Procedūra : 2015/2988(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0040/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0040/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 495kWORD 84k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu


par projektu Komisijas Regulai (ES) …/.. (XXX), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 6”) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas Regulai (ES) …/.. (XXX), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 6”) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8‑0040/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D042120/03),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai(1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 1. punktu izveidotās Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos (TCMV) 2015. gada 28. oktobra atzinumu,

–  ņemot vērā 2015. gada 27. oktobra rezolūciju par emisiju mērījumiem autobūves nozarē(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām(4),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. decembra paziņojumu par programmu „Tīru gaisu Eiropā” (COM(2013)0918),

–  ņemot vērā 5.a panta 4. punkta e) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(5),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.  tā kā gaisa piesārņojums ik gadu Savienībā izraisa vairāk nekā 430 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu un veselībai radītā kaitējuma dēļ rada izmaksas aptuveni EUR 940 miljardu apmērā gadā; tā kā slāpekļa oksīdi (NOx) ir galvenie gaisa piesārņotāji, kas cita starpā izraisa plaušu vēzi, astmu un daudzas elpošanas ceļu slimības, kā arī vides degradāciju, piemēram, eitrofikāciju un paskābināšanos; tā kā izplūdes gāzes no transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar dīzeļdzinēju, ir galvenais NOx piesārņojuma avots pilsētās Eiropā; tā kā Eiropas Vides aģentūras nesen veiktajā gaisa piesārņojuma analīzē secināts, ka 75 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā cēlonis ir NO2 emisijas, un 93 % no vietām, kur ir pārsniegti piesārņojuma rādītāji, atrodas tuvu autoceļiem(6);

B.  tā kā Regulā Nr. 715/2007, ar ko nosaka emisiju standartus „Euro 5” un „Euro 6”, ir paredzēts, ka ražotājiem transportlīdzekļi jāaprīko tā, lai tie atbilstu emisiju prasībām „normālos lietošanas apstākļos” (5. panta 1. punkts);

C.  tā kā 5. apsvērumā Regulā (EK) Nr. 715/2007, par ko vienojās 2006. gada decembrī, ir noteikts: „ES gaisa kvalitātes mērķu sasniegšanai ir nepieciešami turpmāki centieni, lai samazinātu transporta līdzekļu radītās emisijas. Šā iemesla dēļ ražotāji būtu jānodrošina ar skaidru informāciju par turpmākajām emisiju robežvērtībām. Tāpēc šajā regulā ir iekļauta ne tikai „Euro 5”, bet arī „Euro 6” emisiju robežvērtību fāze”; turklāt regulas 6. apsvērumā ir noteikts: „Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un ievērotu piesārņojuma robežvērtības, jo īpaši ir nozīmīgi jāsamazina slāpekļa oksīdu emisijas no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem. Tādēļ jānodrošina ambiciozu robežvērtību ievērošana „Euro 6” fāzē, neatsakoties no dīzeļmotoru priekšrocībām patēriņa, kā arī ogļūdeņraža un oglekļa monoksīda emisiju ziņā. Savlaicīga šādu pasākumu noteikšana oglekļa oksīda emisiju samazināšanai nodrošinās ilgtermiņa plānošanas drošību transportlīdzekļu ražotājiem visā Eiropā”;

D.  tā kā „Euro 6”robežvērtība NOx emisijām transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem, ir 80 mg/km, un to piemēro jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2014. gada 1. septembra un visiem transportlīdzekļiem, kas pārdoti kopš 2015. gada 1. septembra;

E.  tā kā Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 3. punktā ir noteikts šādi: „Komisija pārskata 5. panta 3. punktā minētās procedūras, pārbaudes un prasības, kā arī pārbaudes ciklus, ko izmanto, lai mērītu emisijas. Ja pārskatīšanas gaitā atklājas, ka tie vairs nav piemēroti vai vairs neatspoguļo faktisko emisiju daudzumu, tos pielāgo tā, lai tie atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem.”; tā kā šo noteikumu papildina 15. apsvērums, kurā ir teikts: „Komisijai būtu pastāvīgi jāizskata nepieciešamība pārskatīt Eiropas Jauno braukšanas ciklu, kas ir testa procedūra, uz kuras pamatotas EK emisiju tipa apstiprinājuma regulas. Iespējams, ka ir vajadzīga testa ciklu atjaunināšana vai aizstāšana, lai atspoguļotu transportlīdzekļu specifikācijas un autovadītāju uzvedības izmaiņas. Lai nodrošinātu, ka faktiskās emisijas atbilst tipa apstiprinājumā noteiktajām, var būt nepieciešami labojumi. Būtu jāņem vērā transportējamu emisijas noteikšanas sistēmu izmantošana un reglamentējošas koncepcijas par nepārsniegšanu ieviešana”;

F.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 3. punktu īstenošanas pasākumu projekti, ko pieņem atbilstīgi šim noteikumam, saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru ir paredzēti, „lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus, to papildinot”; tā kā šajā sakarībā Komisijai ir tiesības tikai papildināt Regulu (EK) Nr. 715/2007 un nevis grozīt emisiju robežvērtības, kas noteiktas regulas I pielikumā;

G.  tā kā Komisija ir izstrādājusi jaunu īstenošanas pasākumu projektu, lai grozītu Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008(7), pielāgojot testa procedūras, lai tās pienācīgi atspoguļotu faktisko emisiju daudzumu, kas rodas, braucot pa ceļiem; tā kā Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos 2015. gada 19. maijā un 28. oktobrī apstiprināja divus pasākumu kopumus, kuri iekļauti Komisijas regulas priekšlikumā, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 3. punktu;

