Procedură : 2015/2988(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0040/2016

Texte depuse :

B8-0040/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 415kWORD 89k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de regulament (UE) nr. .../... al Comisiei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8‑0040/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D042120/03),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(1), în special articolul 5 alineatul (3).

–  având în vedere avizul prezentat la 28 octombrie 2015 de Comitetul tehnic – autovehicule (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(2),

–  având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa(3),

–  având în vedere Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici(4),

–  având în vedere Comunicarea din 18 decembrie 2013 a Comisiei intitulată „Programul «Aer curat pentru Europa»” (COM(2013)0918),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (4) litera (e) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât poluarea atmosferică provoacă anual peste 430 000 de decese premature în Uniune și generează costuri despre care se estimează că ating până la 940 miliarde EUR pe an din cauza efectelor asupra sănătății; întrucât oxizii de azot (NOx) fac parte dintre principalii poluanți atmosferici, care provoacă, printre altele, cancer pulmonar, astm și multe afecțiuni respiratorii, precum și degradarea mediului, de exemplu prin eutrofizare și acidifiere; întrucât gazele de eșapament provenite de la vehiculele cu motor diesel sunt una dintre principalele surse de NOx în zonele urbane din Europa; întrucât analizele desfășurate regent de Agenția Europeană de Mediu în domeniul poluării atmosferice au ajuns la concluzia că 75 000 de decese premature pot fi atribuite emisiilor de NO2 în Europa, 93 % dintre cazurile de depășire a concentrațiilor normale apărând în apropierea drumurilor(6);

B.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 715/2007, care stabilește normele de emisie Euro 5 și Euro 6, solicită producătorilor să își echipeze vehiculele astfel încât acestea să respecte cerințele în materie de emisii „în condiții de utilizare normală” [articolul 5 alineatul (1)];

C.  întrucât considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, convenit în decembrie 2006, enunță următoarele: „Îndeplinirea obiectivelor UE privind calitatea aerului necesită un efort continuu de a reduce emisiile provenind de la vehicule. În acest scop, ar trebui ca sectorului industrial să-i fie furnizate informații clare cu privire la viitoarele valori-limită la emisii. De aceea, prezentul regulament cuprinde, pe lângă Euro 5, și valorile-limită la emisii pentru etapa Euro 6.”; întrucât considerentul 6 din regulament enunță următoarele: „Pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a respecta valorile-limită la emisii, este necesară, în special, o reducere considerabilă a emisiilor de oxizi de azot ce provin de la vehiculele diesel. Acest lucru necesită atingerea unor valori-limită ambițioase în etapa Euro 6, fără a se renunța la avantajele motoarelor diesel în ceea ce privește consumul de carburant, respectiv emisiile de hidrocarburi și monoxid de carbon. Stabilirea unui astfel de obiectiv de reducere a emisiilor de oxizi de azot într-o etapă timpurie oferă producătorilor de vehicule siguranța planificării pe termen lung la nivel european.”;

D.  întrucât valoarea-limită corespunzătoare Euro 6 pentru emisiile de NOx provenind de la motoarele diesel este de 80 mg/km și este aplicabilă noilor modele de vehicule de la 1 septembrie 2014, precum și tuturor vehiculelor vândute de la 1 septembrie 2015;

E.  întrucât articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 dispune următoarele: „Comisia monitorizează procedurile, încercările și cerințele menționate la articolul 5 alineatul (3), precum și ciclurile de încercare efectuate pentru măsurarea emisiilor. Dacă în urma analizei se constată că acestea nu mai sunt adecvate sau nu mai reflectă emisiile reale, ele se adaptează astfel încât să reflecte în mod adecvat emisiile generate de circulația reală pe șosea.”; întrucât această dispoziție este acompaniată de considerentul 15, care enunță următoarele: „Comisia trebuie să evalueze constant necesitatea revizuirii noului ciclu de conducere european ca procedură de încercare care reprezintă baza de reglementare referitoare la omologarea CE de tip în ceea ce privește emisiile. Actualizarea sau înlocuirea ciclurilor de încercare poate fi necesară pentru a reflecta modificările cu privire la specificațiile vehiculului și comportamentul conducătorului auto. Pot fi necesare revizii care să garanteze că emisiile reale la scară mondială corespund celor măsurate cu ocazia omologării de tip. De asemenea, ar trebui prevăzută utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor, precum și introducerea conceptului normativ de «nedepășire».”;

F.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, proiectele de măsuri de punere în aplicare adoptate în temeiul dispoziției respective în conformitate cu procedura de reglementare cu control (PRC) „sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia”; întrucât actualmente Comisia are doar competența de a completa Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și nu și de a modifica valorile-limită la emisii stabilite în anexa I la regulament;

