžiausias NOx šaltinis Europos miestuose yra dyzelinių transporto priemonių išmetamosios dujos; kadangi, pastaruoju metu Europos aplinkos agentūros atliktų tyrimų duomenimis, dėl išmetamo NO2 Europoje kasmet pirma laiko miršta 75 000 žmonių, o 93 proc. atvejų ribinės vertės viršijamos netoli kelių(6);

B.  kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, kuriame nustatomi Euro 5 ir Euro 6 išmetamųjų teršalų kiekio standartai, reikalaujama, kad gamintojai savo transporto priemones įrengtų taip, kad jos atitiktų reikalavimus dėl išmetamųjų teršalų kiekio, kai jos „naudojamos įprastai“ (5 straipsnio 1 );

C.  kadangi 2006 m. priimto Reglamento (EB) Nr. 715/2007, 5 konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti iš transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes. Todėl į šį reglamentą kartu su Euro 5 standartais įtraukiamos ir Euro 6 etapui numatytos ribinės vertės“; ir kadangi to reglamento 6 konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „Siekiant gerinti oro kokybę ir laikytis taršos ribinių verčių, ypač būtina labai sumažinti iš dyzelinių transporto priemonių išmetamų azoto oksidų kiekį. Taigi Euro 6 etape reikia siekti ambicingų ribinių verčių, neatsisakant dyzelinių variklių teikiamų privalumų, susijusių su degalų sunaudojimu ir angliavandenilių bei anglies monoksido išmetimu. Ankstyvoje stadijoje imantis tokių išmetamo azoto oksido kiekio mažinimo veiksmų, automobilių gamintojams bus suteikta galimybė imtis saugaus ir ilgalaikio gamybos planavimo Europos mastu“;

D.  kadangi pagal Euro 6 standartą ribinė dyzelinių transporto priemonių išmetamo NOx kiekio vertė yra 80 mg/km, taikoma nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. visiems naujiems tipams ir nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. visoms naujoms parduodamoms transporto priemonėms;

E.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „Komisija tikrina procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Jei nustačius, kad tvarka ar bandymai nebetinkami ar nebeatspindi realiai išmetamų teršalų, jie pritaikomi taip, kad atspindėtų realiai išmetamus teršalus, atliekant bandymą keliuose“; kadangi šią nuostatą papildo 15 konstatuojamoji dalis, kurioje nurodyta: „ Komisija turėtų reguliariai svarstyti poreikį peržiūrėti Naująjį Europos važiavimo ciklą, taikomą kaip bandymų procedūra, kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo pagal išmetamas medžiagas taisyklės. Bandymo ciklus gali prireikti atnaujinti ar pakeisti atsižvelgiant į transporto priemonių specifikacijų ir vairuotojo veiksmų pokyčius. Persvarstymų gali prireikti norint užtikrinti, kad realiai išmetamųjų teršalų kiekis atitinka išmatuotąjį atliekant tipo patvirtinimą. Taip pat reikėtų išnagrinėti nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimą ir „neviršijimo“ reglamentinės sąvokos įvedimą“;

F.  kadangi, pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 3 dalį, pagal minėtą dalį taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu priimtos įgyvendinimo priemonės yra skirtos „pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jas papildant“; kadangi šiuo metu Komisijai yra suteikti tik įgaliojimai papildyti Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, o ne iš dalies pakeisti to reglamento I priede nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes;

G.  kadangi Komisija parengė naujų įgyvendinimo priemonių projektą, siekiant iš dalies pakeisti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 692/2008(7), pritaikant bandymų procedūras, kad jos tinkamai atspindėtų realiomis vairavimo kelyje sąlygomis išmetamą teršalų kiekį; kadangi šiems dviems priemonių paketams, kuriuose pateikiama po vieną Komisijos reglamento projektą, paremtą Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 3 dalimi, atitinkamai 2015 m. gegužės 19 d. ir 2015 m. spalio 28 d. pritarė Motorinių transporto priemonių techninis komitetas;

H.  kadangi XXX Komisijos reglamento (ES) …/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6), projekte (toliau – priemonės projektas) nurodoma, kad siekiant nustatyti kiekybinius realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reikalavimus „turėtų būti atsižvelgiama į statistines ir technines matavimo procedūrų neatitiktis“; kadangi priemonės projekte taip pat leidžiama marža, „kuria įvertinami papildomi matavimo netikslumai dėl nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (NITMS) taikymo“;

