Postup : 2015/2988(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0040/2016

Predkladané texty :

B8-0040/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 83k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

predloženého v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku


o návrhu nariadenia Komisie (EÚ) …/… z XXX, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie (EÚ) č. .../... z XXX , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D042120/03),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel(1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na stanovisko Technického výboru – motorové vozidlá zriadeného podľa článku 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES z 28. októbra 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2013 s názvom Program Čisté ovzdušie pre Európu (COM(2013)0918),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže znečistenie ovzdušia spôsobí v Únii ročne predčasnú smrť vyše 430 000 ľudí a v dôsledku jeho vplyvov na zdravie sa náklady s ním spojené odhadujú na 940 miliárd EUR ročne; keďže oxidy dusíka (NOx) sú hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré okrem iného spôsobujú rakovinu pľúc, astmu a mnohé choroby dýchacieho ústrojenstva a tiež poškodzujú životné prostredie, napr. spôsobuje eutrofizáciu a acidifikáciu; keďže výfukové plyny z vozidiel na naftový pohon sú v Európe významným zdrojom NOx v mestských oblastiach; keďže podľa nedávnych analýz Európskej environmentálnej agentúry sú za 75 000 predčasných úmrtí v Európe zodpovedné emisie NO2, pričom 93 % všetkých prekročení limitov sa vyskytuje v blízkosti ciest(6);

B.  keďže v nariadení (ES) č. 715/2007, v ktorom sú stanovené emisné normy Euro 5 a Euro 6, sa vyžaduje, aby výrobcovia vybavili vozidlá tak, aby spĺňali emisné požiadavky „pri bežnom používaní“ (článok 5 ods. 1);

C.  keďže v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré bolo prijaté v decembri 2006 sa uvádza, že: „Dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia si vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií motorových vozidiel. Priemysel by preto mal mať k dispozícii jasné informácie o budúcich limitných hodnotách emisií. Toto je dôvod, prečo nariadenie okrem normy Euro 5 obsahuje aj fázu limitných hodnôt emisií Euro 6“; a keďže v odôvodnení 6 uvedeného nariadenia sa uvádza, že: „Je najmä potrebné výrazne znížiť emisie oxidu dusíka z dieselových vozidiel, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia a aby sa splnili limitné hodnoty znečistenia. To si vyžaduje dosiahnutie ambicióznych limitných hodnôt vo fáze Euro 6 bez toho, aby bolo nutné zriecť sa výhod dieselových motorov z hľadiska spotreby paliva a emisií uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého. Včasné stanovenie tejto úrovne na znižovanie oxidov dusíka umožní výrobcom motorových vozidiel dlhodobé plánovanie výroby v celoeurópskom meradle“;

D.  keďže limitná hodnota Euro 6 pre emisie NOx z dieselových vozidiel je 80 mg/km a uplatňuje sa na nové typy od 1. septembra 2014 a na všetky predané vozidlá od 1. septembra 2015;

E.  keďže v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa uvádza, že: „Komisia bude pravidelne posudzovať postupy, skúšky a požiadavky uvedené v článku 5 ods. 3, ako aj skúšobné cykly používané na meranie emisií. Ak sa pri skúmaní preukáže, že už nie sú primerané alebo neodrážajú skutočné emisie, upravia sa tak, aby náležite odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste.“ keďže toto ustanovenie súvisí s odôvodnením 15, v ktorom sa uvádza, že: „Komisia by mala pravidelne posudzovať potrebu revízie nového európskeho jazdného cyklu, ako skúšobného postupu, ktorý tvorí základ predpisov o homologizácii ES vo vzťahu k emisiám. Možno bude potrebná aj aktualizácia alebo nahradenie skúšobných cyklov tak, aby odrážali zmeny v špecifikácii vozidiel a v správaní vodičov. Možno budú potrebné úpravy na zabezpečenie toho, aby skutočné emisie zodpovedali emisiám nameraným pri typovom schválení. Bolo by taktiež potrebné zvážiť použitie prenosných systémov merania emisií a zavedenie regulačného pojmu „nepresahujúci“;

F.  keďže podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007 je cieľom návrhu vykonávacích opatrení prijatých podľa tohto ustanovenia a v súlade s regulačným postupom s kontrolou (RPK) „zmeniť a doplniť menej závažné prvky tohto nariadenia“; keďže v tomto kontexte je Komisia oprávnená len doplniť nariadenie (ES) č. 715/2007, a nie meniť limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe I k nariadeniu;