G.  întrucât Comisia a dezvoltat un nou proiect de măsuri de punere în aplicare în vederea modificării Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei(7) prin adaptarea procedurilor de încercare astfel încât să reflecte în mod adecvat emisiile generate de circulația reală pe șosea; întrucât două pachete de măsuri, fiecare apărând în câte o propunere de regulament al Comisiei întemeiată pe articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, au fost aprobate de CTAV la 19 mai 2015 și respectiv 28 octombrie 2015;

H.  întrucât proiectul de regulament (UE) …/… din XXX al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (denumit în continuare „proiectul de măsuri”) stabilește că pentru stabilirea cerințelor cantitative privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) „ar trebui luate în considerare incertitudinile tehnice și statistice ale procedurilor de măsurare”; întrucât proiectul de măsuri permite și o marjă „date fiind incertitudinile de măsurare suplimentare legate de aplicarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (SPME)”;

I.  întrucât, în temeiul proiectului de măsuri, producătorii vor fi obligați să garanteze că, în timpul omologării de tip și de-a lungul ciclului de viață al unui vehicul, emisiile înregistrate la o încercare RDE să nu depășească anumite „limite de «nedepășire» (NTE - not-to-exceed)”; întrucât valorile-limită NTE sunt exprimate ca fiind limitele de emisii stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 înmulțite cu un factor de conformitate și o funcție de transfer;

J.  întrucât, în temeiul analizei realizate de Centrul Comun de Cercetare (JRC), Comisia a ajuns la concluzia că eroarea de măsurare medie curentă a PEMS este de 18,75 %, ceea ce corespunde unui factor de conformitate de 1,2; întrucât analiza erorii realizată de JRC a determinat că procedura de încercare RDE poate introduce o marjă de incertitudine la măsurare de până la maximum 30 %, deci o marjă care atinge în cel mai rău caz 25 mg NOx/km pentru limita Euro 6, ceea ce corespunde unui factor de conformitate de 1,3; întrucât se preconizează că acest tip de toleranțe sau de incertitudini inițiale ale procedurii de măsurare a emisiilor se vor reduce în timp datorită progresului tehnic;

K.  întrucât proiectul de măsuri aprobat de CTAV la 28 octombrie 2015 ar introduce un „factor de conformitate temporar” de 2,1, ceea ce ar permite vehiculelor să emită 168 mg/km de NOx în încercarea RDE aplicabilă tuturor vehiculelor noi din septembrie 2019 (iar noilor modele de vehicule din septembrie 2017), și anume la patru ani de la intrarea în vigoare a valorii-limită Euro 6 de 80 mg/km; întrucât o cerință cantitativă finală RDE cu un „factor de conformitate final” de 1,5 s-ar aplica tuturor vehiculelor noi din 2021 (iar noilor modele de vehicule din 2020), ceea ce ar permite vehiculelor să emită 120 mg/km de NOx în încercările RDE;

L.  întrucât factorul de multiplicare al funcției de transfer din formula pentru limitele NTE nu este nici explicată, nici justificată; întrucât orice valoare mai mare decât 1 a parametrului funcției de transfer ar conduce la creșterea nivelului de emisii permis în cadrul încercărilor RDE;

M.  întrucât proiectul de măsuri ar submina orice efort de a pune în executare valorile-limită existente stabilite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 în ceea ce privește depășirile semnificative constatate în condiții de utilizare normală în cazul emisiilor de NOx până la punerea în executare a încercărilor RDE;

N.  întrucât la punctul 14 din Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor Parlamentul a confirmat dispoziția raportului adoptat de Comisia sa pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care solicită Comisiei să introducă „testarea emisiilor generate în condiții reale de trafic pentru toate vehiculele omologate de tip sau înmatriculate din 2015 pentru a asigura eficiența sistemelor de control al emisiilor și a permite vehiculelor să fie în conformitate cu prezentul regulament și cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, factorul de conformitate reflectând numai toleranțele posibile ale procedurii de măsurare a emisiilor valabile până în 2017”,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 715/2007;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei ar introduce o derogare generală de facto de la limitele de emisii aplicabile și că, prin urmare, nu este coerentă cu legislația Uniunii, dat fiind că nu este compatibilă cu obiectivul și cu conținutul Regulamentului (CE) nr. 715/2007;

3.  solicită Comisiei să retragă proiectul de regulament și să facă fără întârziere o nouă propunere de regulament, nu mai târziu de 1 aprilie 2016, pentru a introduce o încercare pentru măsurarea emisiilor generate în condiții reale de trafic pentru toate vehiculele, pentru a asigura eficacitatea sistemelor de control al emisiilor și pentru a permite vehiculelor să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, factorul de conformitate reflectând numai toleranțele posibile ale procedurii de măsurare a emisiilor valabile până în 2017;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0375.

(3)

JO L 152, 11.6.2008, p. 1.

(4)

JO L 309, 27.11.2001, p. 22.

(5)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)

Raportul AEM nr. 5/2015, „Air quality in Europe – 2014 report” (Calitatea aerului în Europa - Raportul pentru 2014), p. 8 și p. 44.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

Notă juridică