I.  kadangi pagal priemonės projektą gamintojai privalės užtikrinti, kad per tipo patvirtinimą ir per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį teršalų kiekis, išmetamas per realiomis važiavimo sąlygomis matavimus, neviršytų „neviršytinų (NTE) ribų“; kadangi NTE ribų vertės yra išreikštos kaip Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės, padaugintos iš atitikties koeficiento ir perdavimo funkcijos vertės;

J.  kadangi Komisija, remdamasi Jungtinio tyrimų centro (JRC) analize, padarė išvadą, kad nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų matavimo paklaidos dabartinis vidurkis yra 18,75 proc., o tai atitinka didžiausią atitikties koeficientą, lygų 1,2; kadangi JRC paklaidos analizėje padaryta išvada, kad didžiausia matavimo paklaida, įvedama taikant realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo procedūrą, gali būti 30 proc., t. y., blogiausiu atveju – 25 mg NOx/km ribinės vertės pagal Euro 6 standartą paklaida, atitinkanti atitikties koeficientą, lygų 1,3; kadangi planuojama, kad tokios paklaidos arba pradiniai neaiškumai, susiję su išmetamųjų teršalų matavimo procedūra, laikui bėgant dėl techninės pažangos mažės;

K.  kadangi priemonės projekte, kuriam 2015 m. spalio 28 d. pritarė Motorinių transporto priemonių techninis komitetas, būtų nustatytas laikinas atitikties koeficientas, lygus 2,1, pagal kurį transporto priemonės galėtų išmesti 168 mg/km NOx per realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimą, taikomą visoms naujoms transporto priemonėms nuo 2019 m. rugsėjo mėn. (naujiems transporto priemonių tipams nuo 2017 m. rugsėjo mėn.), t. y., praėjus keturiems metams nuo 80 mg/km ribinės vertės pagal Euro 6 standartą įsigaliojimo; kadangi nuo 2021 m. visoms naujoms transporto priemonėms (nuo 2020 m. naujiems transporto tipams) būtų taikomas galutinis kokybinis realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reikalavimas, kuriam būtų taikomas „galutinis atitikties koeficientas“, pagal kurį per realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimą transporto priemonės galėtų išmesti 120 mg/km NOx;

L.  kadangi perdavimo funkcijos NTE ribų daugiklis nebuvo paaiškintas ar pagrįstas; kadangi bet kokia perdavimo funkcijos vertė, kuri būtų didesnė už 1, padidintų pagal realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimą leidžiamą išmetamų teršalų kiekį;

M.  kadangi, kol nebus pradėtas taikyti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimas, priemonės projektas pakenktų bet kokiam esamų ribinių verčių, nustatytų pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, taikymo vykdymo užtikrinimui įrodytais atvejais, kad transporto priemonių išmetamų NOx kiekis jas įprastai naudojant labai viršija ribines vertes;

N.  Kadangi savo 2015 m. spalio 27 d. rezoliucijoje dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje Parlamentas patvirtino savo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešime priimtą nuostatą, pagal kurią reikalaujama, kad Komisija nustatytų „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 715/2007 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad dėl Komisijos reglamento projekto būtų de facto leidžiama bendrai nukrypti nuo taikomų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių, todėl jis neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 715/2007 tikslu ir turiniu;

3.  ragina Komisiją atsiimti reglamento projektą ir nedelsiant ir ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 1 d. pateikti naują reglamento projektą, siekiant visoms transporto priemonėms nustatyti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimą, kad būtų užtikrintas išmetamų teršalų kiekio kontrolės efektyvumas ir kad transporto priemonės galėtų atitikti Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemones, nustatant atitikties faktorių, kuris atspindėtų tik galimas išmetamųjų teršalų kiekio matavimo procedūros, kuri bus taikoma 2017 m., paklaidas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0375.

(3)

OL L 152, 2008 6 11, p. 1.

(4)

OL L 309, 2001 11 27, p. 22.

(5)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)

EAA Techninė ataskaita Nr.. 5/2015 „Prisitaikymo prie klimato kaitos platformų Europoje apžvalga“ (angl. „Overview of climate change adaptation platforms in Europe“), p. 8 ir 44.

(7)

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

Teisinis pranešimas