G.  keďže Komisia vypracovala nový návrh vykonávacích opatrení s cieľom zmeniť nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008(7) prostredníctvom prispôsobenia skúšobných postupov tak, aby náležite odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste; keďže dva balíky opatrení zahrnuté v návrhu nariadenia Komisie na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007 schválil TCMV 19. mája 2015 a 28. októbra 2015;

H.  keďže v návrhu nariadenia Komisie (EÚ) č..../... z XXX, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (ďalej len „návrh opatrenia“) sa uvádza, že na účely stanovenia požiadaviek na množstvo emisií pri skutočnej jazde (RDE – real driving emmissions) je potrebné zohľadniť štatistické a technické neistoty postupov merania; keďže v návrhu opatrenia sa pri zohľadnení dodatočných neistôt merania súvisiacich s uplatňovaním prenosných systémov merania emisií (PEMS) tiež počíta s odchýlkou;

I.  keďže podľa návrhu opatrenia budú výrobcovia povinní zabezpečiť, aby pri typovom schvaľovaní a počas celej životnosti vozidla emisie pri RDE skúške „nepresiahli“ určité limitné hodnoty (NTE); keďže NTE limitné hodnoty sú vyjadrené ako emisné limity stanovené v nariadení (ES) č. 715/2007 vynásobené faktorom zhody a prenosovou funkciou;

J.  keďže na základe analýzy Spoločného výskumného centra (JRC) Komisia dospela k záveru, že súčasná priemerná odchýlka merania v rámci PEMS je 18,75 %, čo zodpovedá maximálnemu faktoru zhody 1,2; keďže podľa analýzy JRC sa môže v rámci skúšobného postupu RDE zaviesť odchýlka neistoty merania maximálne 30 %, teda v najhoršom prípade 25 mg NOx/km pre limit Euro 6, čo zodpovedá faktoru zhody 1,3; keďže sa očakáva, že takéto tolerancie alebo počiatočné neistoty v rámci postupu merania emisií budú vďaka technickému pokroku postupne stále menšie;

K.  keďže navrhovaným opatrením, ktoré TCMV schválil 28. októbra 2015, by sa zaviedol „dočasný faktor zhody“ 2,1, čo by vozidlám umožňovalo vypúšťať pri RDE skúške 168 mg/km NOx používanej pre všetky nové vozidlá od septembra 2019 (nové typy vozidiel od septembra 2017), t. j. štyri roky po nadobudnutí účinnosti limitnej hodnoty Euro 6 (80 mg/km); keďže konečná kvantitatívna požiadavka na RDE s „konečným faktorom zhody“ 1,5 by sa uplatňovala na všetky nové vozidlá od roku 2021 (na nové typy vozidiel od roku 2020), čo by vozidlám umožňovalo vypúšťať pri RDE skúške 120 mg/km NOx;

L.  keďže multiplikátor prenosovej funkcie vo vzorci pre limity NTE nie je vysvetlený ani odôvodnený; keďže akákoľvek hodnota pre parameter prenosovej funkcie, ktorá je väčšia ako 1, by viedla k zvýšeniu úrovne emisií povolených v rámci RDE skúšky;

M.  keďže návrh opatrenia by naštrbil akékoľvek presadenie existujúcich limitných hodnôt stanovených v nariadení (ES) č. 715/2007, pokiaľ ide o dokázané výrazné prekročenia emisií NOx pri bežnom používaní vozidla, až kým sa nezačnú presadzovať limitné hodnoty pri RDE skúškach;

N.  keďže v odseku 14 uznesenia z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle Parlament potvrdil ustanovenie správy, ktorú prijal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v ktorej sa požaduje, aby Komisia zaviedla „emisnú skúšku pri skutočných podmienkach jazdy pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017“;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 715/2007;

2.  domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie by de facto viedol k všeobecnej výnimke z platných emisných limitov, a preto nie je v súlade s právom Únie, keďže nie je zlučiteľný s cieľmi a obsahom nariadenia (ES) č. 715/2007;

3.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrh nariadenia a čo najskôr, ale najneskôr do 1. apríla 2016, predložila nový návrh s cieľom zaviesť skúšky pri skutočnej jazde pre všetky vozidlá, aby sa zabezpečila účinnosť systémov regulovania emisií a umožnilo sa, aby vozidlá boli v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor zhody odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0375.

(3)

Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2001, s. 22.

(5)

Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)

Správa EEA č. 5/2015 „Kvalita vzduchu v Európe – správa za rok 2015“, s. 8, a s. 44.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

Právne oznámenie