H.  tā kā priekšlikumā Komisijas regulai (ES) Nr. .../... (XXX), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 6”) (turpmāk tekstā — „tiesību akta projekts”), ir minēts, ka nolūkā noteikt kvantitatīvas prasības emisijām reālos braukšanas apstākļos būtu jāņem vērā mērījumu procedūru statistiskās un tehniskās neprecizitātes; tā kā tiesību akta projektā ir arī paredzēts ņemt vērā papildu mērījumu neprecizitāti saistībā ar transportējamu emisijas mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu;

I.  tā kā saskaņā ar tiesību akta projektu ražotājiem būs jānodrošina, ka tipa apstiprinājuma laikā un visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā emisijas, kādas bijušas emisiju testā reālos braukšanas apstākļos, nav lielākas par noteiktu „nepārsniedzamu robežvērtību”; tā kā nepārsniedzamās robežvērtības ir izteiktas kā Regulā (EK) Nr. 715/2007 noteiktās emisiju robežvērtības, kas reizinātas ar atbilstības koeficientu un pārneses funkciju;

J.  tā kā, pamatojoties Kopīgā pētniecības centra (JRC) veikto analīzi, Komisija secināja, ka pašreizējā vidējā PEMS mērījumu kļūda ir 18,75 %, kas atbilst maksimālajam atbilstības koeficientam 1,2; tā kā JRC kļūdu analīzē ir secināts, ka emisiju reālos braukšanas apstākļos testēšanas procedūra var ietvert mērījumu neprecizitāti līdz 30 %, t. i., 25 mg NOx/km attiecībā uz „Euro 6” robežvērtību, kas ir „vissliktākā gadījuma slieksnis” un atbilst atbilstības koeficientam 1,3; tā kā ir sagaidāms, ka šādas pielaides vai sākotnējas neprecizitātes emisiju mērīšanas procedūrā ar laiku kļūs mazākas, pateicoties tehnikas attīstībai;

K.  tā kā ar TCMV 2015. gada 28. oktobrī apstiprināto tiesību akta projektu ievieš „pagaidu atbilstības koeficientu” 2,1, kas pieļauj transportlīdzekļu emisiju 168 mg/km NOx apmērā emisiju testā reālos braukšanas apstākļos, kurš piemērojams visiem jaunajiem transportlīdzekļiem no 2019. gada septembra (jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2017. gada septembra), proti, četrus gadus pēc „Euro 6” 80 mg/km robežvērtības stāšanās spēkā; tā kā galīgā kvantitatīvā emisiju reālos braukšanas apstākļos prasība ,kas ietver galīgo atbilstības koeficientu 1,5, visiem jaunajiem transportlīdzekļiem būtu jāpiemēro no 2021. gada (jauniem transportlīdzekļu tipiem no 2020. gada), tādējādi emisiju testā reālos braukšanas apstākļos pieļaujot transportlīdzekļu emisijas 120 mg/km NOx;

L.  tā kā pārneses funkcijas reizinātājs nepārsniedzamo robežvērtību formulā nav nedz izskaidrots, nedz pamatots; tā kā jebkura pārneses funkcijas parametra vērtība, kas ir lielāka par 1, izraisītu emisiju testā reālos braukšanas apstākļos pieļaujamā emisiju līmeņa palielinājumu;

M.  tā kā tiesību akta projekta īstenošana negatīvi ietekmētu pašreizējās robežvērtības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 715/2007 attiecībā uz transportlīdzekļu parastos braukšanas apstākļos konstatētajiem būtiski pārsniegtajiem NOx emisiju apjomiem līdz emisiju testa reālos braukšanas apstākļos ieviešanai;

N.  tā kā 2015. gada 27. oktobra rezolūcijas par emisiju mērījumiem autobūves nozarē 14. punktā Parlaments apstiprināja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas pieņemto ziņojumu, kurā pausts aicinājums, lai Komisija „līdz 2017. gadam ievieš emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos visiem transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts vai reģistrēts no 2015. gada, lai nodrošinātu emisiju kontroles efektivitāti un nodrošinātu, ka transportlīdzeklis atbilst šai regulai un tās īstenošanas pasākumiem ar atbilstības koeficientu, kas raksturo tikai emisiju mērīšanas procedūras iespējamās pielaides”,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (ES) Nr. 715/2007 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts de facto radītu atklātu atkāpi no piemērojamām emisiju robežvērtībām, un tādēļ tas nav saderīgs ar Savienības tiesībām, jo neatbilst Regulas (EK) Nr. 715/2007 mērķim un saturam;

3.  aicina Komisiju atsaukt regulas projektu un nekavējoties iesniegt jaunu priekšlikumu ne vēlāk kā 2016. gada 1. aprīlī, lai attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem ieviestu emisiju testu reālos braukšanas apstākļos ar mērķi nodrošināt emisijas kontroles sistēmu efektivitāti un transportlīdzekļu atbilstību Regulai (EK) Nr. 715/2007 un tās īstenošanas pasākumiem, kuros atbilstības koeficients atspoguļo tikai iespējamās pielaides emisiju mērīšanas procedūrā, kas ir spēkā līdz 2017. gadam;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0375.

(3)

OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.

(4)

OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

(5)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)

EVA ziņojums Nr. 5/2015 „Air quality in Europe – 2015 report”, 8. un 44. lpp.

(7)

Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums